Schrif­te­lijke vragen inzake fijn­stof­fes­tivals met food­trucks


Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake fijnstoffestivals met foodtrucks

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Van 12 tot en met 16 juli zal het Amstelpark het decor zijn van een festival met foodtrucks, open houtvuren en versterkte muziek, met de naam TREK. In het Parool van 27 juni 2018 schreven twee Amsterdammers in de rubriek Het Hoogste Woord over hun bezwaren ten aanzien van de fijnstofgevolgen van dieselaggregaten van de trucks en de open houtvuren. Verder hebben zij hun zorgen geuit over onder meer de geluidsoverlast en overlast voor mens en dier door massa’s mensen, fietsen en auto’s. Eerder brachten bezorgde omwonenden al de zeer hoge fijnstofgehaltes tijdens het foodtruckfestival Rollende Keukens[1] onder onze aandacht. De hoeveelheid schadelijke houtrook bij foodtruckfestivals en toenemende fijnstofgehalte in de toch al vuile Amsterdamse lucht is voor de Partij voor de Dieren niet te verantwoorden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bekend met de vergunningverlening voor het evenement TREK en met het genoemde opinieartikel ‘Fijnstoffestival’?
  2. Klopt de bewering dat de foodtrucks draaien op dieselaggregaten en dat er open houtvuren in het park zullen zijn?
  3. Kan het college een overzicht geven van foodtruckfestivals in Amsterdam die in 2018 hebben plaatsgevonden of gepland zijn?
  4. Monitort de gemeente de fijnstofgehaltes rondom de festivalterreinen en wordt dit geëvalueerd? Zo nee, is het college bereid om dit zo snel mogelijk te gaan doen?
  5. Is het college ermee bekend dat houtrook schadelijk is voor de gezondheid en voor de luchtkwaliteit? Hoe beoordeelt het college het houden van open houtvuren bij evenementen?
  6. Is het college bereid om ook een stappenplan uit te werken voor zo min mogelijk fijnstofuitstoot tijdens festivals, waarin aandacht is voor houtrook en dieselaggregaten (ook hybride/biodiesel)?
  7. Is het college het ermee eens dat het evenement valt in de periode van het broedseizoen voor vogels? Hoe beoordeelt het college het houden van een druk evenement in een park in het broedseizoen?
  8. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat drukke evenementen niet thuishoren in een park waar de natuur en rustig recreëren centraal moeten staan?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)

[1] https://www.luchtmeetnet.nl/metingen/locatie/Amsterdam-Haarlemmerweg