Schrif­te­lijke vragen inzake dier­vrien­de­lijke kinder­boer­de­rijen


Indiendatum: jun. 2016

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake diervriendelijke kinderboerderijen

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

Op 16 juni werd in Amsterdam het Kinderboerderijenbesluit[i] gelanceerd, ondersteund door zeventien dierenorganisaties[ii]. Er bestaan veel zorgen over het welzijn van dieren op kinderboerderijen, dat per boerderij behoorlijk kan verschillen. Zo worden bijvoorbeeld sociale dieren alleen gehouden, worden zieke dieren niet behandeld en worden elk voorjaar jonge dieren gefokt die in de verkoop of op de slachtbank eindigen.

De wethouder dierenwelzijn zegde tijdens de behandeling van de Agenda Dieren tijdens de gemeenteraadsvergadering op 21 april 2016 toe in gesprek te blijven met kinderboerderijen over welzijnsverbeteringen. Ook haalde het college de richtlijnen van de Stichting Kinderboerderij Nederland aan, die op het gebied van dierenwelzijn zeer tekortschieten. Een kinderboerderij die voldoet aan het SKBN-keurmerk, kan nog steeds dieren fokken voor de slacht en hoeft qua huisvesting slechts minimaal te voldoen aan de dieronvriendelijke huisvestingseisen van dieren in de vee-industrie.

Al in de Voorjaarsnota van 2015 stond het volgende:

“In 2015 worden de Amsterdamse kinderboerderijen gekeurd om na te gaan in hoeverre ze voldoen aan de kwaliteitseisen die op grond van dierenwelzijn worden gesteld. Op basis hiervan kan door de gemeente een actieprogramma worden opgesteld om knelpunten aan te pakken vanuit de prioriteit dierenwelzijn.”

In de Begroting 2016 staat ook dat het dierenwelzijn op kinderboerderijen wordt verbeterd.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is het college op de hoogte van het nieuwe Kinderboerderijenbesluit? Zo ja, hoe beoordeelt het college dit? Zo nee, is het college bereid hiernaar te kijken?
2. Zijn in 2015 alle Amsterdamse kinderboerderijen gekeurd op dierenwelzijn?
2a. Welke dierenwelzijnsrichtlijnen werden hiervoor gehanteerd?
2b. Welke knelpunten op het gebied van dierenwelzijn zijn vastgesteld?
3. Heeft de gemeente een actieprogramma opgesteld? Zo ja, welke acties worden er ondernomen om kinderboerderijen diervriendelijker te maken? Zo nee, op welke termijn wordt het actieprogramma opgesteld?
4. Op welke termijn wordt het dierenwelzijn op Amsterdamse kinderboerderijen verbeterd?
5. Welke dierenwelzijnsrichtlijnen worden gehanteerd bij het verbeteren van dierenwelzijn op kinderboerderijen?
6. Is het college bereid de richtlijnen van het nieuwe Kinderboerderijenbesluit te hanteren bij het verbeteren van het dierenwelzijn op kinderboerderijen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[i] http://www.diervriendelijkekinderboerderijen.nl/

[ii] http://www.rtlnieuws.nl/nederland/bij-meeste-kinderboerderijen-wel-iets-mis-heel-zorgelijk-om-te-zien

Indiendatum: jun. 2016
Antwoorddatum: 22 jul. 2016

1. Is het college op de hoogte van het nieuwe Kinderboerderijenbesluit? Zo ja, hoe beoordeelt het college dit? Zo nee, is het college bereid hiernaar te kijken?
Antwoord vraag 1:
Ja. Het college ziet dit, samen met ‘Boeren met beleid”, voor zover werkbaar en uitvoerbaar in de Amsterdamse praktijk, als inspiratiebron voor het opstellen van kwaliteitseisen voor dierenwelzijn op de Amsterdamse kinderboerderijen.


