Schrif­te­lijke vragen inzake evene­men­ten­ver­gunning Loveland festival in het Sloterpark


Indiendatum: aug. 2019

Evenementen in parken zorgen voor afsluiting van gedeeltes van parken, voor vrachtverkeer, geluidsoverlast en gevolgen voor flora en fauna in parken. Bewoners maken zich hier zorgen over en willen een zienswijze of bezwaar indienen op de evenementenvergunning.

Wij ontvangen signalen van bewoners dat het tijdig indienen van een zienswijze of bezwaar niet mogelijk is. Zo is bij Partij voor de Dieren onder de aandacht gebracht de vergunningverlening omtrent Loveland festival in het Sloterpark.

De vergunning is gepubliceerd op 19 juli 2019, de bezwaarperiode is 6 weken. Gezien het feit dat het evenement plaats vindt op 10 en 11 augustus 2019 is het evenement al gaande voordat de bezwaarperiode is afgelopen. De Partij voor de Dieren vindt dit een vreemde gang van zaken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 19 juli 2019[1]. De bezwaarperiode is zes weken.
  1. Waarom is het besluit zo laat gepubliceerd?
  2. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?
  3. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?
  4. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?
 2. Is er aangeleverd volgens het locatieprofiel:
  1. tijdig (bij voorkeur 2 maanden voor aanvang) kennis te nemen, dan wel te laten opstellen door een erkend stadsadviseur/ecoloog: een quick scan flora fauna;
  2. als hierbij beschermde soorten worden aangetroffen, mitigerende maatregelen te treffen en te bekostigen;
  3. een actuele quickscan flora & fauna – en indien van toepassing de eraan verbonden mitigerende maatregelen – als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing bij de vergunningsaanvraag aan te leveren.
  4. een actueel groen- en bodemadvies van het Sloterpark voorafgaande aan het evenementenseizoen, op basis waarvan randvoorwaarden worden meegegeven over gebruik- en bescherming van het evenemententerrein.
  5. een monitor uit te voeren tijdens en kort na het evenement, om effecten op beschermde soorten en het evenemententerrein te beoordelen.

Waarom wel/niet? Graag een toelichting op alle onderdelen.

Graag bij alle vragen (1 t/m 6) de bronvermelding toevoegen

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1]https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-nieuw-west/2019/week-30/besluiten/besluit-loveland/

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 3 feb. 2020

1. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 19 juli 20191. De bezwaarperiode is zes weken.

a. Waarom is het besluit zo laat gepubliceerd?

Antwoord: stadsdeel Nieuw-West heeft te kampen gehad met onderbezetting op de afdeling APV, waardoor de behandeling van de aanvraag vertraging heeft opgelopen.

b. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?

Antwoord: deze vraag is meegenomen in de evaluatie van het evenementenbeleid, de raad zal hierover nog nader worden geïnformeerd.

c. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?
Antwoord: de verantwoordelijkheid van het tijdig publiceren van evenementenvergunningen ligt bij de stadsdelen, die dit in mandaat van de burgemeester doen.

d. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: in de wekelijkse regietafel is het tijdig besluiten en publiceren van vergunningen een vast agendapunt. In 2020 zal de termijnbewaking voor grote evenementen een belangrijk agendapunt blijven als onderdeel van het stedelijke programma ‘Grote Evenementen’.

2. Is er aangeleverd volgens het locatieprofiel:
a. tijdig (bij voorkeur 2 maanden voor aanvang) kennis te nemen, dan wel te laten opstellen door een erkend stadsadviseur/ecoloog: een quick scan flora fauna;

Antwoord: Loveland heeft tijdig een quickscan flora fauna aangeleverd en deze is door de stadsecoloog akkoord bevonden.
b. als hierbij beschermde soorten worden aangetroffen, mitigerende maatregelen te treffen en te bekostigen;

Antwoord: er zijn geen extra mitigerende maatregelen nodig bevonden naar aanleiding van de quickscan flora fauna.
c. een actuele quickscan flora & fauna – en indien van toepassing de eraan verbonden mitigerende maatregelen – als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing bij de vergunningsaanvraag aan te leveren.

Antwoord: Loveland heeft een veld- en broedvogelscan op 29 juli 2019 uitgevoerd. Daarbij zijn geen extra mitigerende maatregelen nodig gevonden. Deze quickscan is akkoord bevonden door de stadsecoloog.
d. een actueel groen- en bodemadvies van het Sloterpark voorafgaande aan het evenementenseizoen, op basis waarvan randvoorwaarden worden meegegeven over gebruik- en bescherming van het evenemententerrein.

Antwoord: er is op 28 mei 2019 door de afdeling Ruimte & Duurzaamheid voor het Sloterpark een ‘Bodem- en Groenadviezen Parken 2019’ beschikbaar gesteld.
e. een monitor uit te voeren tijdens en kort na het evenement, om effecten op beschermde soorten en het evenemententerrein te beoordelen.

Antwoord: Stadsdeel Nieuw-West heeft in 2019 geen monitor tijdens en kort na het evenement uitgevoerd. Er worden wel jaarlijkse natuurwaardenonderzoeken verricht om verstoring te voorkomen. Dit jaar is in opdracht van de afdeling Ruimte & Duurzaamheid begonnen met onderzoek naar langetermijneffecten van verstoring op broedvogels.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake evenementenvergunning festival Drumcode op het NDSM-terrein

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het voornemen van het college om alle bomen aan de Rozengracht om te hakken

Lees verder

    Word actief Doneer