Schrif­te­lijke vragen inzake de zeer tegen­val­lende cijfers over de herplant van bomen in Amsterdam


Indiendatum: 17 apr. 2020

Per raadsbrief is de gemeenteraad op 20 maart jl geïnformeerd over de voortgang van het grootschalige programma ‘bomen’.i Met dit programma is de huidige opgave om 4072 bomen te kappen en herplanten omwille van veiligheidsredenen1 én ligt er nog een hopeloze achterstand van 1650 te herplanten bomen. Daar komt nog de verwachting bij dat er jaarlijks 2000-2500 bomen vervangen dienen te worden.

Tot verbijstering van de fractie van de Partij voor de Dieren Amsterdam blijkt uit de cijfers van het college van B&W dat er sinds de start van dit programma in 2019 slechts 215 bomen zijn herplant. Dit aantal steekt nogal treurig af tegen de 5722 totaal aan te planten bomen. Het verklaart de vele lege boomspiegels in de stad waar een boom zou moeten staan.

Het programma loopt tot en met 2023. Ondergetekende heeft een berekening gemaakt aan de hand van het aantal resterende te planten bomen van 5507 en komt tot de conclusie dat er nogal wat werk aan de winkel is. Met ingang van het komende plantseizoen en verspreid over 4 plantseizoenen (winter ’20-voorjaar ’21; winter ’21- voorjaar ’22; winter ’22-voorjaar ’23; winter ’23) betekent dit dat we gemiddeld 1377 bomen moeten aanplanten per plantseizoen. Maar daar komt ook nog het verwachte jaarlijkse te kappen en herplanten aantal bomen bij van 2000-2500. Als we het meest slechte scenario nemen, dan komen er nog 2500 te planten bomen bovenop het aantal van 1377. Dit houdt in dat Amsterdam de komende plantseizoenen een enorm groot aantal bomen moet gaan aanplanten om het gemis aan gekapte bomen te compenseren, namelijk gemiddeld 3877 bomen per plantseizoen tot eind 2023.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Zijn alle cijfers in de tabel uit de raadsbrief over herplant in de kolom “gerealiseerd” de definitieve aantallen tot en met het huidige plantseizoen winter ’19-voorjaar ’20 of worden deze aantallen nog hoger?
2. Indien bij 1 wordt aangegeven dat er na versturen van de raadsbrief nog bomen zijn of worden herplant: kan het college dan na afloop van het huidige plantseizoen een definitieve stand van zaken omtrent herplant aan de raad doen toekomen?
3. Onderschrijft het college de berekeningen van ondergetekende waaruit naar voren komt dat er een opgave ligt om per plantseizoen gemiddeld 3877 bomen te moeten herplanten? Zo nee, waarom niet?

Inleiding bij de volgende vragen:

Het college geeft in de brief aan dat er voor het plantseizoen winter ’20-voorjaar ’21 een voorbereiding in volle gang is om een eerste tranche van circa 1500 bomen te planten. Ook wordt aangegeven dat het college verwacht dat de volledige herplant achterstand weggewerkt zal zijn eind 2023, mits er vanaf het tweede kwartaal dit jaar een goed uitgeruste uitvoeringsorganisatie staat.

4. Wat bedoelt het college met ‘eerste tranche’? Komen er meerdere tranches per plantseizoen?
5. Erkent het college dat 1500 bomen herplanten in één plantseizoen onder de maat is gezien de grote opgave waar we voor staan?
6. Kan het college nadere toelichting geven over het nog moeten optuigen van een goed uitgeruste uitvoeringsorganisatie? Wat is de stand van zaken? Op welke manier organiseerde de gemeente tot nog toe de kap en herplant van bomen in gemeentelijk beheer en tegen welke organisatorische problemen is het college aangelopen met dit programma?
7. Wat is de stand van zaken rondom de aankoop van de bomen? Hoe ver vooruit heeft de gemeente ingekocht? Lukt het om zo groot mogelijke bomen aan te kopen? Kan het college inzicht geven in waar de bomen vandaan komen?
8. In hoeverre wordt de eerdere aankondiging tot verbetering van de groeiplaats bij nieuwe aanplant uitgevoerd? In hoeverre wordt er nu bij nieuwe aanplant voorkomen dat bij toekomstige werkzaamheden schade aan wortels zal ontstaan?

Inleiding bij de volgende vragen:
Het college geeft aan dat herplanten van bomen bemoeilijkt wordt door het uitvoeren van bodemonderzoek vanwege de PFAS-problematiek en vanwege de aanwezigheid van de woekerplant de Japanse duizendknoop.

