Schrif­te­lijke vragen inzake evene­men­ten­ver­gunning Mystic Garden in het Sloterpark


Toelichting:

Evenementen in parken zorgen voor afsluiting van gedeeltes van parken, voor vrachtverkeer, geluidsoverlast en gevolgen voor flora en fauna in parken. Bewoners maken zich hier zorgen over en willen een zienswijze of bezwaar indienen op de evenementenvergunning.

Wij ontvangen signalen van bewoners dat het tijdig indienen van een zienswijze of bezwaar niet mogelijk is. Het meest recente voorbeeld dat bij de Partij voor de Dieren onder de aandacht is gebracht betreft de vergunningverlening omtrent Mystic Garden in het Sloterpark.

De vergunning is gepubliceerd op 17 mei 2019, de bezwaarperiode is 6 weken. Gezien het feit dat het evenement plaatsvindt op 15 juni 2019 is het evenement al gaande voordat de bezwaarperiode is afgelopen. De Partij voor de Dieren vindt dit een vreemde gang van zaken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 17 mei 2019 . De bezwaarperiode is zes weken.

a. Waarom is het besluit zo laat gepubliceerd?

b. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?

c. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?

d. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

2. Op 20 februari 2019 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan. Bij de bekendmaking staat: Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Hoe en in welk stadium worden belanghebbenden geïnformeerd of het een reguliere of uitgebreide procedure betreft, zodat belanghebbenden weten of ze een zienswijze kunnen indienen? Graag een toelichting.

3. De omgevingsvergunning is gepubliceerd op 3 juni 2019 . Waarom is dit besluit zo laat gepubliceerd?

4. Is de omgevingsvergunning verleend om een parkeerterrein voor bezoekers van Mystic Garden mogelijk te maken? Zo ja, waarom? Zo nee, waarvoor worden de tijdelijke parkeervoorzieningen gerealiseerd?

5. Mystic Garden biedt parkeerplaatsen tegen betaling aan . Betreft het de tijdelijke parkeervoorziening die mogelijk gemaakt is door de omgevingsvergunning? Zo ja, komen de opbrengsten ten goede aan Mystic Garden, wat is het bedrag van de parkeeropbrengsten en acht het college dit wenselijk? Graag een toelichting.

6. Is of zal er aangeleverd worden volgens het locatieprofiel:

a. tijdig (bij voorkeur 2 maanden voor aanvang) kennis te nemen, dan wel te laten opstellen door een erkend stadsadviseur/ecoloog: een quick scan flora fauna;

b. als hierbij beschermde soorten worden aangetroffen, mitigerende maatregelen te treffen en te bekostigen;

c. een actuele quickscan flora & fauna – en indien van toepassing de eraan verbonden mitigerende maatregelen – als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing bij de vergunningsaanvraag aan te leveren.

d. een actueel groen- en bodemadvies van het Sloterpark voorafgaande aan het evenementenseizoen, op basis waarvan randvoorwaarden worden meegegeven over gebruik- en bescherming van het evenemententerrein.

e. een monitor uit te voeren tijdens en kort na het evenement, om effecten op beschermde soorten en het evenemententerrein te beoordelen.

Waarom wel/niet? Graag een toelichting op alle onderdelen.

Graag bij alle vragen (1 t/m 6) de bronvermelding toevoegen

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren