Schrif­te­lijke vragen inzake deelname gemeente Amsterdam aan duur­za­me­buren.nl


Indiendatum: mrt. 2012

Inleiding.

De fractie van de Partij voor de Dieren hecht grote waarde aan het duurzaam maken van de stad. Om duurzaamheid onder bewoners te bevorderen, is in 2010 de website duurzameburen.nl opgezet door de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE). Deze heeft voor de eerste twee jaar een subsidie van €120.000 gekregen van Agentschap NL. Gemeenten kunnen aan deze website deelnemen door een subpagina aan te maken op de site en hierop specifieke kennis, tips en informatie te plaatsen. Deelnemende bewoners kunnen duurzaamheidsambassadeur worden voor hun wijk, waardoor gemeentelijke en burgerinitiatieven aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat de combinatie van duurzame initiatieven van bewoners en subsidies van de gemeente grote kansen bieden voor de verduurzaming van de Amsterdamse woningvoorraad?

2. Is het college bekend met de website duurzameburen.nl?

3. Heeft het college contact (gehad) met de Organisatie Duurzame Energie (ODE)?

4. Is het college van plan om deel te nemen aan duurzameburen.nl? Zo ja, wanneer en op welke manier? Zo nee, waarom niet?

5. Op welke andere manieren faciliteert de gemeente Amsterdam het samenbrengen van initiatieven van burgers op het gebied van verduurzaming van woningen en duurzaamheidssubsidies van de gemeente? Welke communicatiekanalen worden hiervoor ingezet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: mrt. 2012
Antwoorddatum: 26 jun. 2012

1. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat de
combinatie van duurzame initiatieven van bewoners en subsidies van de
gemeente grote kansen bieden voor de verduurzaming van de Amsterdamse
woningvoorraad?
Antwoord:
Ja.

2. Is het college bekend met de website duurzameburen.nl?
Antwoord:
Ja.

3. Heeft het college contact (gehad) met de Organisatie Duurzame Energie (ODE)?
Antwoord:
Op 26 maart heeft de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven met
vertegenwoordigers van duurzameburen.nl gesproken over de mogelijkheden van
communicatie via hun site. In dit gesprek is het aanbod van duurzame buren
besproken. Duurzame buren is een te waarderen initiatief, maar in dit gesprek is
o.a. aangegeven dat - gezien de doelgroep waar duurzameburen.nl zich op richt
(‘buren’) - het meer voor de hand zou liggen als de stadsdelen zich door dit
initiatief aangesproken zouden voelen. De vertegenwoordigers van
duurzameburen.nl bleken op dat moment enkele dagen later al een afspraak met
Amsterdam Reduceert CO2 (ARC) gepland te hebben. ARC is het projectbureau
van de gezamenlijke stadsdelen dat zich richt op energiebesparing en duurzame
energie.

4. Is het college van plan om deel te nemen aan duurzameburen.nl? Zo ja, wanneer
en op welke manier? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Op 29 maart hebben vertegenwoordigers van duurzameburen.nl een gesprek
gehad met Amsterdam reduceert CO2 (ARC). Aansluitend daaraan is door ARC
onderzocht of de stadsdelen interesse hebben om een gezamenlijke pagina op de
site van Duurzame Buren in te richten. Dat blijkt niet het geval. De belangrijkste
reden daarvoor is dat de stadsdelen (en de centrale stad) al via de eigen pagina’s
op Amsterdam.nl communiceren (zie hierover verder de beantwoording van
vraag 5).
Overigens geldt dat ook zonder dat de gemeente Amsterdam een pagina koopt
elke inwoner van Amsterdam zich als ‘duurzame buur’ aan kan melden op
duurzameburen.nl, informatie over energiebesparing van deze site af kan halen,
kan participeren in forumdiscussies, etc.

5. Op welke andere manieren faciliteert de gemeente Amsterdam het
samenbrengen van initiatieven van burgers op het gebied van verduurzaming van
woningen en duurzaamheidssubsidies van de gemeente? Welke
communicatiekanalen worden hiervoor ingezet?
Antwoord:
De gemeente communiceert het gemeentelijk beleid actief via de site
Amsterdam.nl. Ook de stadsdelen communiceren via hun eigen websites op
Amsterdam.nl. Tevens is er de site Amsterdambespaartenergie.nl van ARC.
Communiceren via andere websites leidt niet alleen tot onduidelijkheid (“waar
vind ik als burger informatie over gemeentelijk beleid?”) maar ook tot extra
kosten. Met het oog hierop heeft de gemeenteraad in 2009 besloten om alle
stedelijke webcontent te integreren op amsterdam.nl en via logische thema’s te
ontsluiten.
Vanuit de centrale stad wordt ingezet op een aantal prioriteiten t.a.v.
verduurzaming van woningen. Recent is in de Van der Pekbuurt het project
Besparen met de Buren (subsidie van de gemeente Amsterdam, uitvoering door
het Amsterdams Steunpunt Wonen) gestart. Wanneer de Raad ermee instemt
gaat na de zomer de Energielening Amsterdam van start en kunnen vve’s, kleine
particuliere verhuurders en eigenaar-bewoners een laagrentende lening krijgen.
In samenwerking met Vastgoed Belang, Huurdersvereniging Amsterdam, het
Amsterdams Steunpunt Wonen en de stadsdelen wordt sinds vorig jaar juli
gewerkt aan de uitvoering van het convenant Stimulering energiebesparing
particuliere voorraad.
Het concreet faciliteren van burgers/bewoners gebeurt verder ook door de
stadsdelen, de bestuurslaag het dichtst bij de bewoners. Stadsdelen organiseren
bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten voor VVE-besturen met als onderwerp
het verduurzamen van VVE’s. Ook doen stadsdelen regelmatig projecten gericht
op gedragsverandering.