Schrif­te­lijke vragen inzake door bewoners aange­legde bloeiende bijen­linten en ecolo­gische verbin­dingen in Nieuw Sloten die door gemeen­telijk maaiwerk zijn geruï­neerd.


Indiendatum: 29 jul. 2021

De Partij voor de Dieren juicht het toe dat bewoners met groene ideeën zelf aan de slag kunnen gaan in hun buurt. In Nieuw West is onder meer de Groengroep Nieuw Sloten actief. Uit contact met deze groep begrijpen wij dat zij zich inzetten voor het aanleggen en verbeteren van ecologische verbindingszones in de wijk. Helaas ontving de fractie van de Partij voor de Dieren eerder deze maand het zorgwekkende nieuws dat delen van het aangelegde en bloeiende groen door gemeentelijk maaiwerk is verwoest. Op de Peilscheidingskade zou de helft van het bloeiende gebied tot op de grond zijn platgemaaid, op de Arendonksingel en de Antwerpenbaan zouden aangelegde bijenlinten helemaal met de grond gelijk zijn gemaakt en tot slot zou de gemeente een tuin van de Groengroep hebben gemaaid ondanks dat er bordjes staan dat deze tuin door bewoners wordt beheerd. De Partij voor de Dieren vermoedt dat dit om een grove fout gaat en wil graag opheldering en weten hoe de gemeente dit rigoureuze maaiwerk in de toekomst achterwegen gaat laten.

  1. Kan het college de door de Groengroep beschreven schade bevestigen?
  2. Hoe past het maaien van deze verbindingszones, bijenlint en een tuin in het gemeentelijk maaibeleid?
  3. Waren de werkzaamheden doelbewust? Zo ja, wat was het doel?
  4. Als de werkzaamheden niet doelbewust plaatsvonden: hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe gaat dit in de toekomst worden voorkomen?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

Indiendatum: 29 jul. 2021
Antwoorddatum: 8 dec. 2021

1. Kan het college de door de Groengroep beschreven schade bevestigen?

Antwoord

In juni en juli 2021 zijn op meerdere plekken in Nieuw Sloten maaiwerkzaamheden uitgevoerd. Dit is om verschillende redenen gebeurd.

Het stadsdeel geeft aan dat de werkzaamheden op de Peilscheidingskade zijn uitgevoerd in opdracht van Waternet. In het water aan de Peilscheidingskade groeide Waternavel, een oeverplant die onder gunstige, zomerse omstandigheden erg snel groeit en binnen korte tijd grote delen van het wateroppervlak kan bedekken. Dit verdringt andere waterplanten en laat licht en zuurstof nog maar moeizaam doordringen in het water. Deze planten moesten daarom verwijderd worden. Tijdens eerdere werkzaamheden was de Waternavel op de kant gelegd, door de kant te klepelen kon de Waternavel verwijderd worden en het onderliggende gazon voor verdere schade behoed worden.

Langs de Antwerpenbaan zijn eind 2020 op meerdere plekken graszoden verwijderd en ingezaaid met wilde bloemen. Begin juni is geconstateerd dat de zaden onvoldoende gekiemd hebben. Er stonden feitelijk alleen grassen en storingskruiden. Deze soorten zijn ongunstig voor het bereiken van het doel, te weten bloemrijk grasland. Daarom is besloten de vegetatie in juni 2021 te maaien, zodat er in ieder geval verschraald wordt -voedsel aan de bodem wordt onttrokken- en zonlicht op de bodem kan vallen voor eventueel nog te kiemen zaden. In het najaar van 2021 zal opnieuw ingezaaid worden en de vegetatieontwikkeling gemonitord worden en indien nodig worden bijgestuurd.

Een deel van de groenstroken langs de Arendonksingel is al enkele jaren aangewezen als gebied voor zelfbeheer, beheer door de bewoners. In de afgelopen periode is echter gebleken dat het beheer regelmatig ontoereikend is. Daarop heeft de gemeente de stroken gemaaid.

Tot slot is een gebied waar afspraken voor medebeheer van toepassing zijn toch gemaaid. Dit is gedaan door een aannemer, waarbij onvoldoende is gecommuniceerd dat het gebied niet gemaaid hoefde te worden.

2. Hoe past het maaien van deze verbindingszones, bijenlint en een tuin in het gemeentelijk maaibeleid?

Antwoord

Zie antwoord onder vraag 1

3. Waren de werkzaamheden doelbewust? Zo ja, wat was het doel?

Antwoord

Zie antwoord onder vraag 1.

4. Als de werkzaamheden niet doelbewust plaatsvonden: hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe gaat dit in de toekomst worden voorkomen?

Antwoord

Het gebied voor medebeheer stond in het maaischema opgenomen als regulier gazon. Hierdoor was de aannemer niet bekend met de speciale status van het gebied. Het stadsdeel betreurt dit. Er zal een check uitgevoerd worden om alle gebieden waar afspraken voor medebeheer gelden op te nemen in het maaischema, om deze fout in de toekomst te voorkomen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de komst van een buurtrechtbank naar de gemeenschapsmoestuin Bloei & Groei voor en door vrouwen in Venserpolder

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het snoeien van heggen en rekening houden met mogelijk broedende vogels.

Lees verder

    Word actief Doneer