Schrif­te­lijke vragen inzake ecolo­gische oevers en groene kademuren


In Amsterdam worden veel plannen gemaakt voor nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte, ook aan het water. Het valt de Partij voor de Dieren hierbij op dat in projecten geen natuurlijkvriendelijke oevers worden verwerkt. Gangbaar lijken aanlegsteigers, betonnen of stalen damwanden of kademuren. Dit is te zien in de impressies van projecten, zoals de waterwoningen aan de Scheepsbouwweg en de herinrichting in Oostenburg.

De Partij voor de Dieren staat voor natuurinclusieve bouw en inrichting. Natuurlijke oevers hebben een flauw aflopend en begroeid talud en geven de ruimte aan verschillende (water)dieren. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en hebben een positief effect op de waterkwaliteit. Het college heeft aangekondigd voor nieuwbouw natuurinclusieve eisen op te gaan nemen in tenders op basis van een puntensysteem. In het handboek Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen[1] worden de voordelen van natuurvriendelijke oevers wel benoemd, maar blijft het onduidelijk hoe het college deze structureel kan gaan realiseren.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Kan het college een overzicht geven van nieuwbouwprojecten en plannen voor de herinrichting aan waterkanten in Amsterdam?
  2. Kan het college bij elk project aangeven hoe de waterkant wordt ingericht?
  3. Hoe stimuleert het college momenteel het verwerken van natuurvriendelijke oevers bij ontwikkelingen aan het water?
  4. Kan het college per projectlocatie aangeven hoe de aanleg van natuurvriendelijke oevers aldaar is gestimuleerd?
  5. Wat kan het college op korte termijn nog meer doen om de aanleg van natuurvriendelijke oevers te realiseren?
  6. Zullen natuurvriendelijke oevers opgenomen worden in de natuurinclusieve eisen bij tenders? Zo ja, op welke manier? Zo niet, waarom niet?
  7. Wat zijn de plannen van het college om bestaande kademuren te vergroenen?

[1] Handboek Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen, oktober 2018.

Bijlage bij schriftelijke vragen ecologische oevers en groene kademuren