Schrif­te­lijke vragen inzake ener­gie­labels kantoor­panden en gemeen­telijk vastgoed


Indiendatum: 18 aug. 2022

Vanaf 1 januari 2023 gaat er een verplichting gelden dat kantoorpanden energielabel C of hoger moeten hebben. Uit onderzoek van Het Parool bleek dat een derde van de kantoorpanden in Amsterdam nog niet aan die verplichting voldoet.[1] De gemeente liet aan Het Parool weten bezig te zijn met het opstellen van een handhavingsstrategie. In antwoord op schriftelijke vragen uit 2020 schreef het college te verwachten dat zij op 1 januari 2023 nog maximaal 15 panden in bezit te hebben waarvoor deze verplichting geldt.[2] De Partij voor de Dieren-fractie vindt de verduurzaming van kantoorpanden erg belangrijk en verwacht van de gemeente dat zij haar eigen zaakjes op orde heeft.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Hebben alle gemeentelijke panden waarvoor bovenstaande verplichting geldt per 1 januari 2023 naar verwachting een energielabel C?

2. Indien het antwoord op vraag 1 ‘nee’ is; ziet het college hierin een moeilijkheid in relatie tot de handhavende rol van de gemeente? Graag een toelichting.

3. Indien het antwoord op vraag 1 ‘nee’ is; waarom niet en wanneer zullen de kantoorpanden naar verwachting wel voldoen aan het verplichte energielabel C of hoger?

4. Heeft het college in kaart of de panden van essentiële diensten in de stad, zoals brandweer, politie en zorginstellingen ook (indien van toepassing) voldoen aan deze verplichting, en of hier mogelijk problemen kunnen ontstaan als dit niet het geval is?

5. Heeft het college in kaart of er mogelijk belangrijke sociaal-maatschappelijke instellingen/voorzieningen zijn die in de problemen komen door de invoering van deze verplichting? En zo ja, is er een plan om deze instellingen/voorzieningen te helpen?

6. Is het college bereid om de handhavingsstrategie die ontwikkeld wordt/is met de raad te delen? Zo ja, wanneer kan de raad deze verwachten? Zo nee, waarom niet?

J.M. Krom

[1] Valt het doek deze winter voor duizenden kantoren? Niet het juiste energielabel, geen kantoor (parool.nl)

[2] Schriftelijke vragen inzake verplichte energielabels voor kantoorpanden p. 4.

Indiendatum: 18 aug. 2022
Antwoorddatum: 11 okt. 2022

1. Hebben alle gemeentelijke panden waarvoor bovenstaande verplichting geldt per 1 januari 2023 naar verwachting een energielabel C?

Nee, twee gemeentelijke kantoorpanden waarvoor de wettelijke verplichting geldt, hebben op 1 januari 2023 nog geen energielabel C of hoger. Het betreft Plein ’40-’45 en Domselaerstraat 8. De verduurzaming van Plein ’40-’45 is in uitvoering, de oplevering vindt medio 2023 plaats. Voor Domselaerstraat 8 wordt een maatwerkadvies gemaakt door een externe partij, waarin geadviseerd wordt welke verduurzamingsmogelijkheden er voor het pand zijn om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Op basis van dat maatwerkadvies wordt bepaald welke maatregelen zullen worden genomen, die hierna zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.

Daarnaast zijn er nog vier kantoorpanden met een energielabel lager dan C. Deze hoeven op 1 januari 2023 geen energielabel C te hebben, omdat de terugverdientijd van een aantal verduurzamingsmaatregelen voor deze panden langer is dan 10 jaar. In dat geval is een energielabel C wettelijk niet verplicht. Ook voor deze vier panden is een maatwerkadvies samengesteld. De verduurzamingsmaatregelen uit dat advies die zich binnen tien jaar terugverdienen, worden gerealiseerd in de loop van 2023.

2. Indien het antwoord op vraag 1 ‘nee’ is; ziet het college hierin een moeilijkheid in relatie tot de handhavende rol van de gemeente? Graag een toelichting.

