Schrif­te­lijke vragen inzake demon­stratie Ongehoord op de Dam


Indiendatum: dec. 2011

Nr. 313
Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (PvdD) inzake de demonstratie van de groep Ongehoord op de Dam op 21 december 2011

Amsterdam, 22 december 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Inleiding:

Op 21 december 2011 werd door de groep Ongehoord gedemonstreerd op de Dam (niet bij het monument, maar aan de kant van het paleis).
De demonstratie was een publieksvoorlichtingsactie waarin werd gedemonstreerd tegen konijnenfokkerijen en waarbij met beeld en dode konijnen werd getoond wat er in (Nederlandse) konijnenfokkerijen gebeurt.

De actie was op tijd aangekondigd en er werd vreedzaam gedemonstreerd. Daarbij is ons ter ore gekomen, dat LTO de stad Amsterdam van te voren heeft gevraagd deze demonstratie te verbieden.

Tijdens de demonstratie werden de zes dode diepgevroren konijnen in beslag genomen.
Deze lagen op een gedekte kersttafel, ieder op een bord. Daarbij is een van de personen die demonstreerde gearresteerd, zonder dat er een aanleiding toe was. De reden voor de inbeslagname en arrestatie zou zijn: gevaar voor de volksgezondheid.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is de burgemeester op de hoogte van bovenstaande demonstratie en arrestatie?

2. Klopt het dat LTO voor de demonstratie aan Amsterdam gevraagd heeft om deze demonstratie te verbieden?

3. Is er door andere instanties een verzoek gedaan om de demonstratie te verbieden? Zo ja, welke instanties hebben dit dan gedaan?

4. Indien er een verzoek tot verbod is gedaan, wat was de aanleiding voor de aanvraag van de desbetreffende instanties voor het verbieden van deze demonstratie?

5. Kan de burgemeester aangeven waarom de dode konijnen in beslag zijn genomen?

6. Indien de reden niet volksgezondheid zou zijn, kan de burgemeester dan aangeven wat de reden dan wel was?

7. Indien de reden voor inbeslagname volksgezondheid zou zijn, kan de burgemeester aangeven waarom dode diepgevroren konijnen die op een bord zijn neergelegd, een gevaar zouden vormen voor de volksgezondheid?

8. Als deze diepgevroren konijnen een gevaar zouden zijn voor de volksgezondheid, waarom heeft dan een persoon van de Voedsel en Waren Autoriteit de konijnen met zijn eigen blote handen meegenomen?

9. Indien diepgevroren konijnen een gevaar zouden zijn voor de volksgezondheid, gaat de burgemeester dan alle dode konijnen (diepgevroren en dode niet diepgevroren) in Amsterdam in beslag laten nemen?

10. Aangezien de demonstratie vreedzaam verliep, waarom bleef het niet bij het in beslag nemen van de konijnen, en werd er ook een demonstrant gearresteerd?

11. Kunt u aangeven wat de reden is voor de arrestatie van de demonstrant?

12. Kunt u aangeven of de demonstrant iets ter laste is gelegd?

13. Zo nee waarom niet, en gaat dat nog gebeuren?

14. Zo nee, was de arrestatie dan niet voorbarig?

15. Er is tijdens de demonstratie een brief overhandigd aan de demonstranten, kunnen wij deze brief ontvangen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: dec. 2011
Antwoorddatum: 22 dec. 2011

Inleiding:

Op 21 december 2011 werd door de groep Ongehoord gedemonstreerd op de Dam (niet bij het monument, maar aan de kant van het Paleis op de Dam). De demonstratie was een publieksvoorlichtingsactie waarin werd gedemonstreerd tegen konijnenfokkerijen en waarbij met beeld en dode konijnen werd getoond wat er in (Nederlandse) konijnenfokkerijen gebeurt. De actie was op tijd aangekondigd en er werd vreedzaam gedemonstreerd. Daarbij is ons ter ore gekomen, dat LTO de stad Amsterdam van te voren heeft gevraagd deze demonstratie te verbieden. Tijdens de demonstratie werden de zes dode diepgevroren konijnen in beslag genomen.Deze lagen op een gedekte kersttafel, ieder op een bord. Daarbij is een van de personen die demonstreerde gearresteerd, zonder dat daar een aanleiding toe was. De reden voor de inbeslagname en arrestatie zou zijn: gevaar voor de volksgezondheid.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 22 december 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot de burgemeester gericht:

1. Is de burgemeester op de hoogte van de hiervoren vermelde demonstratie en arrestatie?

Antwoord:
Ja.

2. Klopt het dat LTO voor de demonstratie aan Amsterdam gevraagd heeft om deze demonstratie te verbieden?

Antwoord:
Nee. Wel heeft de gemeente een brief ontvangen van LTO met het verzoek om passende maatregelen te nemen als sprake zal zijn van het meevoeren van kadavers.

3. Is er door andere instanties een verzoek gedaan om de demonstratie te verbieden? Zo ja, welke instanties hebben dit dan gedaan?

Antwoord:
Nee. Wel hebben de Nederlandse Voedsel en warenautoriteit (NVWA) en de politie de gemeente geïnformeerd over de aannemelijkheid van het meevoeren van kadavers tijdens deze demonstratie.

4. Indien er een verzoek tot verbod is gedaan, wat was de aanleiding voor de aanvraag van de desbetreffende instanties voor het verbieden van deze demonstratie?

Antwoord:
Gezien antwoord bij 2 en 3 is dit niet aan de orde.

