Schrif­te­lijke vragen inzake de start van het buurt­ini­ti­atief voor het vergroenen van de Bongerd in Noord tot echte ‘boom­gaard buurt’.


Indiendatum: feb. 2019

Schriftelijke vragen van de leden J.F. Bloemberg-Issa en A.L. Bakker inzake de start van het buurtinitiatief voor het vergroenen van de Bongerd in Noord tot echte ‘boomgaard buurt’.

In de buurt de Bongerd in Noord zijn de straatnamen voornamelijk vernoemd naar in Nederland geteelde fruitboom-soorten. Een groep buurtbewoners wil van de Bongerd een wijk te maken met een aangezicht dat haar naam ‘Boomgaard’ waardig is en wil daarom zelf aan de slag om de straten te vergroenen. Er is een buurtinitiatief ingediend voor Groen in de Buurt subsidies voor vijf straten: het Jonathanhof, het Bellefleurhof, de Notarisappelstraat, Kaneelappelstraat en Paradijsappelstraat. Zij hebben activiteitenplannen opgesteld en zijn van plan deel te nemen aan de nationale Boomplantdag op 13 maart aanstaande. Er is afgestemd met de afdeling groenonderhoud in Noord en de subsidie coördinator voor het samenwerken aan het ontwerp en de aanleg van buurttuinen. Zij wachten echter nog altijd totdat de gemeente voor een goede grondkwaliteit heeft gezorgd.

De buurt heeft jaren gewacht op oplevering van een goede grond conform het voorgeschreven bestek en is op dit moment niet tevreden. Na een eerdere oplevering is een grondonderzoek aangevraagd en uitgevoerd. De Partij voor de Dieren-fractie heeft eind oktober 2018 nog schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van het onderzoek[i]. Tijdens de commissievergadering WB van 12 december 2018 kwam een buurtbewoner inspreken om te vertellen over grond in de Bongerd waar 2 centimeter aarde is aangelegd bovenop een 28 centimeter dikke zandlaag. De bewoners vragen op basis van het verschenen groeiplaatsonderzoek[ii] een volledige heraanleg van het groen. De wethouder met portefeuille ‘groen’ verklaarde toen de indruk te hebben dat er vanuit Grondzaken samen met het stadsdeel aan dit dossier wordt gewerkt.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoe staat het er op dit moment voor met de grondkwaliteit van de Bongerd?

  2. Zijn er na verschijning van het genoemde rapport opnieuw werkzaamheden gedaan voor een goede oplevering van de grond?

  3. Gaat het lukken om de grond gereed te hebben voor 13 maart aanstaande zodat de buurt aan de slag kan gaan met hun groenplannen?

  4. Zijn er op andere locaties grondwerkzaamheden verricht / worden deze momenteel verricht door de aannemer die in de Bongerd de grond niet volgens het bestek heeft opgeleverd? Zo ja: is het college bereid een onafhankelijk grondonderzoek te laten uitvoeren op die locaties om de kwaliteit te controleren en een goede grondkwaliteit te garanderen?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

De leden van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

A.L. Bakker

[i] https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-de-voortgang-van-het-grondonderzoek-in-de-bongerd

[ii] https://www.amsterdam.nl/publish/pages/891074/1206a_18_bijlage_1_de_bongerd_groeiplaatsonderzoek_grasvelden_-_def_15-03-2018.pdf

