Schrif­te­lijke vragen inzake de trans­for­matie van een fietspad naar voetpad in het Amster­damse Bos


Indiendatum: mrt. 2017

In het Amsterdamse Bos ligt een fietspad langs de manege Nieuw Amstelland. Dit fietspad is onlangs van hoedanigheid gewijzigd waardoor er nu sprake is van een voetpad, waar fietsers te gast zijn.


Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:


1. Waarom is het fietspad langs de manege Nieuw Amstelland in het Amsterdamse Bos omgedoopt tot voetpad waar fietsers te gast zijn?
2. Wie heeft dit besluit genomen en wanneer?
3. Hoe vaak in 2016 is er een fietspad omgedoopt tot “voetpad waar fietsers” te gast zijn?
4. Hoeveel fietspaden in de afgelopen 5 jaar zijn van fietspad omgedoopt tot “voetpad waar fietsers” te gast zijn?
5. Kunt u bij de antwoorden van vragen 3 en 4 de locatie aangegeven, waarom dit gedaan is, en wanneer?


Het lid van de gemeenteraad,
J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: mrt. 2017
Antwoorddatum: 14 mrt. 2017

1. Waarom is het fietspad langs de manege Nieuw Amstelland in het Amsterdamse Bos omgedoopt tot voetpad waar fietsers te gast zijn?

Antwoord: Sinds 1 mei 2016 staan er bij alle ingangen van het Amsterdamse Bos nieuwe borden met daarop de toegangsbepalingen voor het Bos. Hierin is opgenomen dat alle paden in het Amsterdamse Bos voetpaden zijn waar fietsers zijn toegestaan (“Vrij wandelen en fietsen op wegen en paden, tenzij anders aangegeven”). Daarnaast is er een G7 zonebord geplaatst (voetgangerszone), met de ondertekst “fietsers toegestaan”.
Het Amsterdamse Bos is aangelegd met een wijds vertakt padenstelsel voor voetgangers en fietsers. In totaal ruim 200 km. Alle paden waren voorzien van bebording. De laatste tientallen jaren werd het Amsterdamse Bos door de bezoekers steeds vaker als een open area gebruikt. Voetgangers liepen op het fietspad en fietsers fietsten op de voetpaden. Dit gebeurde in grote mate waardoor toezicht en handhaving onmogelijk werd. Het gecombineerde gebruik leverde geen maatschappelijke en sociale problemen op waardoor de situatie werd gedoogd. Het bord “fietspad” gaf daarnaast onduidelijkheid bij bestuurders van snorfietsen, waardoor er veel snorfietsen in het Bos te vinden waren. Het omdopen van de paden tot voetpaden heeft meerdere doelen gehad:
1. duidelijke situatie voor wandelaars en fietsers;
2. verbetering bereikbaarheid van verschillende objecten die voorheen alleen via het “fietspad” te bereiken waren;
3. forse reductie van het aantal verkeersborden in het Amsterdamse Bos;
4. duidelijkheid voor snorfietsen, waardoor het aantal snorfietsen in het Bos is afgenomen.

2. Wie heeft dit besluit genomen en wanneer?

Antwoord: Het besluit om nieuwe toegangsborden te plaatsen is genomen in mei 2014 door het Hoofd Amsterdamse Bos. Het stellen van toegangsbepalingen behoren tot de normale taken en werkzaamheden van het Bos, namelijk het beheer van het bos. Het besluit is in overleg met de gemeente Amstelveen en politie tot stand gebracht.

3. Hoe vaak in 2016 is er een fietspad omgedoopt tot “voetpad waar fietsers” te gast zijn?

Antwoord: In mei 2016 is de nieuwe bebording met toegangsbepalingen en de zoneborden geplaatst. Op dat moment zijn (bijna) alle paden in het Amsterdamse Bos omgedoopt tot voetpad waar fietsers zijn toegestaan. De paden waar bromfietsers zijn toegestaan en de autoweg zijn buiten beschouwing gelaten.

4. Hoeveel fietspaden zijn in de afgelopen 5 jaar van fietspad omgedoopt tot “voetpad waar fietsers” te gast zijn?

Antwoord: Bijna alle paden in het Amsterdamse Bos zijn omgedoopt tot voetpad waar fietsers zijn toegestaan. De fietspaden waar scooters zijn toegestaan en de autowegen zijn buiten beschouwing gelaten.

5. Kan het college bij de antwoorden van de vragen 3 en 4 de locatie aangegeven, waarom dit gedaan is, en wanneer?

Antwoord:
Zie de beantwoording van de vragen 1 en 3.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake kunstgras in de openbare ruimte

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het aantal uitgeschreven boetes voor het achterlaten van zwerfafval

Lees verder

    Word actief Doneer