Schrif­te­lijke vragen inzake de uitdunning van het Noor­derpark


Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker inzake de uitdunning van het Noorderpark

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting door de vragenstelster:

Er verdwijnt steeds meer groen in het Noorderpark. Waar het park eerst een groene uitstraling had, is het groen nu zodanig verwijderd of gesnoeid dat bewoners van de Wingerdweg zelfs in de zomer dwars door het park heen op de Nieuwe Leeuwarderweg uitkijken (terwijl die eerst zelfs in de winter niet te zien was). Al in 2003 heeft de gemeente plannen opgesteld voor de transformatie, waarmee het park een meer “open karakter” moet krijgen.

Vele konijnen, vogels en egels hadden hun schuilplaatsen in de struiken, maar die worden steeds meer verwijderd en vervangen door het laagblijvende klimop als bodembedekker tussen de bomen. Er worden ook steeds meer bomen gekapt in het Noorderpark, naar verluidt deels vanwege de iepenziekte. Een stuk oever naast het fietspad vanaf de metrohalte is kaalgemaaid en bedekt met een plastic zeil waartussen ook klimop lijkt geplant. Volgens omwonenden wordt er bijna dagelijks groen verwijderd en wordt er flink geschoffeld zodat geen groen sprietje de kans krijgt om op te komen.

Het Noorderpark bestaat uit drie delen, afgescheiden door het Noordhollandsch kanaal en de Nieuwe Leeuwarderweg. Het westelijke en oostelijke gedeelte bestaan uit voornamelijk grasvelden en in het middengedeelte is er nog een stukje met vooral bomen en struiken. Uitgerekend in dit middelste gedeelte is een evenemententerrein gepland.[1]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 • Herkent het college deze signalen van omwonenden van het Noorderpark? Zo ja, hoe beoordeelt het college deze?
 • Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat als parken een “open karakter” krijgen en daardoor juist omliggende wegen en gebouwen weer dominanter worden in het straatbeeld, het groene karakter van Amsterdam Noord wordt aangetast?
 • Om welke reden worden er zoveel struiken verwijderd?
 • Klopt het dat er klimop is aangeplant in de plantsoenen na verwijdering van struiken (met name in het voormalige Florapark) en waarom?
 • Zijn er ecologen betrokken bij het groenbeheer van het Noorderpark? Zo ja, kan het college aangeven wat het effect is van het verwijderen van struiken op de diersoorten die voorkomen in het park? Zo nee, waarom niet?
 • Om welke redenen zijn er afgelopen jaren bomen gekapt in het Noorderpark? Graag een overzicht van redenen en het aantal bomen dat gekapt is.
 • Zijn er bomen gekapt en struiken verwijderd om het park een “open karakter” te geven? Zo ja, is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit plan achterhaald is en er meer aandacht moet zijn voor ecologie en biodiversiteit?
 • Zijn er plannen om bomen te herplanten in het Noorderpark? Zo ja, op welke termijn?
 • Wat is de status van het evenemententerrein in het Noorderpark?
 • Waarom is er gekozen om een evenemententerrein te maken in het ruigere gebied in het Noorderpark (met veel begroeiing en kikkerpoelen) in plaats van op de grote grasvelden in de andere twee delen?
 • Waarom is er gekozen voor klimop als oeverbeplanting in plaats van de natuurlijke begroeiing zoals riet?
 • Zijn er meer werkzaamheden aan de oevers gepland? Zo ja, kan het college garanderen dat de oevers natuurlijk blijven aflopen?
 • Zijn er meer plannen om groen te verwijderen in het Noorderpark of verharding toe te voegen, bijvoorbeeld ten behoeve van het evenemententerrein?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

[1] Locatieprofielen, pagina 212-214: https://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/evenement-organiseren/locatieprofielen-evenementen/