Schrif­te­lijke vragen inzake evene­men­ten­ver­gunning Taste of Amsterdam in het Amstelpark


Indiendatum: jun. 2019

Evenementen in parken zorgen voor afsluiting van gedeeltes van parken, voor vrachtverkeer, geluidsoverlast en gevolgen voor flora en fauna in parken. Bewoners maken zich hier zorgen over en willen een zienswijze of bezwaar indienen op de evenementenvergunning.

Wij ontvangen signalen van bewoners dat het tijdig indienen van een zienswijze of bezwaar niet mogelijk is.

Zo is bij Partij voor de Dieren onder de aandacht gebracht de vergunningverlening omtrent Taste of Amsterdam in het Amstelpark. De vergunning is gepubliceerd op 7 mei 2019, de bezwaarperiode is 6 weken. Gezien het feit dat het evenement plaatsvindt vanaf 31 mei (t/m 3 juni) is het evenement al gaande voordat de bezwaarperiode is afgelopen. De Partij voor de Dieren vindt dit een vreemde gang van zaken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is de aanvraag van de evenementenvergunning voor Taste of Amsterdam 2019 gepubliceerd? Zo ja, op welke datum en wat is de url van de bekendmaking? Zo nee, waarom niet?

2. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 7 mei 2019 . De bezwaarperiode is zes weken.

a. Waarom is dit besluit zo laat gepubliceerd?

b. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?

c. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?

d. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

3. In het locatieprofiel van het Amstelpark staat dat ‘een evenement een half uur voor zonsondergang sluit (geen muziek, licht, publiek) (iom de flora en fauna adviseur, ook al is het park meestal toch al gesloten met zonsondergang). In de vergunning van Taste om Amsterdam staat als eindtijd 23:00 uur voor 31 mei tot en met 2 juni vermeld. Ervan uitgaande dat het rond 21:30 uur donker was: waarom is er afgeweken van deze bepaling in het locatieprofiel? Graag een toelichting.

4. Op 22 mei mocht Taste of Amsterdam materialen lossen in het Amstelpark. Geldt dit als opbouwdag? Zo ja, waarom is deze dag niet opgenomen bij het aantal op- en afbouwdagen? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.

5. In het locatieprofiel van het Amstelpark geldt de stedelijke richtlijn voor op- en afbouwen (max. 10 dagen). Taste of Amsterdam mag opbouwen van 23 mei tot en met 30 mei (8 dagen) en afbouwen van 4 tot en met 7 juni (4 dagen), totaal 12 dagen. Is de stedelijke richtlijn voor op- en afbouwen gehanteerd? Waarom wel/niet? Graag een toelichting.

6. Is er aangeleverd volgens het locatieprofiel:

a. tijdig (bij voorkeur 2 maanden voor aanvang) kennis te nemen, dan wel te laten opstellen door een erkend stadsadviseur/ecoloog: een quick scan flora fauna;

b. als hierbij beschermde soorten worden aangetroffen, mitigerende maatregelen te treffen en te bekostigen;

c. een actuele quickscan flora & fauna – en indien van toepassing de eraan verbonden mitigerende maatregelen – als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing bij de vergunningsaanvraag aan te leveren.

d. een actueel groen- en bodemadvies van het Amstelpark voorafgaande aan het evenementenseizoen beschikbaar te stellen, op basis waarvan randvoorwaarden worden meegegeven over gebruik- en bescherming van het evenemententerrein.

e. een monitor uit te voeren tijdens en kort na het evenement, om effecten op beschermde soorten en het evenemententerrein te beoordelen.

Waarom wel/niet? Graag een toelichting op alle onderdelen.

Graag bij alle vragen (1 t/m 6) de bronvermelding toevoegen

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 4 sep. 2019

1. Is de aanvraag van de evenementenvergunning voor Taste of Amsterdam 2019 gepubliceerd? Zo ja, op welke datum en wat is de url van de bekendmaking? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: de datum van publicatie van de vergunningaanvraag is 1 maart 2019.

2. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 7 mei 2019. De bezwaarperiode is zes weken.
a. Waarom is dit besluit zo laat gepubliceerd?

Antwoord: Het besluit is laat gepubliceerd vanwege een stagnatie in de voorafgaande adviesronde. Daarnaast heeft afstemming tussen de verschillende diensten en de daarbij behorende aanpassingen in de stukken tot vertraging geleid.

b. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?

Antwoord: Ja, dit gebeurt helaas vaker. Hoe vaak precies is één van de vragen die aan bod komen bij de evaluatie van het nieuwe evenementenbeleid die voor het einde van dit jaar naar de raad wordt gestuurd. Het binnen de gestelde termijn verlenen van een vergunning is daarnaast een belangrijk onderdeel van het eerder dit jaar gestarte programma om de uitvoering van evenementenbeleid te verbeteren. De resultaten van dit programma om het hele proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren worden ook meegenomen in de evaluatie. Het is om allerlei redenen belangrijk dat een evenementenvergunning tijdig wordt verleend, zeker ook voor omwonenden die kennis willen nemen van de vergunning en er eventueel bezwaar tegen willen aantekenen.

c. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?

