Schrif­te­lijke vragen inzake deelname gemeente Amsterdam aan jaar van de Bij


Indiendatum: mrt. 2012

Inleiding.

De fractie van de Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat de gemeente Amsterdam zich inzet voor duurzaamheid en bijvriendelijkheid. Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de Bij. De projectgroep Jaar van de Bij heeft hiertoe een aantal activiteiten georganiseerd en een website gemaakt. De projectgroep roept overheden op om deel te nemen aan 2012 Jaar van de Bij, door via de communicatiekanalen aandacht te besteden aan het Jaar van de Bij en door het convenant bijenbescherming te ondertekenen; anderen (in het geval van Amsterdam wellicht de stadsdelen en de gemeenten in de metropoolregio) te stimuleren om hetzelfde te doen; en in contact te treden met organisaties in de regio om ze te stimuleren om gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Een goed voorbeeld is Zutphen Bijenstad.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat bijen extra aandacht van overheden verdienen en dat Amsterdam als gemeente kan helpen de bijensterfte te beperken door de stad bijvriendelijker te maken?

2. Is het college bekend met de website jaarvandebij.nl?

3. Heeft het college contact (gehad) met de projectgroep Jaar van de Bij?

4. Is het college van plan om deel te nemen aan 2012 Jaar van de Bij? Zo ja, wanneer en op welke manier? Zo nee, waarom niet?

5. Op welke andere manieren is het college bezig en/of van plan om invulling te geven aan de motie van vragensteller inzake BEE friendly, zoals door de gemeenteraad op 16 februari 2011 is aangenomen bij het vaststellen van de Structuurvisie Amsterdam 2040 (Gemeenteblad 2011, afd. 1, nr. 180)?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren