Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen inzake de verspreiding van plastic in de openbare ruimte


Indiendatum: feb. 2019

Datum indiening

8 februari 2019


Aanvullende schriftelijke vragen van de leden Van Lammeren en Ceder inzake de verspreiding van plastic in de openbare ruimte

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door vragenstellers:

De fracties van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie hebben opnieuw verschillende signalen ontvangen over plasticverspreiding in de openbare ruimte.
Omdat de plastic soep een enorme milieubedreiging is, zijn de fracties van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie van mening dat onnodig plastic zo snel mogelijk
uitgebannen moet worden. Amsterdam kan hier een voortrekkersrol in nemen.

Nog geen 2 maanden geleden, namelijk op 20 december 2018 heeft het lid Van Lammeren, namens de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld vanwege het ongevraagd verspreiden van zadelhoesjes door “This is Holland”.

Tot grote ergenis van vragenstellers zijn er wederom ongevraagd zadelhoesjes verspreid door het Groot Gelderlandplein, met op de zadelhoesjes het logo van
Amsterdam. Bij navraag lijkt het erop dat door de gemeente toestemming is verleend voor deze actie en er wordt beweerd dat er zelfs een bijdrage is geleverd door de Gemeente.

De fracties van Partij voor de Dieren en de Christen Unie wil nagaan of deze actie inderdaad is goedgekeurd door de gemeente en of er inderdaad een bijdrage is
geleverd (financieel dan wel niet financieel).

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, respectievelijk namens de fracties van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende aanvullende schriftelijke vragen op de schriftelijke vragen van het lid Van Lammeren van
20 december 2018:

1. Is het college bekend dat in Buitenveldert ongevraagd zadelhoesjes zijn geplaatst?

2. Is het college het met fracties van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie eens dat dit soort acties zeer ongewenst zijn?

3. Was de gemeente (stadsdeel) van te voren op de hoogte van deze actie?

4. Heeft de gemeente deze actie goedgekeurd of vergund?

5. Heeft de gemeente deze actie ondersteund, financieel of op enige andere wijze?

6. Heeft de gemeente het logo ter beschikking gesteld voor deze zadelhoesjes?

7. Is er door het genoemde bedrijf een aanvraag gedaan voor het aanbrengen van zadelhoesjes, aangezien het in strijd is met het Stedelijk Kader Buitenreclame?
a. Zo ja, heeft de gemeente de aanvraag goedgekeurd? Graag een toelichting.
b. Zo nee, is het college bereid in contact te treden met het bedrijf ThisisHolland, om te achterhalen of zij verantwoordelijk zijn voor deze actie en aan te geven
dat dit onwenselijk is?
c. Zal er een dwangsom worden opgelegd en ook daadwerkelijk worden geïnd?
d. Indien dit niet het geval is, graag toelichten

8. Hoe gaat de gemeente erop toezien dat zadelhoesjes niet meer verspreid worden en welke gevolgen verbindt het college wanneer dat nog wel gebeurt?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren
D.G.M. Ceder

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 10 apr. 2019

1. Is het college bekend dat in Buitenveldert ongevraagd zadelhoesjes zijn
geplaatst?
Antwoord:

Ja.

2. Is het college het met fracties van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie
eens dat dit soort acties zeer ongewenst zijn?
Antwoord:

Ja.

3. Was de gemeente (stadsdeel) van te voren op de hoogte van deze actie?
Antwoord:

Ja. De actie had tot doel klanten van dit winkelcentrum te betrekken bij of te laten delen in het met succes behalen van de 4e ster Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO). Binnen een KVO-traject werken ondernemers, Brandweer, Politie en gemeente samen om gestelde doelen op het gebied van heel, schoon en veilig te
realiseren.

4. Heeft de gemeente deze actie goedgekeurd of vergund?
Antwoord:

Werkgroep KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) heeft een bijdrage voor deze actie aan stadsdeel Zuid gevraagd en gekregen. Daarbij was het geenszins de
bedoeling handelsreclame te maken. Het was bij de afdeling die verantwoordelijk is voor de subsidieverstrekking niet bekend dat verspreiding van zadelhoesjes
niet is toegestaan.
De werkgroep KVO heeft uit het verstrekken van de subsidie abusievelijk afgeleid dat daarmee toestemming was verleend voor de actie. Er is vervolgens geen
ontheffing aangevraagd, dus Stadsloket is niet in de gelegenheid geweest op het verbod op verspreiding van zadelhoesjes te wijzen.

5. Heeft de gemeente deze actie ondersteund, financieel of op enige andere wijze?
Antwoord:

In aanloop naar een hogere KVO-ster mag de organisatie bij de gemeente een subsidieaanvraag indienen ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten voor de audit en een feestelijkheid bij het behalen van de ster. Voor de 4e KVO-ster was een dergelijke subsidieaanvraag gedaan. De gemeente heeft voor bovengenoemde kosten een subsidie toegekend. Omdat de behandelend ambtenaar niet op de hoogte was van de regels over buitenreclame is ten onrechte goedkeuring verleend voor deze actie, zonder dat sprake was van een ontheffing.

6. Heeft de gemeente het logo ter beschikking gesteld voor deze zadelhoesjes?
Antwoord:

Ja. Het logo is door de gemeente beschikbaar gesteld.

7. Is er door het genoemde bedrijf een aanvraag gedaan voor het aanbrengen van zadelhoesjes, aangezien het in strijd is met het Stedelijk Kader Buitenreclame?
a. Zo ja, heeft de gemeente de aanvraag goedgekeurd? Graag een toelichting.
Antwoord:

Zie het antwoord op de vragen 4 en 5.

b. Zo nee, is het college bereid in contact te treden met het bedrijf ThisisHolland, om te achterhalen of zij verantwoordelijk zijn voor deze actie en aan te geven
dat dit onwenselijk is?
Antwoord:

Het college is bereid in contact te treden. In dit specifieke geval wordt de actie besproken met de betrokken ondernemers binnen de KVO-werkgroep Gelderlandplein en worden zij geïnformeerd over de regels opgenomen in het Stedelijk Kader Buitenreclame. ThisIsHolland is geen leverancier van zadelhoesjes en niet betrokken bij deze
verspreiding, maar was de adverteerder in een eerder geval van verspreiding op een andere locatie. Er zal contact worden opgenomen met dit bedrijf om hen op het verbod op verspreiding te wijzen.

c. Zal er een dwangsom worden opgelegd en ook daadwerkelijk worden geïnd?
Antwoord:

Nee.

d. Indien dit niet het geval is, graag toelichten.
Antwoord:
Zie het antwoord op de vragen 4 en 5. Er is geen directe overtreding geconstateerd door afdeling Handhaving Openbare Ruimte. Dat is een vereiste voor het opleggen van een dwangsom.

8. Hoe gaat de gemeente erop toezien dat zadelhoesjes niet meer verspreid worden en welke gevolgen verbindt het college wanneer dat nog wel gebeurt?
Antwoord:

Gelet op eerder gestelde vragen over de verspreiding van zadelhoesjes trekt het college het zich aan en vindt het vervelend dat deze overlastsituatie zich heeft voorgedaan op en in de nabijheid van het Gelderlandplein. Om vergelijkbare situaties in de toekomst voor te zijn wordt het verbod op het verspreiden van zadelhoesjes nog eens extra onder de aandacht gebracht van de betrokken afdelingen bij alle stadsdelen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake zadelhoesjes van het bedrijf ThisisHolland.com

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de start van het buurtinitiatief voor het vergroenen van de Bongerd in Noord tot echte ‘boomgaard buurt’.

Lees verder

    Word actief Doneer