Schrif­te­lijke vragen inzake de vernie­lingen van een natuur­project in het Gijs­brecht van Aemstelpark in Buiten­veldert


Indiendatum: 14 mei 2020

NOS berichtte op woensdag 13 mei jl.[i] dat een aannemer in Amsterdam per ongeluk een natuurproject heeft vernield in het Gijsbrecht van Aemstelpark. Het gaat om een project met twee natuurvriendelijke oevers van samen ongeveer een kilometer lang waar door een stadsecoloog en bewoners al dik twee jaar aan werd gewerkt voor bijen, vlinders, libellen en vleermuizen. De oevervegetatie is gelukkig wel intact gebleven, anders waren mogelijk ook de nesten van broedende vogels vernietigd. De aannemer zou gebruik hebben gemaakt van een verouderde kaart. Hij heeft aangeboden zijn medewerkers in te zetten om te helpen onkruid wieden en nieuwe bloemen te zaaien.

Maaifouten zijn wel vaker onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad. De PvdD heeft eerder incidenten aangekaart waarbij gewaardeerde bloeiende stokrozen zijn meegemaaid of planten van buurtinitiatieven door slechte afstemming zijn verwijderd. Een ander probleem is het niet nakomen van afspraken over het vooraf weghalen van zwerfafval waardoor versnipperde stukjes plastic in het Amsterdamse groen terecht komen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van dit nieuwsbericht en is het juist?
  2. De kaarten zijn naar de aannemer gemaild. Vindt er ook overleg plaats tussen gemeente en ondernemer, bijvoorbeeld ter plaatse?
  3. Wie doet er vooraf een ecologische schouw of er op een plek gemaaid kan worden?
  4. Worden er eisen gesteld vanuit de gemeente ten aanzien van de groenkennis van de uitvoerende werknemers van aannemers voor het groenbeheer? Zo ja: welke? Zo nee: waarom niet?
  5. Hoe staat de wethouder tegenover het aanbod van de aannemer om dezelfde uitvoerders gratis in te zetten voor het wieden van onkruid en het zaaien van nieuwe bloemen? Hoe denkt de ecoloog hierover?
  6. Ziet de wethouder mogelijkheden om de uitwisseling van informatie tussen de gemeente en de aannemers te verbeteren?
  7. Zou het niet waardevoller zijn om minder met aannemers te werken en om te investeren in een brede deskundige gemeentelijke groendienst zoals voor is gekozen door gemeente Waterland[ii]?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[i] https://nos.nl/artikel/2333769-maaier-kortwiekt-per-ongeluk-natuurproject-in-amsterdams-park.html

[ii] https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200106_39705209/waterland-moet-groener-worden-meerwaarde-van-de-eigen-groendienst-is-groot?

Indiendatum: 14 mei 2020
Antwoorddatum: 29 mei 2020

1. Heeft het college kennisgenomen van dit nieuwsbericht en is het juist?
Antwoord: Het college heeft kennisgenomen van het nieuwsbericht en bevestigt de juistheid ervan.

2. De kaarten zijn naar de aannemer gemaild. Vindt er ook overleg plaats tussen gemeente en ondernemer, bijvoorbeeld ter plaatse?
Antwoord: Het werk wordt door de aannemer uitgevoerd op grond van aan de aannemer geleverde perceelkaarten die, inclusief werkinstructies, tot stand komen na overleg en uitleg. Er is regelmatig afstemming met de aannemer, maar er wordt
niet bij iedere handeling vooraf ter plaatse overlegd.

3. Wie doet er vooraf een ecologische schouw of er op een plek gemaaid kan worden?

Antwoord: De ecologische zones zijn bekend en op uitvoeringskaart aangegeven. Er wordt vooraf geen extra schouw uitgevoerd.

4. Worden er eisen gesteld vanuit de gemeente ten aanzien van de groenkennis van de uitvoerende werknemers van aannemers voor het groenbeheer? Zo ja: welke? Zo nee: waarom niet?

Antwoord: In het maaibestek worden eisen gesteld aan groenbeheer en uitvoering daarvan volgens internationale kwaliteitsnorm met eisen op het gebied van groenkennis, vakbekwaamheid en veilig werken. De aannemer behoort volgens het specifiek vereiste keurmerk te handelen.

5. Hoe staat het college tegenover het aanbod van de aannemer om dezelfde uitvoerders gratis in te zetten voor het wieden van onkruid en het zaaien van nieuwe bloemen? Hoe denkt de ecoloog hierover?

Antwoord: De aannemer heeft aangegeven het beschamend en vervelend te vinden dat er verkeerd gemaaid is en heeft aangeboden de schade zoveel mogelijk te herstellen. Dit aanbod nemen wij aan. De ecoloog heeft aanwijzingen gegeven hoe de schade zoveel mogelijk beperkt kan worden. Dit wordt opgevolgd door de aannemer.

6. Ziet het college mogelijkheden om de uitwisseling van informatie tussen de gemeente en de aannemers te verbetere
n?
Antwoord: De uitwisseling van informatie tussen gemeente en aannemer was niet de aanleiding van de gebeurtenis in het Gijsbrecht van Aemstelpark in Buitenveldert, maar een verkeerde opvolging van de uitgewisselde informatie. De gemeente heeft overleg gehad met de aannemer om dit in de toekomst te voorkomen.

7. Zou het niet waardevoller zijn om minder met aannemers te werken en om te investeren in een brede deskundige gemeentelijke groendienst zoals voor is gekozen door gemeente Waterland ii?

Antwoord: Met de juiste afstemming is er geen onderscheid tussen uitvoering door een vakkundige aannemer en een vakkundige eigen groendienst. Er is hier een betreurenswaardige (persoonlijke) fout gemaakt. Er worden inmiddels wel mogelijkheden onderzocht om meer groenwerkzaamheden binnen de eigen dienst uit te gaan voeren. In dit onderzoek wordt ook het ecologisch beheer
meegenomen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de nagestuurde plannen van de Amsterdamse Hengelvereniging en de voortdurende problematiek van rondslingerend visdraad, lood en haken waardoor dieren gewond raken, stikken of verdrinken.

Lees verder

Actualiteit van het raadslid Johnas van Lammeren (PvdD) inzake beslaglegging recycling installatie AEB

Lees verder

    Word actief Doneer