Aanvul­lende schrif­te­lijke vragen inzake de verspreiding van plastic in de openbare ruimte


Datum indiening

8 februari 2019


Aanvullende schriftelijke vragen van de leden Van Lammeren en Ceder inzake de
verspreiding van plastic in de openbare ruimte

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door vragenstellers:

De fracties van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie hebben opnieuw
verschillende signalen ontvangen over plasticverspreiding in de openbare ruimte.
Omdat de plastic soep een enorme milieubedreiging is, zijn de fracties van de Partij
voor de Dieren en de ChristenUnie van mening dat onnodig plastic zo snel mogelijk
uitgebannen moet worden. Amsterdam kan hier een voortrekkersrol in nemen.

Nog geen 2 maanden geleden, namelijk op 20 december 2018 heeft het lid Van
Lammeren, namens de fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld vanwege het ongevraagd verspreiden van zadelhoesjes door “This is Holland”.

Tot grote ergenis van vragenstellers zijn er wederom ongevraagd zadelhoesjes
verspreid door het Groot Gelderlandplein, met op de zadelhoesjes het logo van
Amsterdam.
Bij navraag lijkt het erop dat door de gemeente toestemming is verleend voor deze
actie en er wordt beweerd dat er zelfs een bijdrage is geleverd door de Gemeente.

De fracties van Partij voor de Dieren en de Christen Unie wil nagaan of deze actie
inderdaad is goedgekeurd door de gemeente en of er inderdaad een bijdrage is
geleverd (financieel dan wel niet financieel).

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, respectievelijk namens de fracties van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende aanvullende
schriftelijke vragen op de schriftelijke vragen van het lid Van Lammeren van
20 december 2018:

1. Is het college bekend dat in Buitenveldert ongevraagd zadelhoesjes zijn
geplaatst?

2. Is het college het met fracties van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie
eens dat dit soort acties zeer ongewenst zijn?

3. Was de gemeente (stadsdeel) van te voren op de hoogte van deze actie?

4. Heeft de gemeente deze actie goedgekeurd of vergund?

5. Heeft de gemeente deze actie ondersteund, financieel of op enige andere wijze?

6. Heeft de gemeente het logo ter beschikking gesteld voor deze zadelhoesjes?

7. Is er door het genoemde bedrijf een aanvraag gedaan voor het aanbrengen van
zadelhoesjes, aangezien het in strijd is met het Stedelijk Kader Buitenreclame?
a. Zo ja, heeft de gemeente de aanvraag goedgekeurd? Graag een toelichting.
b. Zo nee, is het college bereid in contact te treden met het bedrijf ThisisHolland,
om te achterhalen of zij verantwoordelijk zijn voor deze actie en aan te geven
dat dit onwenselijk is?
c. Zal er een dwangsom worden opgelegd en ook daadwerkelijk worden geïnd?
d. Indien dit niet het geval is, graag toelichten

8. Hoe gaat de gemeente erop toezien dat zadelhoesjes niet meer verspreid worden
en welke gevolgen verbindt het college wanneer dat nog wel gebeurt?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat
beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis
wordt gebracht.

De leden van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren
D.G.M. Ceder