Schrif­te­lijke vragen inzake ener­gie­labels kantoor­panden en gemeen­telijk vastgoed


Indiendatum: 18 aug. 2022

Vanaf 1 januari 2023 gaat er een verplichting gelden dat kantoorpanden energielabel C of hoger moeten hebben. Uit onderzoek van Het Parool bleek dat een derde van de kantoorpanden in Amsterdam nog niet aan die verplichting voldoet.[1] De gemeente liet aan Het Parool weten bezig te zijn met het opstellen van een handhavingsstrategie. In antwoord op schriftelijke vragen uit 2020 schreef het college te verwachten dat zij op 1 januari 2023 nog maximaal 15 panden in bezit te hebben waarvoor deze verplichting geldt.[2] De Partij voor de Dieren-fractie vindt de verduurzaming van kantoorpanden erg belangrijk en verwacht van de gemeente dat zij haar eigen zaakjes op orde heeft.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hebben alle gemeentelijke panden waarvoor bovenstaande verplichting geldt per 1 januari 2023 naar verwachting een energielabel C?

2. Indien het antwoord op vraag 1 ‘nee’ is; ziet het college hierin een moeilijkheid in relatie tot de handhavende rol van de gemeente? Graag een toelichting.

3. Indien het antwoord op vraag 1 ‘nee’ is; waarom niet en wanneer zullen de kantoorpanden naar verwachting wel voldoen aan het verplichte energielabel C of hoger?

4. Heeft het college in kaart of de panden van essentiële diensten in de stad, zoals brandweer, politie en zorginstellingen ook (indien van toepassing) voldoen aan deze verplichting, en of hier mogelijk problemen kunnen ontstaan als dit niet het geval is?

5. Heeft het college in kaart of er mogelijk belangrijke sociaal-maatschappelijke instellingen/voorzieningen zijn die in de problemen komen door de invoering van deze verplichting? En zo ja, is er een plan om deze instellingen/voorzieningen te helpen?

6. Is het college bereid om de handhavingsstrategie die ontwikkeld wordt/is met de raad te delen? Zo ja, wanneer kan de raad deze verwachten? Zo nee, waarom niet?

J.M. Krom

[1] Valt het doek deze winter voor duizenden kantoren? Niet het juiste energielabel, geen kantoor (parool.nl)

[2] Schriftelijke vragen inzake verplichte energielabels voor kantoorpanden p. 4.