Schrif­te­lijke vragen inzake evene­men­ten­ver­gunning Mystic Garden in het Sloterpark


Indiendatum: jun. 2019

Toelichting:

Evenementen in parken zorgen voor afsluiting van gedeeltes van parken, voor vrachtverkeer, geluidsoverlast en gevolgen voor flora en fauna in parken. Bewoners maken zich hier zorgen over en willen een zienswijze of bezwaar indienen op de evenementenvergunning.

Wij ontvangen signalen van bewoners dat het tijdig indienen van een zienswijze of bezwaar niet mogelijk is. Het meest recente voorbeeld dat bij de Partij voor de Dieren onder de aandacht is gebracht betreft de vergunningverlening omtrent Mystic Garden in het Sloterpark.

De vergunning is gepubliceerd op 17 mei 2019, de bezwaarperiode is 6 weken. Gezien het feit dat het evenement plaatsvindt op 15 juni 2019 is het evenement al gaande voordat de bezwaarperiode is afgelopen. De Partij voor de Dieren vindt dit een vreemde gang van zaken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 17 mei 2019 . De bezwaarperiode is zes weken.

a. Waarom is het besluit zo laat gepubliceerd?

b. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?

c. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?

d. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

2. Op 20 februari 2019 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan. Bij de bekendmaking staat: Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Hoe en in welk stadium worden belanghebbenden geïnformeerd of het een reguliere of uitgebreide procedure betreft, zodat belanghebbenden weten of ze een zienswijze kunnen indienen? Graag een toelichting.

3. De omgevingsvergunning is gepubliceerd op 3 juni 2019 . Waarom is dit besluit zo laat gepubliceerd?

4. Is de omgevingsvergunning verleend om een parkeerterrein voor bezoekers van Mystic Garden mogelijk te maken? Zo ja, waarom? Zo nee, waarvoor worden de tijdelijke parkeervoorzieningen gerealiseerd?

5. Mystic Garden biedt parkeerplaatsen tegen betaling aan . Betreft het de tijdelijke parkeervoorziening die mogelijk gemaakt is door de omgevingsvergunning? Zo ja, komen de opbrengsten ten goede aan Mystic Garden, wat is het bedrag van de parkeeropbrengsten en acht het college dit wenselijk? Graag een toelichting.

6. Is of zal er aangeleverd worden volgens het locatieprofiel:

a. tijdig (bij voorkeur 2 maanden voor aanvang) kennis te nemen, dan wel te laten opstellen door een erkend stadsadviseur/ecoloog: een quick scan flora fauna;

b. als hierbij beschermde soorten worden aangetroffen, mitigerende maatregelen te treffen en te bekostigen;

c. een actuele quickscan flora & fauna – en indien van toepassing de eraan verbonden mitigerende maatregelen – als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing bij de vergunningsaanvraag aan te leveren.

d. een actueel groen- en bodemadvies van het Sloterpark voorafgaande aan het evenementenseizoen, op basis waarvan randvoorwaarden worden meegegeven over gebruik- en bescherming van het evenemententerrein.

e. een monitor uit te voeren tijdens en kort na het evenement, om effecten op beschermde soorten en het evenemententerrein te beoordelen.

Waarom wel/niet? Graag een toelichting op alle onderdelen.

Graag bij alle vragen (1 t/m 6) de bronvermelding toevoegen

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 4 sep. 2019

1. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 17 mei 20191. De bezwaarperiode is zes weken.
a. Waarom is het besluit zo laat gepubliceerd?


Antwoord: Het besluit op de evenementenvergunning is genomen op 17 mei 2019 en dezelfde dag ook gepubliceerd. Bij de voorbereiding van een besluit vergaart de burgemeester, of de stadsdelen waar de vergunningverlening aan is gemandateerd, de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Het kan voorkomen dat benodigde informatie te laat beschikbaar is waardoor het besluit op de evenementenvergunning niet tijdig (zes weken) voor het evenement genomen wordt. In dit geval is dit ook gebeurd. Er zijn op enig moment aanvullende stukken gevraagd en daar is een nieuwe termijn voor gegeven. De aanvrager heeft een verlengde termijn gevraagd omdat er meer tijd nodig was de stukken te leveren vanwege de afhankelijk van derden. Daarnaast is aan de aanvrager gevraagd een nieuwe quickscan flora en fauna op te (laten) stellen. Tevens zijn er zienswijzen ingediend die in het besluit meegenomen zijn. Dit alles heeft voor vertraging in het vergunningenproces van de evenementenvergunning gezorgd.

b. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd?

Ja, dit gebeurt helaas vaker. Hoe vaak precies is één van de vragen die aan bod komen bij de evaluatie van het nieuwe evenementenbeleid die voor het einde van dit jaar naar de raad wordt gestuurd. Het binnen de gestelde termijn verlenen van een vergunning is daarnaast een belangrijk onderdeel van het eerder dit jaar gestarte programma om de uitvoering van evenementenbeleid te verbeteren. De resultaten van dit programma om het hele proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren worden ook meegenomen in de evaluatie. Het is om allerlei redenen belangrijk dat een evenementenvergunning tijdig wordt verleend, zeker ook voor omwonenden die kennis willen nemen van de vergunning en er eventueel bezwaar tegen willen aantekenen.

c. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?

Antwoord: De verantwoordelijkheid voor het publiceren van een evenementenvergunning behoort tot de portefeuille van de burgemeester. In de praktijk is het verlenen van evenementenvergunningen gemandateerd aan de stadsdelen. Vergunningverleners in de stadsdelen beoordelen de aanvragen, daarbij is overigens wel geregeld overleg met het Stedelijk Evenementenbureau, onder meer wekelijks aan de regietafel. Hier komt ook geregeld ter sprake dat het belangrijk is dat de termijnen worden gehaald.

d. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt ,zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken? Zo ja.welke? Zo nee,waarom niet?
Antwoord: Het – in 2018 vernieuwde - vergunningenbeleid en de uitvoering daarvan is er op gericht evenementenvergunningen tijdig te verstrekken zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Ook het eerder genoemde programma versterking van de uitvoering moet hier een bijdrage aan leveren. Daarnaast hebben organisatoren van evenementen natuurlijk de verantwoordelijkheid om tijdig alle benodigde informatie en stukken aan te leveren.

2. Op 20 februari 2019 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan. Bij de bekendmaking staat: Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.
Hoe en in welk stadium worden belanghebbenden geïnformeerd of het een reguliere of uitgebreide procedure betreft, zodat belanghebbenden weten of ze een zienswijze kunnen indienen? Graag een toelichting.

Antwoord: In het geval van een reguliere procedure wordt er direct een definitief besluit opgenomen. Hiervan is in het besluit op de evenementenvergunning voor Mystic Garden in het Sloterplan ook sprake. In het besluit is dan een bezwaarclausule opgenomen. Op het moment van publicatie van het besluit is het duidelijk dat er gedurende zes weken na publicatie bezwaar gemaakt kan worden door belanghebbenden.

In het geval van een uitgebreide procedure wordt er, voorafgaand aan het definitieve besluit, een ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Vanaf het moment van terinzagelegging (dit wordt ook gepubliceerd) hebben belanghebbenden gedurende zes weken de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

3. De omgevingsvergunning is gepubliceerd op 3 juni 20192. Waarom is dit besluit zo laat gepubliceerd?
Antwoord: De aanvraag is op 3 mei ingediend en op 6 juni verleend. De doorlooptijd van een dergelijke aanvraag is 8 weken. Een van de oorzaken is de relatieve late moment van indienen.

4. Is de omgevingsvergunning verleend om een parkeerterrein voor bezoekers van Mystic Garden mogelijk te maken? Zo ja, waarom? Zo nee, waarvoor worden de tijdelijke parkeervoorzieningen gerealiseerd?
De omgevingsvergunning is mede verleend ten behoeve van het realiseren van tijdelijke parkeervoorzieningen voor het festivalpubliek. In het als bijlage 3 bij het besluit opgenomen mobiliteitsplan is sprake van een vijftal tijdelijke parkeerplaatsen voor de festivalbezoekers. Parkeerplaats 2 en 3 zijn (in tegenstelling tot de overige parkeerplaatsen) strijdig met het bestemmingsplan. De aanvraag, en daarmee ook de realisatie van de twee bovengenoemde parkeerplaatsen, is getoetst aan het uitgangspunt dat deze niet strijdig mogen zijn met een goede ruimtelijke ordering.