2. Zijn in 2015 alle Amsterdamse kinderboerderijen gekeurd op dierenwelzijn?
a. Welke dierenwelzijnsrichtlijnen werden hiervoor gehanteerd?

Antwoord vraag 2a:
De dierenbescherming heeft op verzoek van de wethouder dierenwelzijn in 2015 alle kinderboerderijen bezocht (behalve Bijlmerweide) en vanuit hun perspectief beoordeeld op dierenwelzijn.
Op 16 februari 2016 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waarin twaalf van de twintig Amsterdamse kinderboerderijen met wethouder dierenwelzijn gesproken hebben over mogelijkheden om het dierenwelzijn op de kinderboerderijen te verbeteren. Vervolgens hebben de kinderboerderijen de eigen verbeterwensen op het gebied van dierenwelzijn kunnen indienen.


2b. Welke knelpunten op het gebied van dierenwelzijn zijn vastgesteld?
3. Heeft de gemeente een actieprogramma opgesteld? Zo ja, welke acties worden er ondernomen om kinderboerderijen diervriendelijker te maken? Zo nee, op welke termijn wordt het actieprogramma opgesteld?

Antwoord vragen 2b en 3:
Bij het verbeteren van het dierenwelzijn wordt onderscheid gemaakt in beleidsmatige verbeterpunten (waaronder soorten- en fokbeleid, en wijze van educatie); en fysieke verbeterpunten (waaronder drainage, huisvesting/bewegingsruimte, en beveiliging) en de benodigde opleiding dierverzorging.
Voor de uitvoering van fysieke verbeterpunten dierenwelzijn en de benodigde opleiding dierverzorging is een eerste werkplan opgesteld waarmee in 2016 een aanvang kan worden gemaakt. Voor de beleidsmatige aspecten wordt er naar gestreefd dat de kinderboerderijen met ambtelijke ondersteuning het komend jaar gezamenlijk gedragen kwaliteitseisen voor dierenwelzijn op de Amsterdamse kinderboerderijen opstellen. Via een brief die voor de raadscommissie Bouwen, Wonen, Wijkaanpak en Dierenwelzijn van 7 september 2016 zal worden geagendeerd, worden de raadsleden nader geïnformeerd over de voorgenomen aanpak van de verbetering van het dierenwelzijn op de kinderboerderijen. Deze brief zal parallel met deze beantwoording als dagmail worden verstuurd.


4. Op welke termijn wordt het dierenwelzijn op Amsterdamse kinderboerderijen verbeterd?
Antwoord:
Naar verwachting kan dit najaar worden gestart met de civieltechnische zaken zoals drainage die onomstotelijk van belang zijn voor het welzijn van de dieren. Voorts zal er overleg gevoerd worden met de kinderboerderijen over de overige verbeterpunten.

5. Welke dierenwelzijnsrichtlijnen worden gehanteerd bij het verbeteren van dierenwelzijn op kinderboerderijen?
6. Is het college bereid de richtlijnen van het nieuwe Kinderboerderijenbesluit te hanteren bij het verbeteren van het dierenwelzijn op kinderboerderijen?

Antwoord vragen 5 en 6:
Voor fysieke verbetering van het dierenwelzijn op de Amsterdamse kinderboerderijen worden het advies van de dierenbescherming en de ingediende fysieke verbeterpunten van de kinderboerderijen als startpunt genomen. Bij de gesprekken over het opstellen van gezamenlijk gedragen kwaliteitseisen voor dierenwelzijn op de Amsterdamse kinderboerderijen worden de richtlijnen voor dierenwelzijn, zoals neergelegd in “Boeren met beleid’ en het recent verschenen ‘Kinderboerderijenbesluit’, voor zover werkbaar en uitvoerbaar in de Amsterdamse praktijk, als inspiratiebron gebruikt.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake grote binnenvaartschepen bij de Sumatra en Surinamekade

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de toename van het aantal gedumpte dieren in de zomermaanden

Lees verder

    Word actief Doneer