Schrif­te­lijke vragen inzake binne­ne­ve­ne­menten in Westerpark


Indiendatum: jun. 2019

In het locatieprofiel Westerpark zijn 123 evenementsdagen in de buitenruimte opgenomen. Als bijzonderheid is opgenomen: ‘De Westergasfabriek BV verhuurt de casco gebouwen aan verschillende organisatoren. Verschillende organisatoren maken gebruik van de buitenruimte door het plaatsen van een tent aan het gebouw ofdoor een deel van de buitenruimte te gebruiken zonder tent. (…) Deze evenementen vallen dus buiten dit locatieprofiel, omdat het primair binnen-evenementen zijn.

Het HollandFestival heeft de Gashouder gehuurd en heeft daaromheen niet één, maar vijf grote tenten in de buitenruimte geplaatst, waaronder een tent met een extra verdieping. Ook vliegen er voor het evenement meerdere avonden (tijdens de repetities en de voorstellingen) vier helikopters boven het Westerpark met als opstijg- en landingsplaats een grasveld in het Westerpark. Ook rijden er auto’s en busjes door het park naar en over het veld met de helikopters.

Stadsdeel West heeft aangegeven de activiteiten van het Holland Festival als binnenevenement te beschouwen. Bewoners maken zich zorgen over het grote aantal tenten in de buitenruimte bij een ‘binnenevenement’, de extra geluidsoverlast van de helikopters en het oprekken van de definitie van ‘binnenevenementen’.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voorde Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. In het locatieprofiel Westerpark wordt een evenement met ‘een tent’ aan het gebouw geteld als binnenevenement. Gaat het in de omschrijving om 1 tent of om meerdere tenten? Graag een toelichting.
2. Rekent het college de helikopters tot een binnenevenement? Graag een toelichting.
3. Is de geluidsoverlast van de helikopters meegerekend in het aantal evenementsdagen waarbij een geluidsbelasting voor de bewoners van het Westerpark is toegestaan?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jun. 2019
Antwoorddatum: 4 sep. 2019

1. In het locatieprofiel Westerpark wordt een evenement met ‘een tent’ aan het gebouw geteld als binnenevenement. Gaat het in de omschrijving om 1 tent of om meerdere tenten? Graag een toelichting.
Antwoord: In het locatieprofiel zijn voorbeelden opgenomen van binnenevenementen waarbij veelal één tent wordt geplaatst. Wellicht had het beter geweest als in het profiel tent(en) had gestaan. Het college wijst er op dat in de plattegrond behorende bij paraplu vergunning Westergasfabriek is aangegeven welk gebied – rondom de Gashouder- betrokken mag worden bij een evenement in de Gashouder. Het aangegeven gebied heeft een stenen ondergrond en wordt niet of nauwelijks voor recreatie gebruikt. Als gevolg van de omvang en het eenmalige karakter van de bijzonder productie van het Holland Festival is na uitvoerig overleg toegestaan het aangewezen gebied op deze wijze te gebruiken.

2. Rekent het college de helikopters tot een binnenevenement? Graag een toelichting.
Antwoord: Nee. Het opstijgen en landen met een luchtvaartuig wordt niet gezien als evenement en is geregeld in de wet luchtvaart. Op grond daarvan is een zogenoemde TUG-ontheffing nodig. Het bevoegd gezag voor de afgifte dan deze ontheffing is de provincie. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied toetst de ontheffingsverzoeken aan de “Beleidsregel tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) luchtvaartuigen”, deze is op 7 november 2017 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In de beleidsregel zijn met name bepalingen opgenomen over aspecten als geluidshinder voor omwonenden, stiltegebieden, kwetsbare functies en verstoring van Natura 2000-gebieden.

3. Is de geluidsoverlast van de helikopters meegerekend in het aantal evenementsdagen waarbij een geluidsbelasting voor de bewoners van het Westerpark is toegestaan?
Antwoord: Nee. Het opstijgen en landen van de helikopters was zeer kortstondig en ook de gekozen routes waren zo gekozen dat de eventuele overlast voor omwonenden zo veel als mogelijk beperkt is. Voorts viel het (deels) samen met het evenement de Rollende Keukens, dat voor vijf dagen wordt meegeteld in het totaal aantal dagen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake evenementenvergunning Mystic Garden in het Sloterpark

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de evenementenvergunning voor het festival Pleinvrees & De Zon op het NDSM-terrein

Lees verder

    Word actief Doneer