Schrif­te­lijke vragen inzake evene­men­ten­ver­gunning Taste of Amsterdam in het Amstelpark


Evenementen in parken zorgen voor afsluiting van gedeeltes van parken, voor vrachtverkeer, geluidsoverlast en gevolgen voor flora en fauna in parken. Bewoners maken zich hier zorgen over en willen een zienswijze of bezwaar indienen op de evenementenvergunning.

Wij ontvangen signalen van bewoners dat het tijdig indienen van een zienswijze of bezwaar niet mogelijk is.

Zo is bij Partij voor de Dieren onder de aandacht gebracht de vergunningverlening omtrent Taste of Amsterdam in het Amstelpark. De vergunning is gepubliceerd op 7 mei 2019, de bezwaarperiode is 6 weken. Gezien het feit dat het evenement plaatsvindt vanaf 31 mei (t/m 3 juni) is het evenement al gaande voordat de bezwaarperiode is afgelopen. De Partij voor de Dieren vindt dit een vreemde gang van zaken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is de aanvraag van de evenementenvergunning voor Taste of Amsterdam 2019 gepubliceerd? Zo ja, op welke datum en wat is de url van de bekendmaking? Zo nee, waarom niet?

2. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 7 mei 2019 . De bezwaarperiode is zes weken.

a. Waarom is dit besluit zo laat gepubliceerd?

b. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?

c. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?

d. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

3. In het locatieprofiel van het Amstelpark staat dat ‘een evenement een half uur voor zonsondergang sluit (geen muziek, licht, publiek) (iom de flora en fauna adviseur, ook al is het park meestal toch al gesloten met zonsondergang). In de vergunning van Taste om Amsterdam staat als eindtijd 23:00 uur voor 31 mei tot en met 2 juni vermeld. Ervan uitgaande dat het rond 21:30 uur donker was: waarom is er afgeweken van deze bepaling in het locatieprofiel? Graag een toelichting.

4. Op 22 mei mocht Taste of Amsterdam materialen lossen in het Amstelpark. Geldt dit als opbouwdag? Zo ja, waarom is deze dag niet opgenomen bij het aantal op- en afbouwdagen? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

5. In het locatieprofiel van het Amstelpark geldt de stedelijke richtlijn voor op- en afbouwen (max. 10 dagen). Taste of Amsterdam mag opbouwen van 23 mei tot en met 30 mei (8 dagen) en afbouwen van 4 tot en met 7 juni (4 dagen), totaal 12 dagen. Is de stedelijke richtlijn voor op- en afbouwen gehanteerd? Waarom wel/niet? Graag een toelichting.

6. Is er aangeleverd volgens het locatieprofiel:

a. tijdig (bij voorkeur 2 maanden voor aanvang) kennis te nemen, dan wel te laten opstellen door een erkend stadsadviseur/ecoloog: een quick scan flora fauna;

b. als hierbij beschermde soorten worden aangetroffen, mitigerende maatregelen te treffen en te bekostigen;

c. een actuele quickscan flora & fauna – en indien van toepassing de eraan verbonden mitigerende maatregelen – als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing bij de vergunningsaanvraag aan te leveren.

d. een actueel groen- en bodemadvies van het Amstelpark voorafgaande aan het evenementenseizoen beschikbaar te stellen, op basis waarvan randvoorwaarden worden meegegeven over gebruik- en bescherming van het evenemententerrein.

e. een monitor uit te voeren tijdens en kort na het evenement, om effecten op beschermde soorten en het evenemententerrein te beoordelen.

Waarom wel/niet? Graag een toelichting op alle onderdelen.

Graag bij alle vragen (1 t/m 6) de bronvermelding toevoegen

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren