Schrif­te­lijke vragen inzake bouwen in strijd met de regel­geving Van Bossepad


Schriftelijke vragen van de leden Bloemberg-Issa, Van Renssen, N.T. Bakker, inzake bouwen in strijd met de regelgeving Van Bossepad

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

In 2009 is een bouwvergunning afgegeven voor woningen aan het Van Bossepad 1-3. In 2010 is het bestemmingsplan zodanig gewijzigd dat Wonen mogelijk wordt, maar zijn ook delen van de woningen ingepland in de bestemming Groen.

In 2018 krijgt de initiatiefnemer een veel groter stuk grond aangeboden. De initiatiefnemer begint hierdoor in maart 2019 met de bouw. Het afzinken van de kelderbak ging niet volgens plan en deze blijft +/- 65 cm te hoog boven peil. Het plantsoen en alle tuinen van de buren verzakken plaatselijk zo’n 30 cm. Ook twee bomen zijn verzakt en scheef komen te staan. Doordat het gebouw hoger dan gepland is geworden, kijken omwonenden nu tegen een blinde zwarte hoge muur aan. Ook is volgens omwonenden de kelderbak een ruime halve meter langer dan vergund, zijn er onvergunde verhoogde koekoeken en twee aanbouwen gebouwd en is er meer betegeld dan het perceel breed is. Er is dus gebouwd in strijd met de voorschriften en niet gehandhaafd, aldus de omwonenden. Vragenstellers willen graag meer informatie over dit bouwproject.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Is het college bekend met deze situatie bij het Van Bossepad?
 2. Vragenstellers begrijpen dat op 22 december 2009 een bouwvergunning op grond van de Woningwet is verleend. Graag ontvangen vragenstellers een afschrift van de verleende bouwvergunning inclusief het aanvraagformulier en tekeningen.
 3. Is de bouw uitgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften uit het Bouwbesluit en (de toen nog geldende) bouwverordening? Zo nee, waarom niet?
 4. Kan het college een overzicht geven van rapporten, rapportages en/of aantekeningen van de betreffende bezoeken door Bouw- en Woningtoezicht en de frequentie van deze bezoeken? Zo nee, waarom niet?
 5. Heeft het college geconstateerd dat de onvergunde uitbouwen en (verhoogde) koekoeken zijn geplaatst? Zo ja, welke consequenties heeft dit? Zo nee, hoe zit dit dan?
 6. Heeft het college geconstateerd dat de uiteindelijke bebouwing +/- 70 centimeter hoger is dan vergund? Zo ja, welke consequenties heeft dit? Zo nee, hoe zit dit dan?
 7. Waarom is de kelderbak niet verwijderd toen deze niet volledig kon worden afgezonken? Welke afweging heeft het college gemaakt?
 8. Is het college voornemens handhavend op te treden tegen het bouwen in strijd met de voorschriften?
 9. Is het college bekend met het rapport van Tjaden grondmechanica van 26 september 2019 terzake de gevolgen van dit bouwproject voor de grondwaterstand? En is het college ervan op de hoogte dat de omwonenden zeer veel schade ondervinden, ten gevolge van het plaatsen van de afzinkkelder en het verlagen van de grondwaterstand in juli 2019?
 10. Wat zal het college in dit specifieke geval doen om de omwonenden te assisteren bij het verhalen van de schade en hoe wordt het verzakken van de tuinen van omwonenden opgelost?
 11. Welke maatregelen treft het college om dergelijke schade bij andere en toekomstige bouwprojecten te voorkomen?
 12. Kan het college uiteenzetten bij wie het eigendom van het perceel ligt? Is er sprake geweest van erfdienstbaarheid en zo ja voor welk gedeelte en onder welke voorwaarden?
 13. Welk stuk grond is de ontwikkelaar aangeboden in 2018 en onder welke voorwaarden? Graag ontvangen vragenstellers een afschrift van de (erfpacht)overeenkomst.
 14. Waarom is besloten de strook publiekelijk toegankelijk groen (op percelen met de kadastrale aanduidingen 12210, 12211, 12212, 12213) te leveren aan de projectontwikkelaar? Heeft de gemeente geconstateerd dat er feitelijk sprake was van verjaring? Dient het belang om het groen in de stad te behouden in dit geval niet zwaarder te wegen? Zo ja, is dit de normale gang van zaken en welke mogelijkheden bestaan er om dit ongedaan te maken?
 15. Er is een aanvraag ingediend om de bestemming van de strook “Groen” te wijzigen in “Tuin-1”. Welke afweging maakt het college in deze kwestie? Vindt het college net als vragenstellers dat het behoud van groen in versteende gebieden van Amsterdam, zoals in dit geval, voorop moet staan?
 16. Is het waar dat er parkeerplekken op de groenstrook bij het Van Bossepad worden aangelegd? Zo ja, onder welke voorwaarden is dit toegestaan en hoe verhoudt dit zich tot het bestemmingsplan?

De leden van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa (PvdD)

N.A. Van Renssen (GroenLinks)

N.T. Bakker (SP)