9. In hoeverre spelen deze factoren ook een rol bij het herplanten van bomen in het kader van projecten voor de herinrichting van de openbare ruimte?
10. Wordt er voor het herplanten van bomen bij herinrichtingen van de openbare ruimte ook gebruik gemaakt van dezelfde uitvoeringsorganisatie als voor het programma ‘bomen’? Graag een toelichting.
11. Is er bij het herplanten van bomen bij herinrichtingen van de openbare ruimte ook een vertraging te zien? Kan het college dit nagaan bij de stadsdelen?
12. Indien er bij de herplant na kap voor projecten in de openbare ruimte zich ook problemen voordoen die de herplant vertragen: zou het college dan willen overwegen om terughoudender te zijn in het toekennen van kapvergunningen; om de uitgifte van vergunningen op te schorten of om voorwaarden op te leggen over het verplanten in plaats van het herplanten van bomen? Graag een toelichting.

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

1 3350 grootschalig vervangingsprogramma + 722 Canadese populieren programma

i https://amsterdam.raadsinforma...

Indiendatum: 17 apr. 2020
Antwoorddatum: 12 mei 2020

1. Zijn alle cijfers in de tabel uit de raadsbrief over herplant in de kolom “gerealiseerd” de definitieve aantallen tot en met het huidige plantseizoen winter ’19-voorjaar ’20 of worden deze aantallen nog hoger?
Antwoord: Ja, dit zijn de definitieve aantallen voor het inmiddels beëindigde plantseizoen 2019/2020.

2. Indien bij vraag 1 wordt aangegeven dat er na versturen van de raadsbrief nog bomen zijn of worden herplant: kan het college dan na afloop van het huidige plantseizoen een definitieve stand van zaken omtrent herplant aan de raad doen toekomen?
Antwoord: Nee, dit zijn de definitieve aantallen voor het inmiddels beëindigde plantseizoen 2019/2020.

3. Onderschrijft het college de berekeningen van ondergetekende waaruit naar voren komt dat er een opgave ligt om per plantseizoen gemiddeld 3877 bomen te moeten herplanten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: In totaliteit worden er in de periode 2020/2024 5507 bomen herplant. Gemiddeld worden er in deze periode jaarlijks 1377 bomen aangeplant vanwege achterstand. Daarnaast worden er in deze periode jaarlijks gemiddeld tussen de 623 - 1123 bomen aangeplant vanwege de jaarlijkse kap en herplant.

4. Wat bedoelt het college met ‘eerste tranche’? Komen er meerdere tranches per plantseizoen?

Antwoord: Met de eerste tranche wordt de eerste grootschalige herplant in het winterseizoen 2020/2021 bedoeld. In het winterseizoen 2021/2022 volgt de volgende grootschalige herplant (tweede tranche).

5. Erkent het college dat 1500 bomen herplanten in één plantseizoen onder de maat is gezien de grote opgave waar we voor staan?
Antwoord: Het planten van 1500 bomen per seizoen is te weinig om de opgave te realiseren. Dit groeit daarom in volgende plantseizoenen verder door naar de genoemde aantallen van 2000 tot 2500. Er was nog geen uitvoeringsorganisatie en het heeft tijd nodig om tot deze uitvoeringskracht te komen.

6. Kan het college nadere toelichting geven over het nog moeten optuigen van een goed uitgeruste uitvoeringsorganisatie? Wat is de stand van zaken? Op welke manier organiseerde de gemeente tot nog toe de kap en herplant van bomen in
gemeentelijk beheer en tegen welke organisatorische problemen is het college aangelopen met dit programma?

Antwoord: Het vervangen van bomen uit beheer was tot en met 2018 bij de stadsdelen georganiseerd. De aantallen waren kleiner en veelal werd de kap en herplant incidenteel uitgevoerd. Door het ontbreken van voldoende structurele middelen is er een achterstand ontstaan.

Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn in de zomer middelen vrijgekomen voor een uniforme stedelijke aanpak en het wegwerken van achterstanden. Er is na de zomer een tijdelijke projectorganisatie aangesteld, een stedelijke raamovereenkomst met vaste aannemers afgesloten en het contractmanagement hiervoor is ingericht.

Er is inmiddels gestart met het inrichten van een programmaorganisatie die de ontstane achterstand de komende jaren door middel van een schaalsprong in gaat halen. Door de grotere volumes geldt een projectmatige aanpak waarbij taken worden ingevuld voor werkvoorbereiding, directievoering, toezicht en vergunningaanvragen. Dit is nieuw in de beheeroperatie van groen. Daarnaast is
de stad drukker geworden, de maatschappelijke belangstelling voor bomen gegroeid en zijn de eisen aan bodem en invasieve soorten verhoogd. Om dit in goede banen te leiden heeft het organiseren van omgevingsmanagement en contact met de stadsdelen een prominente plaats.

7. Wat is de stand van zaken rondom de aankoop van de bomen? Hoe ver vooruit heeft de gemeente ingekocht? Lukt het om zo groot mogelijke bomen aan te kopen? Kan het college inzicht geven in waar de bomen vandaan komen?

