Schrif­te­lijke vragen inzake fijn­stof­fes­tivals met food­trucks


Indiendatum: jun. 2018

Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake fijnstoffestivals met foodtrucks

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Van 12 tot en met 16 juli zal het Amstelpark het decor zijn van een festival met foodtrucks, open houtvuren en versterkte muziek, met de naam TREK. In het Parool van 27 juni 2018 schreven twee Amsterdammers in de rubriek Het Hoogste Woord over hun bezwaren ten aanzien van de fijnstofgevolgen van dieselaggregaten van de trucks en de open houtvuren. Verder hebben zij hun zorgen geuit over onder meer de geluidsoverlast en overlast voor mens en dier door massa’s mensen, fietsen en auto’s. Eerder brachten bezorgde omwonenden al de zeer hoge fijnstofgehaltes tijdens het foodtruckfestival Rollende Keukens[1] onder onze aandacht. De hoeveelheid schadelijke houtrook bij foodtruckfestivals en toenemende fijnstofgehalte in de toch al vuile Amsterdamse lucht is voor de Partij voor de Dieren niet te verantwoorden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bekend met de vergunningverlening voor het evenement TREK en met het genoemde opinieartikel ‘Fijnstoffestival’?
  2. Klopt de bewering dat de foodtrucks draaien op dieselaggregaten en dat er open houtvuren in het park zullen zijn?
  3. Kan het college een overzicht geven van foodtruckfestivals in Amsterdam die in 2018 hebben plaatsgevonden of gepland zijn?
  4. Monitort de gemeente de fijnstofgehaltes rondom de festivalterreinen en wordt dit geëvalueerd? Zo nee, is het college bereid om dit zo snel mogelijk te gaan doen?
  5. Is het college ermee bekend dat houtrook schadelijk is voor de gezondheid en voor de luchtkwaliteit? Hoe beoordeelt het college het houden van open houtvuren bij evenementen?
  6. Is het college bereid om ook een stappenplan uit te werken voor zo min mogelijk fijnstofuitstoot tijdens festivals, waarin aandacht is voor houtrook en dieselaggregaten (ook hybride/biodiesel)?
  7. Is het college het ermee eens dat het evenement valt in de periode van het broedseizoen voor vogels? Hoe beoordeelt het college het houden van een druk evenement in een park in het broedseizoen?
  8. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat drukke evenementen niet thuishoren in een park waar de natuur en rustig recreëren centraal moeten staan?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)

[1] https://www.luchtmeetnet.nl/metingen/locatie/Amsterdam-Haarlemmerweg

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 18 sep. 2019

1. Is het college bekend met de vergunningverlening voor het evenement TREK en met het genoemde opinieartikel ‘Fijnstoffestival’?Antwoord: Ja.

2. Klopt de bewering dat de foodtrucks draaien op dieselaggregaten en dat er open houtvuren in het park zullen zijn?
Antwoord: Nee. TREK gebruikt voor de aggregaten de GTL brandstof; dat is een vloeibare brandstof, gemaakt van aardgas. De GTL brandstof verbrandt vele malen schoner, stoot minder uit (ook niet de zwarte rook) en is vrijwel reukloos ten opzichte van de besproken diesel. Er is geen sprake van open houtvuren in het park.

3. Kan het college een overzicht geven van foodtruckfestivals in Amsterdam die in 2018 hebben plaatsgevonden of gepland zijn?
Antwoord:
Stadsdeel Noord: Veggie Festival en The Roast Cookout
Stadsdeel West: Rollende Keukens
Stadsdeel Zuid: Trek
Stadsdeel Oost: Umami, Foodnight 2018, Umami 2 en Umami 3
Stadsdeel Nieuw-West: Smaakboulevard en Kip festival Rembrandtpark
In stadsdeel Centrum en stadsdeel Zuid-Oost vinden in 2018 geen
foodtruckfestivals plaats.

4. Monitort de gemeente de fijnstofgehaltes rondom de festivalterreinen en wordt dit geëvalueerd? Zo nee, is het college bereid om dit zo snel mogelijk te gaan doen?

