Vragen inzake festivals en fauna


Indiendatum: mei 2015

Schriftelijke vragen van het raadslid Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake festivals en fauna

Amsterdam, 20 mei 2015

Aan het college van burgemeester en wethouders

Op de website Waarnemingen.nl is te lezen dat er weer een lepelaarspaartje in de bomen broedt in het Sloterpark. De lepelaar is een vrij schaarse Natura 2000-broedvogel.

Op de website van Vogelbescherming Nederland is het volgende te lezen:
‘De verdroging van moerasgebieden, toegenomen (recreatieve) drukte in belangrijke broedgebieden en de toegenomen verspreiding van vossen zorgden voor een belangrijke afname van het aantal lepelaars. De lepelaar stond op de Rode Lijst vanwege het geringe aantal broedparen, in combinatie met een beperkte verspreiding en een gebondenheid aan kwetsbaar broedbiotoop. Inmiddels is de situatie dusdanig verbeterd dat de lepelaar van de Rode Lijst af is maar dat betekent niet dat we moeten stoppen met het actief beschermen van de lepelaar. Bovendien broedt het overgrote deel van de Westeuropese populatie in ons land. Daardoor wordt de Nederlandse verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de Lepelaar nog eens onderschreven.’

Vorig jaar vonden in het Sloterpark verschillende festivals met versterkte muziek plaats tijdens het broedseizoen, namelijk The Color Run, Mystic Garden en Loveland, die dit jaar op 23 mei, 20 juni en 8 augustus zullen plaatsvinden.

Behalve de lepelaar broeden uiteraard ook andere soorten in het Sloterpark. Alle inheemse soorten worden beschermd door de Flora- en Faunawet. Artikel 11 luidt: ‘Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.’ Evenementen kunnen een verstoring opleveren voor het leefgebied van (broed)vogels, vleermuizen en grondgebonden zoogdieren.

In een quickscan over ‘effecten van evenementen in Stadspark Schothorst te Amersfoort op beschermde soorten’ van Bureau Waardenburg (2009) is te lezen: ‘Uit diverse onderzoeken blijkt dat negatieve effecten optreden, maar dat deze effecten vaak moeilijk te kwantificeren en onvoorspelbaar zijn. Op het gebied van festivals en verstoring van fauna bestaat een kennislacune. De grootste effecten zijn te verwachten in de meest kwetsbare periode van broedende vogels (nestbouw en eileg) en vleermuizen in het kraamseizoen, bij meerdaagse evenementen waarbij sprake is van hoge geluidsbelasting en uitstraling van verlichting naar de bosrand.’

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Kan het college bevestigen dat er lepelaars broeden in de bomen in het Sloterpark?
2. Zijn er behalve voor The Color Run, Mystic Garden en Loveland nog meer vergunningaanvragen gedaan voor evenementen met versterkte muziek? Zo ja welke, en zijn deze vergunningen verleend?
3. Gezien verstoring van soorten mogelijk is door festivals: is/wordt er een ecologische quickscan uitgevoerd voor deze drie evenementen? Zo ja, kan het college deze bij de antwoorden voegen? Zo nee, waarom niet?
4. Is/wordt er een ontheffing op de Flora- en Faunawet aangevraagd voor deze drie evenementen? Zo ja, is deze verleend en worden compenserende maatregelen getroffen door de organisator (en kan deze ontheffing worden bij de antwoorden worden gevoegd)? Zo nee, waarom niet?
5. Kan het college op een kaart uittekenen
a) hoe ver de muziek van bovengenoemde festivals draagt (in decibel)
b) op welke tijdstippen deze muziek hoorbaar is
c) waar zich broedplaatsen van door de Flora- en Faunawet beschermde soorten bevinden

6. Op welke manier meent het college in algemene zin de verstoring van fauna door festivals te voorkomen?
7. Het aanvragen van een ontheffing op de Flora- en Faunawet is verplicht wanneer de organisator van een evenement vermoedt dat door deze wet beschermde soorten worden verstoord. Maar de organisator is zelf verantwoordelijk voor het inschatten van het risico op verstoring.
a) Is het college van mening dat organisatoren goed in staat zijn het risico op verstoring van door de Flora- en Faunawet beschermde soorten in te schatten?
b) Is een aanvrager van een evenementenvergunning met versterkte muziek in de openbare ruimte verplicht om aan te tonen dat het evenement geen risico op overtreding van de Flora- en Faunawet zal opleveren?
c) Wanneer een organisator niet vermoedt dat verstoring zal plaatsvinden en dus geen ontheffing aanvraagt, wie ziet er dan op toe dat de Flora- en Faunawet wordt gehandhaafd?
d) Kan het college aangeven voor welke van onderstaande evenementen, die alle hebben plaatsgevonden tijdens het broedseizoen in 2014, 1) een ontheffing op de Flora- en Faunawet is aangevraagd 2) een ontheffing op de Flora- en Faunawet is verleend 3) controle heeft plaatsgevonden vanuit de gemeente, de NVWA of een andere controlerende instantie?
- Westerpark Vrije Westen Festival
- Westerpark Rollende Keukens Food festival
- Westerpark Pitch en De wereld draait buiten
- Westerpark Buiten Westen en Milkshake Festival
- Oosterpark Loveland van Oranje Festival
- Oosterpark Appelsap Festival
- Oosterpark Holland Festival Festival
- Oosterpark Keti Koti Festival Herdenking/viering
- Flevopark Cannabis Bevrijdingsdag Festival
- Nieuw en Meer Park am See/De Zon Festival
- Rembrandtpark EdelWise Festival Festival
- Sloterpark The Color Run Sport/festival
- Sloterpark Mystic Garden Festival
- Sloterpark Loveland Festival
- Gaasperpark Amsterdam Open AIR 2014
- Gaasperpark Gaasper Pleasure Festival
- Gaasperpark Keti Koti 2014 Herdenking
- Mandelapark Kwaku Festival
- Vondelpark Open Lucht Theater Theater/Muziek
- MLK park De Parade Theater festival
- Amstelpark Taste of Amsterdam Culinair festival
- Amsterdamse Bos Dynamic Festival Festival
- Amsterdamse Bos 909 Festival
- Amsterdamse Bos Het Amsterdamse Bos Festival Festival
- Amsterdamse Bos EKO Town Festival Food festival
- Amsterdamse Bos A Day at the Park Festival Festival
- Amsterdamse Bos Electronic Family Festival Festival
- Amsterdamse Bos Dekmantel Festival Festival
8. Is het mogelijk om in de evenementenvergunning op te nemen dat de aanvrager moet (kunnen) aantonen dat er geen risico is op overtredingen op de Flora- en Faunawet?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: mei 2015
Antwoorddatum: 28 jun. 2015

Beantwoording schriftelijke vragen inzake Flora en Fauna (PDF)