5. Kan de burgemeester aangeven waarom de dode konijnen in beslag zijn genomen?

Antwoord:
Vanuit zijn zorgplicht is de burgemeester nagegaan in hoeverre het eventueel meebrengen van kadavers de volksgezondheid op dat moment heeft kunnen schaden. Aangezien onduidelijk was hoe eventuele kadaver(s) waren geconserveerd, heeft de burgemeester, ongeacht de strafbaarstelling, middels een brief vooraf de organisatie op eventuele risico’s gewezen. Dit heeft overigens niet geleid tot een beperkend voorschrift in het kader van de Wet Openbare Manifestatie.

Het opzettelijk onttrekken van kadavers aan de juiste verwijdering en verwerking betreft een misdrijf. Het meevoeren van kadavers is verboden op grond van de Regeling dierlijke bijproducten 2011, artikel 3.4, eerste lid en de NVWA heeft wat betreft deze regeling een zelfstandige toezicht- en handhavingsbevoegdheid. De burgemeester heeft de organisator hiervan op de hoogte gesteld en eveneens aangegeven dat de burgemeester de demonstratie verder ongemoeid zal laten. Daarnaast heeft de burgemeester de organisatie geïnformeerd dat hij de bevoegde instantie zonodig zal ondersteunen bij het uitvoeren van de wet.

6. Indien de reden niet volksgezondheid zou zijn, kan de burgemeester dan aangeven wat de reden dan wel was?

Antwoord:
De NVWA heeft op grond van de Regeling dierlijke bijproducten 2011, artikel 3.4, eerste lid gehandhaafd en kan als zelfstandige toezicht- en handhavingsbevoegdheid optreden.

7. Indien de reden voor inbeslagname volksgezondheid zou zijn, kan de burgemeester aangeven waarom dode diepgevroren konijnen die op een bord zijn neergelegd, een gevaar zouden vormen voor de volksgezondheid?

Antwoord:
Dode dieren die niet zijn bestemd voor de consumptie kunnen een gevaar opleveren voor de diergezondheid en de volksgezondheid, zoals bijvoorbeeld de verspreiding van besmettelijke dierziektes die ook voor mensen gevaarlijk kunnen zijn. Daarom heeft de wetgever (zowel Europees als nationaal) regels opgesteld om de risico’s voor de volksgezondheid en de diergezondheid te beheersen en ook om de veiligheid van de voedsel- en voederketen te beschermen. Deze risico’s doen zich voor tijdens het (al dan niet bevroren) uitstallen, het verzamelen, vervoeren, hanteren, gebruiken en verwijderen van dode dieren die niet voor consumptie zijn bestemd. Zoals eerder aangegeven is de NVWA de handhavende instantie.

8. Als deze diepgevroren konijnen een gevaar zouden zijn voor de volksgezondheid, waarom heeft dan een persoon van de Voedsel en Waren Autoriteit de konijnen met zijn eigen blote handen meegenomen?

Antwoord:
De Rijksambtenaren van NVWA staan onder gezag van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het hygiëneprotocol NVWA schrijft voor dat beschermende maatregelen genomen dienen te worden bij het verwijderen en verwerken van dierlijke bijproducten, zoals in dit geval dode konijnen. De ambtenaren van de NVWA hielden op het moment van de demonstratie toezicht waarbij ze geen materialen meedroegen. Bij het constateren van de dode konijnen werd blijkbaar direct ingrijpen noodzakelijk geacht, ondanks de afwezigheid van beschermende materialen. De dode konijnen werden direct in beslag genomen en meegevoerd naar het politiebureau. Aldaar zijn de kadavers direct hygiënisch verpakt en hebben de ambtenaren van de NVWA hun handen en gebruikte materialen gedesinfecteerd.

9. Indien diepgevroren konijnen een gevaar zouden zijn voor de volksgezondheid, gaat de burgemeester dan alle dode konijnen (diepgevroren en dode niet diepgevroren) in Amsterdam in beslag laten nemen?

Antwoord:
Het slachtproces staat onder overheidstoezicht. Slachtdieren worden voor de slacht gekeurd door dierenartsen. Na de slacht wordt het vlees nogmaals gekeurd. De herkomst van de dieren en het vlees is steeds traceerbaar.

Herkomst en doodsoorzaak van de bedoelde dode konijnen is ongewis en kan, zoals gesteld in voorgaande antwoorden, risico’s op voor de volksgezondheid en de diergezondheid opleveren.

10. Aangezien de demonstratie vreedzaam verliep, waarom bleef het niet bij het in beslag nemen van de konijnen, en werd er ook een demonstrant gearresteerd?

Antwoord:
Het opzettelijk onttrekken van kadavers aan de juiste verwijdering en verwerking betreft een misdrijf. In opdracht van de officier van justitie is een verdachte aangehouden door ambtenaren van de NVWA. De verdachte werd meegevoerd naar het politiebureau, aldaar voorgeleid en verhoord. Na verhoor is deze persoon heengezonden.

11. Kan het college aangeven wat de reden is voor de arrestatie van de demonstrant?

Antwoord:
Wegens het overtreden van de Regeling dierlijke bijproducten 2011.

12. Kan het college aangeven of de demonstrant iets ter laste is gelegd?

Antwoord:
De verdachte is proces-verbaal aangezegd wegens het overtreden van de Regeling dierlijke bijproducten 2011. Het proces-verbaal zal ingezonden worden bij het Functioneel Parket van het OM waar de vervolging bepaald zal worden.

13. Zo nee waarom niet, en gaat dat nog gebeuren?

Antwoord:
Zie het antwoord van vraag 12.

14. Zo nee, was de arrestatie dan niet voorbarig?

Antwoord:
Zie het antwoord van vraag 12.

15. Er is tijdens de demonstratie een brief overhandigd aan de demonstranten, kan vragensteller deze brief ontvangen?

Antwoord:
De brief is bijgevoegd.