Schrif­te­lijke vragen inzake Dieren­am­bu­lance


Indiendatum: apr. 2013

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De Dierenambulance wordt in de komende twee jaar gekort van €470.000 naar €272.665. De Dierenambulance is hiermee de enige dierenwelzijnsorganisatie in Amsterdam die gekort wordt.

In de goedgekeurde begroting 2013 is een post opgenomen van €470.000 voor de Dierenambulance. Tot onze verbazing wordt de dierenambulance dit jaar (2013) toch gekort met €100.000. De directeur van de Dierenambulance heeft op deze korting een bezwaar ingediend, waarna een hoorzitting volgde.

Waarop zij zich onder ander op het bovenstaande feit heeft beroepen. De gemeente heeft laten weten toch de korting van € 100.000 in 2013 te willen laten plaatsvinden. Wat een afwijking is op de aangenomen begroting 2013.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. In de begroting van 2013 staat €470.000 gereserveerd voor de Dierenambulance. Waarom houdt de wethouder zich niet aan de begroting van 2013?

2. In de Bijzondere Subsidie Verordening staat voor het eerst dat er een 24-uurs dierennoodhulpketen voor Amsterdam moet worden gerealiseerd, dat betekent ook de Dierenambulance. Deze eis is ook verwerkt in de subsidie toekenning van de dierenambulance voor 2013. Is het niet vreemd dat juist in het jaar 2013 dat de taken van de Dierenambulance in de Bijzondere Subsidie Verordening Dierenwelzijn worden verbreed, juist de subsidie wordt gekort? Wat houdt de korting van de Dierenambulance in met het oog op de 24-uurs dierennoodhulpketen?

3. Wat zijn de uitkomsten en vooral de feiten en overwegingen van de hoorzitting? Kunnen wij deze ontvangen? Zo nee waarom niet?

4. Wat zijn de wettelijke verplichtingen de gemeente ten aanzien van gewonde en zieke zwerfdieren, huisdieren en vrij levende dieren? Wat zijn de wettelijke taken van de gemeente ten aanzien van botulisme en kadavers?

5. De Dierenambulance laat weten niet in staat te zijn om dezelfde diensten te kunnen leveren. In welke diensten (kadaver ophalen, gewonde en zieke dieren zwerf/huis/vrij levende dieren) kan volgens de wethouder worden gesneden?

6. In het coalitie akkoord staat dat de Dierenambulance kostendekkende vergoeding zou krijgen. De Dierenambulance geeft aan dat zij met de verminderde bijdrage van de gemeente niet meer kostendekkend kan zijn, wat is hierop de reactie van de wethouder? Wat is de wethouder voornemens te ondernemen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: apr. 2013
Antwoorddatum: 22 mei 2013

1. In de begroting voor 2013 staat € 470.000 gereserveerd voor de Dierenambulance. Waarom houdt de wethouder zich niet aan de begroting
van 2013?

Antwoord: Subsidieplafonds voor dierenwelzijn worden vastgesteld door het college.Door het college zijn op 2 oktober 2012 de subsidieplafonds voor 2013 vastgesteld. Daarbij is het subsidieplafond voor de Dierenambulance vastgesteld op € 371.333,-. Bij de vaststelling van de subsidieplafonds is het totaalbedrag beschikbaar voor dierenwelzijn op de gemeentebegroting 2013 ongewijzigd gebleven.

2. In de Bijzondere Subsidieverordening staat voor het eerst dat er een 24-uursdierennoodhulpketen voor Amsterdam moet worden gerealiseerd, dat betekent ook de Dierenambulance. Deze eis is ook verwerkt in de subsidie toekenning van de dierenambulance voor 2013. Is het niet vreemd dat juist in het jaar 2013 dat de taken van de Dierenambulance in de Bijzondere Subsidieverordening Dierenwelzijn worden verbreed, juist de subsidie wordt gekort? Wat houdt de korting van de Dierenambulance in met het oog op de 24-uurs-dierennoodhulpketen?

