Schrif­te­lijke vragen inzake de nage­stuurde plannen van de Amster­damse Hengel­ver­e­niging en de voort­du­rende proble­matiek van rond­slin­gerend visdraad, lood en haken waardoor dieren gewond raken, stikken of verdrinken.


De Amsterdamse Hengelvereniging (AHV) heeft het visstandbeheerplan voor Nieuw-West aan de gemeenteraad gestuurd: de eerste van een aantal beheerplannen voor de hele stad voor de periode 2018-2024i. Indiener zou het logisch vinden dat beheerplannen worden opgesteld voor de start, maar het college is er schijnbaar mee akkoord gegaan dat er beheerplannen worden opgesteld als de pachtovereenkomst bijna is afgelopen en de vis reeds is weggehengeldii. Het plan insinueert ook dat de AHV er vanuit kan gaan nog een periode langer de visrechten te zullen krijgen.

De warme taal die in het stuk wordt gesproken over natuurbeheer en het rapen van zwerfafval staat in schril contrast met de werkelijkheid. Hengelaars laten regelmatig vistuig achter en dit heeft kwalijke gevolgen voor dieren. Wie de berichten van de Dierenambulance Amsterdam op sociale media volgt, heeft gezien dat dieren regelmatig (dodelijk) verwond raken in vistuig. Zo was het afgelopen weekend weer raak met een meerkoet die verstrikt zat in draad en vishaak. Ook de vogelopvang herkent dit beeld. Gewonde dieren door vistuig kosten dierenopvangorganisaties veel tijd en geld.

De toegestuurde stukken roepen bij de fractie van de Partij voor de Dieren meer vragen op als het gaat om het vrijwel onbeperkt toestaan van het meenemen van vissen; de werking van het vissterfteprotocol en de uitgesproken wens van de AHV om waardevolle schuin aflopende taluds (natuurlijke oevers) af te breken om comfortabeler op een visstoeltje op een steiger te kunnen zitten.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Waarom heeft het college met de AHV afgesproken dat zij de hele pachtperiode (2018-2024) de tijd hebben om voor alle Verpachte wateren een visstandbeheerplan op te stellen, met in de planning zelfs nog een beheerplan voor eens stadsdeel medio 2024?
2. Hoe beoordeelt het college het ontbreken van visstandbeheerplannen voor alle andere delen van de stad met het oog op de afspraken in de pachtovereenkomst?
3. Wat is volgens het college de toegevoegde waarde van visstandbeheerplannen?
4. Hoe beoordeelt het college de waarde van een nieuw beheerplan bij een aflopende pachtovereenkomst?
5. Gaat het college er al vanuit dat de pachtrechten opnieuw aan de AHV zullen worden gegeven na de huidige periode of houdt het college de ruimte open voor een goed politiek debat? Graag een toelichting.

Inleiding voor vragen over zwerfafval:
De AHV schrijft in het beheerplan dat de vereniging zelf zorgt voor controleurs die op de naleving van de regels toezien: vrijwilligers en een eigen buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) die voor 10 uur per week in dienst is bij de AHV. Op pagina 11 van het beheerplani staat dat er in 2019 diverse waarschuwingen zijn uitgedeeld voor afval. Toch blijft het een vaak voorkomend probleem: dieren raken verstrikt in het snijdende visdraad, slikken lood in en raken verwond, stikken of verdrinken. Uit navraag blijkt dat de AHV zich niet laat informeren door de Dierenambulance als het gaat om het signaleren van gevallen en probleemgebieden.