Antwoord: De verantwoordelijkheid voor het publiceren van een evenementenvergunning behoort tot de portefeuille van de burgemeester. In de praktijk is het verlenen van evenementenvergunningen gemandateerd aan de stadsdelen. Vergunningverleners in de stadsdelen beoordelen de aanvragen, daarbij is overigens wel geregeld overleg met het Stedelijk Evenementenbureau, onder meer wekelijks aan de regietafel. Hier komt ook geregeld ter sprake dat het belangrijk is dat de termijnen worden gehaald.

d. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Het –in 2018 vernieuwde- vergunningenbeleid en de uitvoering daarvan is er op gericht evenementenvergunningen tijdig te verstrekken zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Ook het eerder genoemde programma versterking van de uitvoering moet hier een bijdrage aan leveren. Daarnaast hebben organisatoren van evenementen natuurlijk de verantwoordelijkheid om tijdig alle benodigde informatie en stukken aan te leveren.

3. In het locatieprofiel van het Amstelpark staat dat een evenement een half uur voor zonsondergang sluit (geen muziek, licht, publiek) (iom de flora en faunaadviseur, ook als is het park meestal toch al gesloten met zonsondergang) In de vergunning voor Taste of Amsterdam staat als eindtijd 23:00 uur voor 31 mei tot en met 2 juni vermeld, Ervan uitgaande dat het rond 21:30 donker was: waarom is afgeweken van deze bepaling in het locatieprofiel? Graag een toelichting.

Antwoord: De stadsecoloog heeft voorwaarden gesteld ten aanzien van Flora-en Fauna. Dit is opgenomen in het besluit en daardoor konden de eindtijden worden aangepast naar 23:00.

4. Op 22 mei mocht Taste of Amsterdam materialen lossen in het Amstelpark. Geldt dit als opbouwdag? Zo ja waarom is deze al niet opgenomen bij het aantal op- en afbouwdagen? Zo nee, waarom niet? Graag een toelichting.


Antwoord: Op 22 mei is er slechts sprake geweest van het lossen van materialen en zijn er verder geen opbouwwerkzaamheden verricht. Logistieke vereisten stonden geen andere oplossingen toe. Door Stadswerken en de stadsecoloog zijn extra voorwaarden gesteld die voertuigbewegingen tussen 12-18 uur in het park niet toestaan.

5. In het locatieprofiel van het Amstelpark geldt de stedelijke richtlijn voor op- en afbouwen (max.10 dagen). Taste of Amsterdam mag opbouwen van 23 mei tot en met 30 mei en afbouwen van 4 tot en met 7 juni (4 dagen), totaal 12 dagen. Is de stedelijke richtlijn voor op- en afbouwen gehanteerd? Waarom wel/niet. Graag een toelichting.


Antwoord: De stedelijke richtlijnen zijn inderdaad gehanteerd. Vanwege extra voorwaarden van de stadsecoloog en de Dienst Stadswerken, waardoor bijvoorbeeld geen voertuigbewegingen in het park toegestaan waren tussen 12- 18 uur is in het geval van Taste of Amsterdam 2019 afgeweken. Als dit niet het geval was geweest was op en afbouw binnen een tijdsbestek van 10 dagen logistiek niet mogelijk geweest.

6. Is er aangeleverd volgens het locatieprofiel
a. tijdig (bij voorkeur 2 maanden voor aanvang) kennis te nemen, dan wel te laten opstellen door een erkend stadsadviseur/ecoloog: een quick scan flora fauna;

Antwoord: Ja
b. als hierbij beschermde soorten worden aangetroffen, mitigerende maatregelen te treffen en te bekostigen;

Antwoord: er zijn na advies van Bodem en Groen enkele aanpassingen verricht.
c. een actuele quickscan flora & fauna – en indien van toepassing de eraan verbonden mitigerende maatregelen – als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing bij de vergunningsaanvraag aan te leveren.

Antwoord Ja
d. een actueel groen- en bodemadvies van het Amstelpark voorafgaande aan het evenementenseizoen beschikbaar te stellen, op basis waarvan randvoorwaarden worden meegegeven over gebruik- en bescherming van het evenemententerrein.

Antwoord: Ja
e. een monitor uit te voeren tijdens en kort na het evenement, om effecten op beschermde soorten en het evenemententerrein te beoordelen.

Antwoord: Ja
Waarom wel/niet? Graag een toelichting op alle onderdelen.