Het mobiliteitsplan draagt bij aan een toegenomen verkeersveiligheid en vermindering van overlast (onder meer als gevolg van wildparkeren) door bezoekers die zich per auto naar het festivalterrein begeven. De betreffende parkeerlocaties zijn reeds bestaande parkeergelegenheden ten behoeve van de omliggende sportvelden. Aangezien er zich in de directe nabijheid van de tijdelijke parkeerplaatsen geen woningen bevinden, was er voor bewoners in de omgeving geen onevenredig hoge parkeerdruk, geluidsoverlast of andere wezenlijke hinder.

5. Mystic Garden biedt parkeerplaatsen tegen betaling aan. Betreft het de tijdelijke parkeervoorziening die mogelijk gemaakt is door de omgevingsvergunning? Zo ja, komen de opbrengsten ten goede aan Mystic Garden, wat is het bedrag van de parkeeropbrengsten en acht het college dit wenselijk? Graag een toelichting.

Antwoord: Er is door de gemeente een tijdelijke huurovereenkomst gesloten met de organisator, Faul Productions BV, voor de parkeervoorziening van circa 250 plekken. De opbrengst van deze huurovereenkomst bedraagt 1.000 euro. Het is niet bekend welke kosten voor parkeren in rekening is gebracht aan de bezoekers van het festival. Er zullen door de organisator kosten zijn gemaakt voor de begeleiding van het parkeren op die plek, naast de kosten voor tal van andere mobiliteitsmaatregelen gericht op het faciliteren van bezoekers, maar ook ongewenste parkeerdruk en overlast in de wijk te voorkomen.

6. Is of zal er aangeleverd worden volgens het locatieprofiel:
a. tijdig (bij voorkeur 2 maanden voor aanvang) kennis te nemen, dan wel te laten opstellen door een erkend stadsadviseur/ecoloog: een quick scan flora fauna;

Antwoord: Er is op 20 mei 2019 een quick scan flora fauna opgesteld ten behoeve van het festivalterrein. Dit advies is op 21 mei 2019 ontvangen door stadsdeel Nieuw-West, op 22 mei 2019 is de quick scan akkoord bevonden door een van de stadsecologen.
b. als hierbij beschermde soorten worden aangetroffen, mitigerende maatregelen te treffen en te bekostigen;

Antwoord: er zijn nadere voorwaarden opgenomen in de evenementenvergunning. Tevens is er voorafgaand aan het evenement een
schouw afgenomen door de ecoloog van het stadsdeel. Geconstateerd is dat alle flora en fauna goed was afgeschermd. Geen van de aanwezige dieren was bereikbaar voor de festivalgangers en van mogelijke verstoring was dan ook geen sprake. Voor de aanwezig bevonden dieren (meerkoeten en konijnen) waren voldoende schuilplekken aanwezig.
c. een actuele quickscan flora & fauna – en indien van toepassing de eraan verbonden mitigerende maatregelen – als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing bij de vergunningsaanvraag aan te leveren.

Antwoord: zie hier ook het antwoord bij vraag 6a.en 6b
d. een actueel groen- en bodemadvies van het Sloterpark voorafgaande aan het evenementenseizoen, op basis waarvan randvoorwaarden worden meegegeven over gebruik- en bescherming van het evenemententerrein.

Antwoord: Op 29 mei is in opdracht van R&D door het stadsdeel een Bodem en Groenadvies betreffende evenementen in het Sloterpark opgesteld.
e. een monitor uit te voeren tijdens en kort na het evenement, om effecten op beschermde soorten en het evenemententerrein te beoordelen.

Antwoord: nadien is een naschouw uitgevoerd, daar zijn geen bijzonderheden geconstateerd.