Indiendatum: feb. 2019
Antwoorddatum: 19 mrt. 2019

1. Hoe staat het er op dit moment voor met de grondkwaliteit van de Bongerd?
Antwoord:

De Bongerd is een groene wijk in Noord, de bodemkwaliteit is daarvoor geschikt. Uit het eerder uitgevoerde onderzoek is gebleken dat er aanbevelingen zijn voor het beheer en onderhoud van het groen, en dat er op enkele recente aangebrachte locaties een toplaag is aangetroffen met een kleinere laagdikte dan de contractueel voorgeschreven laagdikte van de toplaag (30 cm). Dit kan door het gebruik zijn ontstaan maar wellicht is op deze plekken door de aannemer onvoldoende schrale teelaarde aangebracht. Dit is op de betreffende plekken inmiddels door de aannemer hersteld. Eén locatie zal nog worden hersteld (rondom de speelplaatsen tussen de Kaneelappelstraat en de Sterappelstraat), vanwege de weersomstandigheden heeft dit nog niet kunnen plaatsvinden. Zodra deze locatie is hersteld voldoet de bodemopbouw en -kwaliteit aan de eisen en randvoorwaarden die in het bestuurlijk vastgestelde Handboek Beheer Openbare Ruimte zijn gesteld aan deze bodemopbouw en –kwaliteit.


2. Zijn er na verschijning van het genoemde rapport opnieuw werkzaamheden gedaan voor een goede oplevering van de grond?

Antwoord:

Ja. Uit het genoemde rapport blijkt dat op vrijwel alle locaties de bodemopbouw en –kwaliteit geschikt is voor het groen in de Bongerd. Op de recent aangebrachte locaties waar de laagdikte van de toplaag minder was dan de contractueel voorgeschreven laagdikte heeft herstel plaatsgevonden. Dit herstel heeft plaatsgevonden door de grond te frezen, te beluchten en meer schrale teelaarde aan te brengen. Op één locatie moet dit dus nog gebeuren.
De locatie waarover de buurtbewoner tijdens de commissievergadering Wonen en Bouwen van 12 december 2018 heeft ingesproken betreft een locatie waar nutsbedrijven na aanleg van de groenstrook kabels en leidingen hebben aangebracht. De aangetroffen bodemopbouw zegt daarmee niets over de wijze van aanbrengen of kwaliteit van de groenstrook zoals deze is aangebracht in het kader van de herontwikkeling van de wijk. Herstel van de oorspronkelijke toplaag moet hier geschieden op basis van een MOOR-melding (Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte). Daarin wordt afgesproken wie voor het herstel zorgt, het betreffende nutsbedrijf (of de aannemer daarvan) of het stadsdeel (inmiddels is het beheer overgedragen aan Stadsbeheer).
De betreffende groenstrook waar de bewoner zijn melding over heeft gedaan is tot voor kort deels in gebruik geweest bij de bouwaannemer. Dit deel van de groenstrook moet nog definitief worden ingericht. Hierbij zal ook de bovengenoemde kabels- en leidingensleuf worden hersteld.

3. Gaat het lukken om de grond gereed te hebben voor 20 maart 2019 zodat de buurt aan de slag kan gaan met hun groenplannen?
Antwoord:

Ja.
De inhoud en uitvoering van het gewaardeerde initiatief vanuit de bewoners wordt door het stadsdeelbestuur met de betreffende bewoners besproken. Het overleg tussen de initiatiefnemers, de portefeuillehouder en afdeling Stadswerken, is in overleg met de initiatiefnemers, gepland op 28 maart a.s. De planning van de werkzaamheden wordt dan in goede samenspraak met de initiatiefnemers besproken.

4. Zijn er op andere locaties grondwerkzaamheden verricht / worden deze momenteel verricht door de aannemer die in de Bongerd de grond niet volgens het bestek heeft opgeleverd? Zo ja: is het college bereid een onafhankelijk grondonderzoek te laten uitvoeren op die locaties om de kwaliteit te controleren en een goede grondkwaliteit te garanderen?
Antwoord:

Het herstelwerk voor de niet conform de contractuele eisen aangebrachte laagdikte heeft plaatsgevonden door de betreffende aannemer, op haar kosten. De betreffende aannemer is op dit moment niet in opdracht van de gemeente in de Bongerd werkzaam. Uit het eerder genoemde uitgevoerde bodemonderzoek blijkt dat er geen verdere
locaties zijn in de reeds afgeronde fases van de Bongerd waar de bodemopbouw of –kwaliteit ongeschikt is.