Antwoord: Het betreft geen uitbreiding van taken. De verstrekte subsidie is gebaseerd op het gemiddelde aantal ritten van de 24-uurshulp uit de periode 2007 t/m 2011. Er is niet bezuinigd op het aantal ritten van de Dierenambulance. Daarmee wordt ervan uitgegaan dat de Dierenambulance de 24-uurs bereikbaarheid en inzetbaarheid blijft voortzetten.

3. Wat zijn de uitkomsten en vooral de feiten en overwegingen van de hoorzitting? Kan de fractie van de Partij voor de Dieren deze ontvangen? Zo nee waarom niet?

Antwoord:Het bezwaar van de Dierenambulance is afgewezen. Het Besluit op bezwaar en het advies van de Bezwarencommissie is ter inzage bij de Directie Juridische Zaken.

4. Wat zijn de wettelijke verplichtingen de gemeente ten aanzien van gewonde en zieke zwerfdieren, huisdieren en vrij levende dieren? Wat zijn de wettelijke taken van de gemeente ten aanzien van botulisme en kadavers?

Antwoord: De gemeente verstrekt aan de Dierenambulance subsidie voor uitvoering van de wettelijke taken inzake volksgezondheid (verwijderen van kadavers uit de openbare ruimte en vervoer van botulismeslachtoffers) en de wettelijke taken inzake vervoer van hulpbehoevende zwerfdieren. Voorts wordt een bijdrage gegeven voor de uitvoering van zorgtaken voor vervoer van hulpbehoevende vrijlevende dieren.

5. De Dierenambulance laat weten niet in staat te zijn om dezelfde diensten te kunnen leveren. In welke diensten (kadaver ophalen, gewonde en zieke dieren, zwerf-, huis-, en vrij levende dieren) kan volgens de wethouder worden gesneden?

Antwoord:De gemeente verstrekt subsidie op basis van het gemiddelde aantal ritten van de periode 2007 t/m 2011. Er is daarmee geen sprake van het beperken vanhet aantal ritten van de Dierenambulance. De Dierenambulance zal de bedrijfskosten per rit moeten gaan verminderen.

6. In het coalitieakkoord staat dat de Dierenambulance kostendekkende vergoeding zou krijgen. De Dierenambulance geeft aan dat zij met de verminderde bijdrage van de gemeente niet meer kostendekkend kan zijn, wat is hierop de reactie van de wethouder? Wat is de wethouder voornemens te ondernemen?

Antwoord: De Dierenambulance zal de kosten per rit moeten gaan verminderen. Op basis van een vijfjarenovereenkomst werd voor de periode 2008 t/m 2012 een vergoeding verstrekt die mede gebaseerd was op een veronderstelde forse uitbreiding van het aantal vaste medewerkers. Deze uitbreiding is niet gerealiseerd. Voor 2013 en 2014 wordt de subsidie gebaseerd op het gemiddelde aantal ritten uit de periode 2007 t/m 2011 en een redelijke vergoeding op basis van een gemiddelde ritprijs van € 50,-. Op basis daarvan worden de wettelijke taken volledig vergoed (een vergoeding van € 50,- per rit) en de zorgtaken voor 50 procent (een bijdrage van € 25,- per rit). Dat heeft geresulteerd in een subsidiebedrag voor 2013 en 2014 van € 272.665,- per jaar. Om de Dierenambulance de gelegenheid te geven om de organisatie aan te passen is voor 2013 een subsidie van € 371.333,- verstrekt. Voor 2014 is door het college op 2 april 2013 het subsidieplafond voor de Dierenambulance vastgesteld op € 272.665,-. Overigens blijft de Dierenambulance Amsterdam ook na verlaging van de subsidie (een van) de meest door een gemeente gesubsidieerde dierenambulance(s) van Nederland.