Schrif­te­lijke vragen inzake evene­men­ten­ver­gunning festival Drumcode op het NDSM-terrein


Indiendatum: aug. 2019

Evenementen zorgen voor geluidsoverlast en bewoners willen een zienswijze of bezwaar indienen op de evenementenvergunning.

Wij ontvangen signalen van bewoners dat het tijdig indienen van een zienswijze of bezwaar niet mogelijk is. Zo is bij Partij voor de Dieren recent onder de aandacht gebracht de vergunningverlening omtrent festival Drumcode voor 15.576 mensen op het NDSM-terrein.

De vergunning is gepubliceerd op 26 juli 2019, de bezwaarperiode is 6 weken. Gezien het feit dat het evenement plaatsvindt op 24 en 25 augustus 2019 is het evenement al gaande voordat de bezwaarperiode is afgelopen. De Partij voor de Dieren vindt dit een vreemde gang van zaken.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 26 juli 2019[1]. De bezwaarperiode is zes weken.
    1. Waarom is het besluit zo laat gepubliceerd?
    2. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?
    3. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?
    4. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1]https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-noord/2019/week-30/besluiten/vergunningen/besluit-ndsm-werf/

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 6 dec. 2019

1. Het besluit op de evenementenvergunning is gepubliceerd op 26 juli 20191. De bezwaarperiode is zes weken. a. Waarom is het besluit zo laat gepubliceerd?

Antwoord:
De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft niet binnen de vastgestelde termijn geadviseerd op de aanvraag. Hierdoor kon geen goede belangenafweging gemaakt worden op het gebied van geluid en de belasting voor de woon- en leefomgeving. Dit resulteerde in een vertraagde aanvraagbehandeling waardoor het besluit later moest worden gepubliceerd.

b. Gebeurt het vaker dat evenementenvergunningen te laat worden gepubliceerd? Zo ja, welke evenementen betreft het?

Antwoord:
Deze vraag is meegenomen in de evaluatie van het evenementenbeleid, de raad zal hierover nog nader worden geïnformeerd.

c. Wiens politieke verantwoordelijkheid is het tijdig publiceren van evenementenvergunningen?

Antwoord:
De verantwoordelijkheid van het tijdig besluiten en publiceren van evenementenvergunningen ligt bij de stadsdelen, die dit in mandaat van de burgemeester doen.

d. Gaat het college maatregelen nemen zodat evenementenvergunningen tijdig worden verstrekt, zodat belanghebbenden tijdig bezwaar kunnen maken. Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
In de wekelijkse regietafel is het tijdig besluiten en publiceren van vergunningen een vast agendapunt. In 2020 zal de termijnbewaking voor grote evenementen een belangrijk agendapunt blijven als onderdeel van het stedelijke programma ‘Grote Evenementen’.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake ernstige geluidsoverlast van DGTL-festival op NDSM

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake evenementenvergunning Loveland festival in het Sloterpark

Lees verder

    Word actief Doneer