Schrif­te­lijke vragen inzake druk op de inclu­si­viteit van de openbare ruimte door perma­nente coro­na­ter­rassen


Indiendatum: 24 jun. 2022

Vanwege coronamaatregelen mochten terrassen vanaf 2020 in Amsterdam tijdelijk flink uitbreiden. Het college heeft echter met het coalitieakkoord de wil uitgesproken om de uitbreidingen permanent toe te staan. Hierover heerst onrust en woede in de stad.

Het Parool[i] schrijft dat waargenomen wordt dat sommige mensen steeds verder worden uitgesloten van deelname aan het publieke leven door de toenemende drukte op straat. Ten voorbeeld wordt er door het Parool verwezen naar een mevrouw van 80 die moeilijk loopt: zij durft zelf geen boodschappen meer te doen omdat het zo vol is geworden in de smalle straten. Door de uitbereiding van terrassen is de openbare ruimte steeds minder toegankelijk geworden voor mensen die bijv. slecht ter been zijn of mensen die zich voortbewegen met hulpmiddelen zoals een rolstoel of scootmobiel. Ook lijkt de stad steeds meer op een hindernisbaan voor mensen die lopen met een kinderwagen. In het coalitieakkoord staat “We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimten door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten”. De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de inclusiviteit van de openbare ruimte en wil weten of toegankelijkheid ook een rol gaat spelen om te bepalen of een terrasuitbreiding permanent mag worden.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bloemberg-Issa op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Wat verstaat het college onder ‘overlast’ in de zin “We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimten door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten” uit het coalitieakkoord? Speelt toegankelijkheid ofwel inclusiviteit een rol om te bepalen of er sprake is van overlast bij een terrasuitbreiding? Zo ja, hoe wordt dit juridisch vormgegeven? Zo nee, waarom niet?

2. Hoe gaat het college voorkomen dat de stad steeds minder toegankelijk en inclusief wordt door permanente uitbreiding van terrassen toe te staan?

3. Is het college bereid per terras kritisch te beoordelen of toestemming verlenen voor een permanente uitbreiding verantwoord is in het kader van het behouden of realiseren van een inclusieve stad?


[i] https://www.parool.nl/amsterdam/onrust-over-mogelijk-permanente-coronaterrassen-dit-wordt-een-juridische-strijd~bf8d37d5/

Indiendatum: 24 jun. 2022
Antwoorddatum: 13 sep. 2022

1. Wat verstaat het college onder ‘overlast’ in de zin “We zorgen voor levendige buurten en openbare ruimten door waar het zonder overlast kan de uitgebreide terrassen uit de coronatijd voort te zetten” uit het coalitieakkoord? Speelt toegankelijkheid ofwel inclusiviteit een rol om te bepalen of er sprake is van overlast bij een terrasuitbreiding? Zo ja, hoe wordt dit juridisch vormgegeven? Zo nee, waarom niet?

2. Hoe gaat het college voorkomen dat de stad steeds minder toegankelijk en inclusief wordt door permanente uitbreiding van terrassen toe te staan?

3. Is het college bereid per terras kritisch te beoordelen of toestemming verlenen voor een permanente uitbreiding verantwoord is in het kader van het behouden of realiseren van een inclusieve stad?

Antwoord op vragen 1, 2 & 3: In de brief van 14 juli 2022 heeft de burgemeester namens het college aangegeven dat de toestemmingen voor tijdelijke terrasuitbreidingen per 31 oktober 2022 aflopen en niet verlengd zullen worden. Wel zal, zoals in het coalitieakkoord is afgesproken, actief worden onderzocht of de openbare ruimte die werd gebruikt voor de tijdelijke corona-terrassen kan worden omgezet naar permanente terrasruimte, mits dit geen overlast geeft. De stadsdelen zullen hiertoe, in overleg met het college, het initiatief nemen. Bij het onderzoek zal zeker ook de toegankelijkheid van de openbare ruimte betrokken worden. Het onderzoek is op dit moment gaande, ondernemers en bewoners zullen geïnformeerd worden als bekend is welke (type) locaties in aanmerking komen voor permanente terrasuitbreiding. Daarna kunnen ondernemers een aanvraag indienen, waarbij de gebruikelijke procedures gelden. Het streven is aanvragen vóór het zomerterrasseizoen 2023 (1 maart) afgehandeld te hebben. Het college begrijpt dat ondernemers zodoende op korte termijn nog geen duidelijkheid hebben, maar het hecht aan een zorgvuldig onderzoek en belangenafweging.