Schrif­te­lijke vragen inzake een vuur­werk­verbod


Indiendatum: jun. 2018

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake een vuurwerkverbod

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde woensdag 20 juni jl. het plan om gemeenten de mogelijkheid te geven om vuurwerk te verbieden. Het kabinet gaat nu met gemeenten onderzoeken hoe een lokaal verbod kan worden ingericht.[1]

Wat de Partij voor de Dieren betreft staat de viering van de jaarwisseling met consumentenvuurwerk niet in verhouding tot de vele gewonden, schade en overlast.

Daarom diende de PvdD in december 2016 een initiatiefvoorstel in om een grote vuurwerkshow te organiseren als alternatief voor consumentenvuurwerk, en het afsteken van vuurwerk door particulieren zoveel mogelijk aan banden te leggen door onder andere zoveel mogelijk vuurwerkvrije zones aan te wijzen. Dit voorstel werd aangenomen door de gemeenteraad.[2] Nu zich de mogelijkheid voordoet om consumentenvuurwerk geheel te verbieden verwacht de PvdD dat het college dat zal doen, in lijn met het aangenomen initiatiefvoorstel.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Welke inzet heeft Amsterdam bij het onderzoek met het kabinet naar de inrichting van een lokaal verbod?
  2. Is het college bereid om, gezien het aangenomen initiatiefvoorstel dat oproept tot het zoveel mogelijk aan banden leggen van consumentenvuurwerk, ervoor te zorgen dat vanaf december 2018 een verbod op consumentenvuurwerk in Amsterdam geldt tijdens de jaarwisseling?

We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. Van Lammeren

[1] https://www.nu.nl/politiek/5322278/gemeenten-krijgen-mogelijkheid-vuurwerk-lokaal-verbieden.html

[2] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6048916/1#search=%22vuurwerk%20%22

Indiendatum: jun. 2018
Antwoorddatum: 23 nov. 2018

1. Welke inzet heeft Amsterdam bij het onderzoek met het kabinet naar de inrichting
van een lokaal verbod?

Antwoord:
Voor een effectieve beperking van vuurwerkoverlast is het noodzakelijk dat er een
landelijk verbod op (bepaalde typen) vuurwerk komt. Daarom zal
de burgemeester de komende periode samen met de andere G4 burgemeesters
lobbyen voor een strengere landelijke aanpak van vuurwerk.

2. Is het college bereid, gezien het aangenomen initiatiefvoorstel dat oproept tot het
zoveel mogelijk aan banden leggen van consumentenvuurwerk, ervoor te zorgen
dat vanaf december 2018 een verbod op consumentenvuurwerk in Amsterdam
geldt tijdens de jaarwisseling?

Antwoord:
Het College kiest voor deze jaarwisseling voor een uitbreiding van het aantal
vuurwerkvrije zones met de gebieden rond ziekenhuizen. Tevens wil het College
Amsterdammers de mogelijkheid bieden om in goed overleg met hun buren
afspraken te maken over vuurwerkvrije zones in de buurt. Bewoners kunnen met
elkaar afspraken maken om geen vuurwerk af te steken op een afgebakende
locatie, zoals de straat, een speeltuin of een pleintje. De gemeente gaat uit van
de kracht van de onderlinge afspraak en zal geen handhavingscapaciteit
beschikbaar stellen voor het afdwingen hiervan. Wel zullen dergelijke afspraken
worden gefaciliteerd door het beschikbaar stellen van borden waarop de afspraak
wordt vermeld.
Vanaf de jaarwisseling 2019/2020 kiest het College voor een andere benadering
van vuurwerk. Niet langer zal het overal toegestaan zijn om vuurwerk af te steken
tenzij anders aangegeven (de vuurwerkvrije zones), maar vuurwerk zal alleen
afgestoken mogen worden op specifiek daartoe aangewezen plekken.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
Femke Halsema, burgemeester Wil Rutten, waarnemend secretaris