Antwoord: Binnen de raamovereenkomst inkoop Bomen is een lijst van boomsoorten opgenomen. Deze bomen zijn leverbaar door de aannemer. Het is niet zo dat de gemeente specifieke bomen (hoeveelheden van een specifieke soort in een specifieke maat) heeft ingekocht. De maatvoering is afhankelijk van de opgelegde herplantplicht en de groeiplaats. We streven naar grotere bomen terugplanten, echter soms worden er meerdere kleinere exemplaren geplant als er geen ruimte is. De aannemer is verplicht zich te houden aan de richtlijnen en voorwaarden waar de boomsoorten aan moeten voldoen, zoals het bijleveren van een leveranciersdocument en bewijs van oorsprong van de boom.

8. In hoeverre wordt de eerdere aankondiging tot verbetering van de groeiplaats bij nieuwe aanplant uitgevoerd? In hoeverre wordt er nu bij nieuwe aanplant voorkomen dat bij toekomstige werkzaamheden schade aan wortels zal ontstaan?

Antwoord:
In het stadsbrede raamcontract met de drie aannemers die de bomen planten, is opgenomen dat standaard 25 m3 groeiruimte per boom wordt gerealiseerd. Dit is voldoende voor de komende 25-50 jaar. Met deze hoeveelheid kunnen bomen tot volle wasdom uitgroeien. Bij een tussentijdse herinrichting of renovatie kan deze groeiruimte, indien nodig, worden vergroot. Voor de Hoofdbomenstructuur zijn in het Beleidskader Puccini Groen (raadsbesluit 24 januari 2018) spelregels en voorwaarden opgenomen. Bomen in de Hoofdbomenstructuur krijgen een groeiruimte van 25m3 – 40 m3.
Bij nieuwe aanplant wordt de ondergrondse infrastructuur zoveel mogelijk gescheiden. Dus kabels en leidingen los van de ondergrondse groeiruimte voor bomen. In straten wordt de ondergrondse groeiruimte voor bomen bij voorkeur in doorgaande, aangesloten plantstroken aangelegd en afgeschermd door verticale scheidingen (speciaal folie). Wortels groeien dan niet meer in of nabij kabels en leidingen. Zodra er herstelwerkzaamheden aan kabels of leidingen moeten worden uitgevoerd blijven de wortels gespaard.

9. In hoeverre spelen deze factoren ook een rol bij het herplanten van bomen in het kader van projecten voor de herinrichting van de openbare ruimte?
Antwoord: Ook binnen projecten voor de herinrichting van de openbare ruimte gelden de nieuwe protocollen voor PFAS en de Japanse Duizendknoop. Bij de projecten spelen deze factoren ook zeker een rol. Bij herplant of aanplant van bomen wordt in de intake nagegaan of de Japanse Duizendknoop aanwezig is en op het moment dat de Japanse Duizendknoop aanwezig is wordt de aannemer
aangesproken om zich te houden aan het protocol. Indien er een sanering Japanse Duizendknoop dient plaats te vinden zal deze sanering volgens protocol door het programma Japanse Duizendknoop worden opgepakt.

10. Wordt er voor het herplanten van bomen bij herinrichtingen van de openbare ruimte ook gebruik gemaakt van dezelfde uitvoeringsorganisatie als voor het programma ‘bomen’? Graag een toelichting.

Antwoord:
Voor het aanplanten van bomen is er per project een eigen organisatie (projectteam) dat los staat van dit beheerprogramma. Nieuwe projecten maken wel gebruik van de stedelijke raamovereenkomst Inkoop bomen en hebben dus dezelfde aannemers. Oudere projecten van voor het in werking treden van de raamovereenkomst hebben vaak nog eigen contracten.

11. Is er bij het herplanten van bomen bij herinrichtingen van de openbare ruimte ook een vertraging te zien? Kan het college dit nagaan bij de stadsdelen?
Antwoord: In z´n algemeenheid zijn er geen vertragingen bij de herplant van bomen bij herinrichtingen. De aanplant van bomen wordt binnen het project gerealiseerd en de vereiste bodemonderzoeken zijn veelal in de voorbereidingsfase verricht.

Soms loopt een herinrichting uit de planning waardoor de nieuw te planten bomen niet meer voor het einde van het plantseizoen kunnen worden aangeplant. De aanplant wordt dan doorgeschoven naar het nieuwe plantseizoen.

12. Indien er bij de herplant na kap voor projecten in de openbare ruimte zich ook problemen voordoen die de herplant vertragen: zou het college dan willen overwegen om terughoudender te zijn in het toekennen van kapvergunningen; om de uitgifte van vergunningen op te schorten of om voorwaarden op te leggen over het verplanten in plaats van het herplanten van bomen? Graag een toelichting.

Antwoord:
Dit is niet nodig. Zie het antwoord op vraag 11.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake bouwen in strijd met de regelgeving Van Bossepad

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen op de schriftelijke vragen van het lid De Jager van 6 april 2020 inzake maatregelen tegen de eikenprocessierups

Lees verder

    Word actief Doneer