Schrif­te­lijke vragen inzake een slachthuis dat miljoenen meekrijgt voor vertrek uit Amsterdam


Indiendatum: okt. 2016

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

In het Financieel Dagblad van 26 oktober 2016 staat dat slachthuis Ameco, voor verplaatsing van Amsterdam naar Apeldoorn, een vertrekpremie van miljoenen van de gemeente Amsterdam ontvangt.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het waar dat deze slachterij een vertrekpremie van miljoenen euro’s van de gemeente Amsterdam ontvangt?

2. Wat is het bedrag dat de slachterij heeft meegekregen?

3. Waarom wordt er een vertrekpremie door de gemeente Amsterdam verstrekt?

4. Wat zijn de plannen op de locatie waar het slachthuis zich nu nog bevindt?

5. Is het gebruikelijk dat bedrijven die Amsterdam verlaten daar geld voor ontvangen? Zo ja, kan het college aangeven welke bedrijven dit jaar nog meer geld hebben meegekregen voor een vertrek uit Amsterdam? Zo nee, waarom is hier in dit geval wel voor gekozen?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: okt. 2016
Antwoorddatum: 28 okt. 2016

1. Is het waar dat deze slachterij een vertrekpremie van miljoenen euro’s van de gemeente Amsterdam ontvangt?

Antwoord:
Nee, Ameco was huurder van twee percelen op het Foodcenter die eigendom zijn van de gemeente. Deze huurovereenkomsten zijn per 14 september 2016 met onderling goedvinden beëindigd. Onderdeel van de voorwaarden is daarbij dat Ameco tot uiterlijk 14 oktober 2017 gebruik mag blijven maken van de percelen. Er is tussen de gemeente en Ameco niet overeen gekomen dat de gemeente aanvullend enige vergoeding aan Ameco voldoet.
Wel heeft de gemeente aan Abattoir Amsterdam Holding B.V. (hierna: Abattoir) een vergoeding ter hoogte van € 4,4 miljoen betaald op grond van een veroordelend vonnis van de Rechtbank d.d. 24 april 2013. Abattoir was gerechtigde tot een zakelijk recht van opstal op een perceel op het Food Center waarop het eigenlijke slachthuis gebouwd is. Dit recht van opstal is door de gemeente per 1 oktober 2011 beëindigd. Op grond van de wet kon Abattoir bij het einde van het opstalrecht aanspraak maken op vergoeding van de waarde van de
aanwezige opstallen. De rechter heeft deze waarde vastgesteld op € 4,4 miljoen en Abattoir veroordeeld tot ontruiming. De gemeente is met Abattoir minnelijk overeen gekomen dat de gemeente het vonnis tot ontruiming niet vóór 14 oktober 2017 ten uitvoer zal leggen en dat Abattoir het betreffende perceel uiterlijk per 14 oktober 2017 vrijwillig zal ontruimen.

2. Wat is het bedrag dat de slachterij heeft meegekregen?

Antwoord:
De gemeente heeft de door de rechtbank vastgestelde opstalvergoeding aan het Abattoir betaald, deze bedroeg € 4,4 miljoen.


3. Waarom wordt er een vertrekpremie door de gemeente Amsterdam verstrekt?

Antwoord:
Zie antwoorden op vraag 1 en 2. Er is geen sprake van een door de gemeente betaalde “vertrekpremie” maar van betaling van een door de rechtbank vastgestelde vergoeding in verband met het door de gemeente beëindigen van het opstalrecht van Abattoir.


4. Wat zijn de plannen op de locatie waar het slachthuis zich nu nog bevindt?

Antwoord:
Het Food Center Amsterdam, in de huidige situatie een afgesloten groothandelsmarktterrein met circa 80 ondernemers, wordt herontwikkeld tot een gemengd stuk stad met circa 1.200 tot 1.600 woningen, een brede school, een toekomstbestendig compact nieuw Food Center en als schakel tussen wonen en foodbedrijven een publiek toegankelijke en gerestaureerde Centrale Markthal met een mix aan functies. Het tot nu toe afgesloten eiland wordt een volwaardig onderdeel van de stad. Ook zal de overlast voor de omgeving (overbelasting op de Jan van Galenstraat, geluid en stank van de verouderde bedrijfsgebouwen) verminderd worden door verplaatsing van de hoofdentree naar de Haarlemmerwegzijde en de realisatie van compacte en state of the art bedrijfsgebouwen.


5. Is het gebruikelijk dat bedrijven die Amsterdam verlaten daar geld voor ontvangen? Zo ja, kan het college aangeven welke bedrijven in 2016 nog meer geld hebben meegekregen voor een vertrek uit Amsterdam?
Zo nee, waarom is hier in dit geval wel voor gekozen?


Antwoord:
De gemeente betaalt alleen een vergoeding bij het beëindigen van bedrijfsactiviteiten indien en voor zover zij daartoe juridisch verplicht is. Er zijn dit jaar geen andere gevallen waarin een vergoeding betaald is. Aan het Abattoir is wel betaald omdat het Abattoir daar aanspraak op kon maken op grond van de wet
(BW).

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake kunstgras sportvelden en gezondheid

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake aandeelhouderschap Life Sciences Fund Amsterdam en inzet uitfasering dierproeven

Lees verder

    Word actief Doneer