Voor alle kantoorpanden gelden dezelfde regels, ongeacht wie de eigenaar is. De gemeente is de handhavende instantie. Het toezicht op naleving van de regels wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die bovenlokaal conform landelijke wet- en regelgeving toezicht houdt. Als handhaving op de gemeentelijke kantoorpanden noodzakelijk blijkt, maakt het college geen uitzonderingen. Dit zou immers de geloofwaardigheid van de gemeente en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aantasten.

In het geval gemeentelijke kantoorpanden per januari 2023 nog niet beschikken over energielabel-C wordt de gemeente hierop aangeschreven. Vervolgens wordt een redelijke termijn vastgesteld door de Omgevingsdienst Noodzeekanaalgebied waarin de overtreding ongedaan gemaakt kan worden. Deze termijn staat in verhouding tot de tijd die het in beslag neemt om de energiebesparende maatregelen uit te voeren. Het is de verwachting dat alle kantoorpanden van de gemeente Amsterdam eind 2023 aan C-label verplichting voldoen en dat sluiting van kantoorpanden hiermee niet van toepassing zal zijn

3. Indien het antwoord op vraag 1 ‘nee’ is; waarom niet en wanneer zullen de kantoorpanden naar verwachting wel voldoen aan het verplichte energielabel C of hoger?

In de bouwsector is een tekort aan capaciteit, materialen, beschikbare aannemers en externe deskundigen. Hierdoor lopen de verduurzamingswerkzaamheden in sommige gevallen vertraging op. De verwachting is dat we in de loop van 2023 de werkzaamheden kunnen afronden.

4. Heeft het college in kaart of de panden van essentiële diensten in de stad, zoals brandweer, politie en zorginstellingen ook (indien van toepassing) voldoen aan deze verplichting, en of hier mogelijk problemen kunnen ontstaan als dit niet het geval is?

Informatie over de energielabels van panden waarin hulpdiensten, zoals brandweer, politie en ziekenhuizen zijn gevestigd, is beschikbaar. De meeste van deze panden vallen niet onder de Label C-verplichting. Dit omdat de kantoorfunctie minder dan 50% van het totale gebruiksoppervlak is. De panden waarvoor wel de Label C-verplichting van toepassing is hebben een brief van de gemeente Amsterdam ontvangen. Vanaf 2023 vallen deze panden eveneens onder het handhavingsproces.

5. Heeft het college in kaart of er mogelijk belangrijke sociaal-maatschappelijke instellingen/voorzieningen zijn die in de problemen komen door de invoering van deze verplichting? En zo ja, is er een plan om deze instellingen/voorzieningen te helpen?

Het college verwacht niet dat belangrijke sociaal-maatschappelijke instellingen/voorzieningen in de problemen komen door invoering van de verplichting. Daar waar handhaving van de Label C-verplichting aan de orde is, zal dit plaatsvinden langs de lijnen van redelijkheid en proportionaliteit. De handhaving van de regelgeving zal in veel gevallen maatwerk zijn, waarbij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in gesprek gaat met kantoorpandeigenaren om gezamenlijk tot een realistisch en werkbaar verduurzamingsplan te komen.

De meeste kantoorpanden waarin sociaal-maatschappelijke instellingen/voorzieningen gevestigd zijn, vallen niet onder de label C-verplichting omdat de kantoorfunctie minder dan 50% van het totale gebruiksoppervlak is.

6. Is het college bereid om de handhavingsstrategie die ontwikkeld wordt/is met de raad te delen? Zo ja, wanneer kan de raad deze verwachten? Zo nee, waarom niet?

Ja. Het college zal de handhavingsstrategie in het vierde kwartaal van 2022 met de raad delen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de ondermaatse ecologische waterkwaliteit in Amsterdam

Lees verder

Aanvullende schriftelijke vragen inzake energiebesparende maatregelen

Lees verder

    Word actief Doneer