Actu­a­liteit: Ganzen­be­heerplan Schiphol


Indiendatum: mrt. 2013

Inleiding

Rond schiphol vinden de laatste jaren rond de 7 birdstrikes per 10.000 vliegtuigbewegingen plaats. Wanneer met name grote vogels in een vliegtuigmotor terecht komen, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Niet elke vogelaanvaring leidt overigens direct tot schade aan een vliegtuig. Mocht er wel schade zijn, kan het afbreken van de start, voorzorgslandingen, noodlandingen en zelfs vliegtuigongelukken het gevolg zijn (bron: Platform Nederlandse Luchtvaart).

Een situatie die natuurlijk voorkomen dient te worden. Derhalve is een effectieve aanpak om het aantal birdstrikes te verlagen en het risico op ongelukken te verminderen essentieel.

De Partij voor de Dieren pleit al sinds 2007 voor het effectief aanpakken van de birdstrike-problematiek en het verhogen van de verkeersveiligheid door het aanpakken van de landbouw om schiphol. Deze aanpak wordt ook ondersteund door het jaarverslag van de NRV(Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen).

Uit het jaarverslag van het NRV blijkt dat het experiment met het direct (binnen 48 uur) omploegen van akkers na de oogst het meest effectief is. En dat tijdens deze pilot het aantal baankruisingen (indicator voor mogelijke gevaarlijke situatie) met 90% werd gereduceerd.

Uit het verslag van Platform Nederlandse Luchtvaart blijkt dat er in 2012, 280 birdstrikes hebben plaatsgevonden, 4 daarvan waren met ganzen.

Momenteel ligt er bij de provincie een Ganzenbeheerplan Schiphol ter inzage. In dit plan is men voornemens in een straal 20 km rond schiphol ganzen weg te gaan vangen en te vergassen. Dit betekent ook het wegvangen en vergassen van ganzen op Amsterdams grondgebied.

Op grond van het vorenstaande stelt ondergetekende, op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de Gemeenteraad, de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders

1. Kent het college het jaarverslag van Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen 2012?
2. Deelt het college de conclusies van het jaarverslag van NRV?
3. Is het college ook van mening dat we de meest effectieve maatregelen moeten nemen tegen birdstrikes?
4. Deelt het college de conclusies van het NRV: “De meeste effectiviteit wordt verwacht van de maatregelen die zich richten op de leef- en foerageergebieden van de ganzen, deze zijn echter maar in beperkte mate te realiseren via het ruimtelijke spoor?”
5. Is het college bereid om een zienswijze in te dienen, op het Ganzenbeheerplan Schiphol, om ineffectieve maatregelen ten aanzien van ganzen te voorkomen?
6. Is het college bereid om LTO op te roepen om het direct omploegen van de akkers na een oogst en het onaantrekkelijker maken van de landbouwgronden, het gehele jaar door uit te voeren?

Reden van Spoedeisendheid
Het Ganzenbeheerplan Schiphol ligt tot en met 15 maart 2013 ter inzage bij de provincie Noord-Holland.