6. Onderschrijft het college de zorgen van de fractie van de Partij voor de Dieren over de kwalijke gevolgen van achtergelaten visgerei voor de gezondheid van andere dieren en alle bijkomende kosten van de Dierenambulance en vogelopvang De Toevlucht zoals de ritkosten, dierenartskosten en wekenlange opvangkosten?
7. Is het college bereid om de AHV te verzoeken schadevergoedingen te betalen aan de betrokken hulporganisaties voor de genoemde kosten die de zorg met zich meebrengt? Indien nee, waarom niet?
8. Is het college bereid de AHV aan te sporen zich structureel te laten informeren door de Dierenambulance over de problematiek en de probleemgebieden waar leden zich niet aan de regels lijken te houden? Indien nee: waarom niet?
9. Wordt er in de praktijk bij het constateren van een overtreding de politie ingeschakeld of blijft het altijd bij een waarschuwing? 10. Controleren er ook gemeentelijke (onafhankelijke) BOA’s bij hengelaars of zij zich houden aan de regels? Indien nee: waarom niet?

Inleiding voor vragen over het onttrekken van vis:

In artikel 9.2.3 staat dat er geen beperking is op de hoeveelheid vis die mag worden “onttrokken” (gedood). Daarna volgen er toch enkele: van snoekbaarzen mogen alleen exemplaren van 55 tot 70 cm worden meegenomen met een maximum van 2 per dag en karpers en snoeken mogen niet worden meegenomen i. Daarnaast wordt het meeneemverbod van paling genoemd. Een korte zoekactie leert dat andere hengelorganisaties strengere regels hebben over het aantal vissen dat meegenomen mag worden.

11. Wat is de reden dat er geen limieten gelden voor het vangen en doden van alle overige vissoorten?
12. Hoe beoordeelt het college het dat alle 13.000 leden van de AHV onbeperkt brasem, blankvoorn, ruisvoorn, bittervoorn, zeelt, stekelbaars, giebel, riviergrondel, vetje, zwartbekgrondel, kolblei mogen vangen en doden? 1
3. Waarom wordt voor zeelt geen minimummaat genoemd, gezien dit wel wettelijk is vastgelegd in art. 5b van de ‘uitvoeringsregeling visserij’?iii
14. Hoe wordt er gemonitord of een vissoort niet wordt overbevist en wat is de werkwijze wanneer er signalen zijn dat dit het geval is?

Inleiding voor vragen over aalscholvers en oevers:
In de plannen van de AHV staat bij diverse locaties dat natuurlijke oevers en aalscholvers als een belemmering worden gezien voor hun leden i. Om die reden zou de AHV planten verwijderd willen zien en vissteigers willen waar nu nog waardevolle natuurvriendelijke oevers zijn.

15. Wat is de status van de “gewenste maatregelen” zoals aangegeven door het AHV om het water beter behengelbaar te maken ten koste van natuurlijke oevers?
16. Is er met een akkoord op dit stuk ook akkoord op de gewenste maatregelen of gaat dit via een ander traject? Zo ja, hoe?
17. Deelt het college de visie van de fractie van de Partij voor de Dieren dat er zoveel mogelijk natuurlijke oevers aangelegd moeten worden en behouden moeten blijven en dat het van de gekke zou zijn om aalscholvers te gaan verjagen ter bevordering van de onderwaterjacht? Zo nee: waarom niet?

Inleiding voor vragen over het vissterfteprotocol:

De AHV schrijft in het visstandbeheerplan: “In de preventieve fase is de AHV ook proactief: daar waar bewoners, vissers dan wel anderen de AHV attenderen dat werkzaamheden plaatsvinden (b.v. droogleggen van sloten) waardoor vissterfte kan plaatsvinden, treedt de AHV in samenwerking met haar ketenpartners actief op.

18. Is het standaard protocol om vissen elders onder te brengen voorafgaand aan werkzaamheden waardoor vissterfte plaats kan vinden?
19. Indien bij 18 ja het antwoord is: hoe verklaart de wethouder het dat de AHV zegt hierop geattendeerd te worden door omwonenden of vissers (niet door de gemeente) en dan pas op te treden? Indien bij vraag 18 nee het antwoord is: kan dit alsnog worden geregeld?