Antwoord: De gemeente monitort niet de fijnstofgehaltes rondom festivalterreinen. Wel wordt de luchtkwaliteit, inclusief fijn stof, in geen enkele Nederlandse stad zo uitgebreid gemeten als in Amsterdam. Gezien het feit dat festivals doorgaans van korte duur zijn en de gemeente Amsterdam over een uitgebreid meetnet beschikt, is het college niet van plan om meetlocaties toe te voegen op festivalterreinen.

5. Is het college ermee bekend dat houtrook schadelijk is voor de gezondheid en voor de luchtkwaliteit? Hoe beoordeelt het college het houden van open houtvuren bij evenementen?
Antwoord: Ja, het college is ermee bekend dat houtrook leidt tot de uitstoot van fijn stof en schadelijk is voor de gezondheid. De GGD adviseert negatief over open vuren bij het beoordelen van een evenementenvergunning. Er is echter geen gemeentelijk beleid dat het houden van open houtvuren tijdens evenementen verbiedt.

6. Is het college bereid om ook een stappenplan uit te werken voor zo min mogelijk fijnstofuitstoot tijdens festivals, waarin aandacht is voor houtrook en dieselaggregaten (ook hybride/biodiesel)?
Antwoord: In 2020 streeft Amsterdam er naar alleen nog duurzame evenementen te laten plaatsvinden in de stad. Dit betekent dat in 2020 alle grote (meer dan 2000 bezoekers) Amsterdamse evenementen aan door de gemeente Amsterdam gestelde criteria op het gebied van organisatie, energie, afval en mobiliteit moeten voldoen om voor een evenementenvergunning in aanmerking te komen. De duurzaamheidscriteria worden stapsgewijs aangevuld en aangescherpt. Dit betekent dat evenementen in 2020 voor 100% op groene stroom draaien. De evenementenorganisator gebruikt een maximaal aandeel van de totale stroombehoefte via een netaansluiting met groene stroom. Indien geen netaansluiting voorhanden is dient 100% van de gebruikte stroomopwekking te komen van batterij-opslag (autonoom, net-hybride) of andere groene externe stroomvoorziening. De doelstelling ten behoeve van luchtkwaliteit is vanaf 2020 zero emissie. Parkeerplekken voor bezoekers worden alleen toegestaan als de organisator kan aantonen dat deze noodzakelijk zijn en voor schoon vervoer.
Voor leveranciers geldt minimaal zero emissie (bestel) en euro6 (vracht).

7. Is het college het ermee eens dat het evenement valt in de periode van het broedseizoen voor vogels? Hoe beoordeelt het college het houden van een druk evenement in een park in het broedseizoen?
Antwoord:
Het broedseizoen loopt afhankelijk van de vogelsoort en het weerbeeld van half december t/m eind augustus. Een motie gericht op een generiek verbod op evenementen tijdens het broedseizoen heeft tijdens de bespreking, in februari 2018, van het evenementenbeleid in de raad onvoldoende bijval gekregen. Elke vergunningsaanvraag voor een evenement wordt afzonderlijk getoetst. Het uitgangspunt in het huidige evenementenbeleid is dat evenementen alleen in parken kunnen plaatsvinden indien de organisator alle benodigde maatregelen
treft ter bescherming van voorzienbare schade aan flora, fauna en bodem. Op basis hiervan wordt onder meer de afweging gemaakt of een evenement al dan niet tijdens een broedseizoen mogelijk is.

8. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat drukke evenementen niet thuishoren in een park waar de natuur en rustig recreëren centraal moeten staan?
Antwoord:
Het evenementenbeleid is eind 2017/begin 2018 geactualiseerd. Dit kader is maatgevend voor de vraag waar welke evenementen kunnen plaatsvinden en met welke regelmaat. Onomkeerbare schade aan het park dient voorkomen te worden en is één van de aspecten bij de afweging wat er aan evenementen vanuit een gebiedsprofiel op een bepaalde locatie toelaatbaar is of niet. In het najaar van 2019 wordt het evenementenbeleid geëvalueerd. De effecten van evenementen voor de locaties worden hierin meegenomen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake een vuurwerkverbod

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake maatschappelijk verantwoorde huisbank

Lees verder

    Word actief Doneer