Schrif­te­lijke vragen inzake een steiger aan de Harmo­niehof in Zuid die in strijd met de wet die nesten van gebouw­be­wo­nende dier­soorten blokkeert


Indiendatum: mei 2020

Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker inzake een steiger aan de Harmoniehof in Zuid die in strijd met de wet die nesten van gebouwbewonende diersoorten blokkeert Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door vragenstelster:

Wederom is er een steiger opgetuigd voor werkzaamheden aan een gevel waarin zich de nesten bevinden van gierzwaluwen, mussen of vleermuizen. Dit keer gaat het om de Harmoniehof in Zuid voor de nummers 66, 67, 68 en 69 en blokkeert de steiger de vliegingang voor de gierzwaluwen en huismussen die het gebouw bewonen. Dit is in strijd met de wet Natuurbescherming waarmee deze dieren en hun nesten worden beschermd. Aannemers mogen ergens pas een steiger plaatsen nadat is vastgesteld dat er op die locatie geen dieren nestelen en de opdrachtgever is hiervoor verantwoordelijk.

Vragenstelster heeft recentelijk in de raadsvergadering van 19 mei 2020 mondelinge vragen gesteld over eenzelfde soort situatie in de Rubensstraat in Zuid waarbij het om een blokkade van gierzwaluwnesten ging. Blijkbaar is de wetgeving onbekend,onduidelijk of wordt deze niet serieus genomen. Waarnemend wethouder voor de portefeuilles Groen/Dierenwelzijn Van Doorninck kondigde in de raadsvergadering aan dat de gemeente online beter gaat informeren. Vragenstelster vraagt zich af of er geen grondigere aanpak nodig is.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college bekend met de steigers aan de Harmoniehof en klopt de omschreven situatie?

2. Vragenstelster heeft begrepen dat de woningbouwvereniging die hiervoor verantwoordelijk is, vorig jaar ook al voor deze problemen heeft gezorgd en dus op de hoogte zou moeten zijn van de geldende regels. Klopt dit? Zo ja: heeft dit nog zwaardere consequentie wat betreft handhaving? Welke stappen kan de gemeente nemen zodat dit vanuit deze opdrachtgever in de toekomst niet meer gebeurt?

3. Geeft het college nog steeds uitvoering aan het in de Agenda Dieren (2015) vastgestelde en doorlopende actiepunt om externen, zoals woningcorporaties, actief te bewegen om zich aan te sluiten bij de gemeentelijke gedragscode omtrent flora en fauna dan wel om een eigen gedragscode te ontwikkelen? Zo ja: hoe? Zo nee: waarom niet?

4. Wat is de juiste plek voor Amsterdammers om terecht te kunnen met een melding van (vermoedelijk) onterecht geplaatste steigers vanwege verstoring van gebouwbewonende dieren?

5. Op welke manier communiceert de gemeente over waar Amsterdammers hiermee terecht kunnen? Hoe kan dit worden verbeterd?

Inleiding over het vergunningvrij plaatsen van steigers:
Voor het plaatsen van een steiger voor kleine werkzaamheden volstaat een melding van vijf minuten vooraf en is geen vergunning nodig. Melders worden niet gewezen op hun verantwoordelijkheid voor het vooraf uitvoeren van een controle en er wordt hen ook niet gevraagd om een verklaring waaruit blijkt dat er een controle heeft plaatsgevonden. In de laatste raadsvergadering werd aangekondigd dat de informatievoorziening verbeterd zou worden.


6. Op welke manier en wanneer wordt de informatievoorziening hierover op de website van de gemeente verbeterd?

7. Is het mogelijk om melders die een steiger gaan plaatsen vanuit de gemeentelijke organisatie te vragen om een verklaring waaruit blijkt dat er geen gebouwbewonende soorten aanwezig zijn op de desbetreffende locatie? Graag een toelichting.

8. Is het mogelijk om het plaatsen van steigers altijd vergunningplichtig te maken, zodat expliciet om de benodigde controle op gebouwbewonende soorten kan worden gevraagd? Graag een toelichting.

Het lid van de gemeenteraad,
A.L. Bakker