Schrif­te­lijke vragen inzake toegan­ke­lijkheid van tramhalte Riet­landpark


Indiendatum: 14 apr. 2022

Uit een artikel in Het Parool[1] blijkt dat de lift van tramhalte Rietlandpark al geruime tijd kapot is. Dit betekent dat de halte al zes maanden niet toegankelijk is voor reizigers die een lift nodig hebben om op het perron te komen. De verwachting is dat de lift niet vóór het eerste kwartaal van 2023 vervangen kan worden. De mogelijkheid van een noodlift op deze plek wordt nog onderzocht. Ook staat er in dit artikel vermeld dat er regelmatig problemen zijn met de roltrappen van de halte. Volgens de organisatie Cliëntenbelang was er bij de GVB en de gemeente al geruime tijd bekend dat er structurele problemen waren met de toegankelijkheid van deze halte.

In de Inclusie Agenda heeft de Gemeente Amsterdam “inclusieve mobiliteit” als tweede speerpunt opgenomen.[2] Ook in het VN-verdrag Handicap is “identificatie en bestrijding van obstakels en barrières voor de toegankelijkheid” van onder meer vervoer expliciet opgenomen.[3] De Partij voor de Dieren onderschrijft het belang van deze punten. Het openbaar vervoer zou goed toegankelijk moeten zijn voor álle Amsterdammers. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat Amsterdammers met een lichamelijke beperking gebruik kunnen maken van alle haltes. Dit is geen bijzaak, maar noodzaak.

Gezien het vorenstaande stelt het lid Bloemberg-Issa op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Klopt de bewering in het Parool-artikel dat de gemeente al langere tijd op de hoogte was van de problemen met de toegankelijkheid van deze halte?
  2. Wat is de planning voor het op orde krijgen van de toegankelijkheid van deze halte?
  3. Ziet het college mogelijkheden om dit proces te versnellen en is zij bereid om dit te doen?
  4. Welke stappen kan het college nemen om situaties zoals deze in de toekomst te voorkomen? Is het college bereid om hierin actie te ondernemen?
  5. In de Voortgangsrapportage Toegankelijkheid 2021 staat: “Bij langdurige defecten, die helaas niet altijd voorkomen kunnen worden, is goede communicatie aan reizigers van groot belang.”[4] Op welke manier worden de defecten op deze halte gecommuniceerd aan de reizigers? Ziet het college hier ruimte voor verbetering?

Indiener(s)

J.F. Bloemberg-Issa[1] Tramhalte al 6 maanden onbereikbaar voor mensen met een beperking door kapotte lift en roltrappen (parool.nl).

[2] Inclusie Agenda.

[3] VN-verdrag handicap, artikel 9: toegankelijkheid.

[4] Voortgangsrapportage Toegankelijkheid 2021, p. 14.

Indiendatum: 14 apr. 2022
Antwoorddatum: 10 jun. 2022

1. Klopt de bewering in het Parool-artikel dat de gemeente al langere tijd op de hoogte was van de problemen met de toegankelijkheid van deze halte?

Het klopt dat de gemeente, Vervoerregio en GVB al een tijdje op de hoogte zijn van deze problemen. De stelling uit het Parool-artikel dat de lift aan het einde van de technische levensduur is klopt echter niet: voor de lift stond in 2022 een midlife revisie gepland (halverwege de levensduur) maar de lift heeft dit door waterschade helaas niet gehaald. Bij het eerder uitvallen zijn de partijen aan de slag gegaan, maar eerdere pogingen om de problematiek rondom de wateroverlast te verhelpen bleken helaas niet passend. Om vergelijkbare problemen op halte Rietlandpark in de toekomst te voorkomen, plaatst GVB daarom een ander type lift.

2. Wat is de planning voor het op orde krijgen van de toegankelijkheid van deze halte?

Per 1 januari 2022 is de Vervoerregio opdrachtgever van het GVB voor het integrale beheer en onderhoud van de tram – en metroinfrastructuur en heeft de Vervoerregio met de gemeente afspraken gemaakt over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de onderdelen in de openbare ruimte. De Vervoerregio heeft inmiddels aan GVB opdracht gegeven om een vervangingsplan op te stellen voor de liften op deze halte. GVB werkt hard aan een vervangingsplan voor twee nieuwe liften. Omdat de controleberekeningen moeten worden uitgevoerd voor de huidige constructie van de halte is een definitieve datum nog niet te noemen. Wel heeft GVB een principe afspraak met de leverancier voor het op korte termijn plaatsen van een tijdelijke lift. Naar verwachting vindt de vervanging niet eerder plaats dan het eerste kwartaal van 2023. De communicatie hieromtrent loopt via GVB en de Vervoerregio.

3. Ziet het college mogelijkheden om dit proces te versnellen en is zij bereid om dit te doen?

De Vervoerregio en GVB zijn vanuit hun rollen verantwoordelijk voor de vervanging van de lift en doen er alles aan om zo snel mogelijk zowel de tijdelijke oplossing als de vervanging gerealiseerd te krijgen. De gemeente, Vervoerregio en GVB werken daarnaast samen om in 2022 versneld andere tram- en bushaltes toegankelijker te maken. Dit betreft naast Rietlandpark (halte van lijn 7) nog drie tramhaltes en een nader te bepalen aantal bushaltes. Op deze manier is er een tweede (rolstoel)toegankelijke reismogelijkheid vanaf Rietlandpark.

4. Welke stappen kan het college nemen om situaties zoals deze in de toekomst te voorkomen? Is het college bereid om hierin actie te ondernemen?

De nieuwe OV-governance die in is gegaan op 1 januari 2022 maakt de Vervoerregio opdrachtgever voor GVB als integrale beheerder (asset manager) van de railinfrastructuur. Dit zorgt voor meer slagvaardigheid, maar maakt ook dat het college niet in de lead is om dit te versnellen. De gemeente is via de Dienst V&OR betrokken bij de totstandkoming van de jaarlijkse beheerpannen en kan daar haar zienswijze meegeven aan de Vervoerregio. Daarnaast richt de gemeente zich, vanuit haar verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte/wegbeheerder te richten, op het afwateringsprobleem bij de halte om er voor te zorgen dat de afwatering niet meer de roltrappen/liften bereikt waarmee het probleem in de basis verholpen wordt. GVB geeft aan meer aandacht te gaan besteden aan het inzichtelijk maken van de onderhoudstoestand van alle liften in het areaal om zo eventuele andere problematiek in de rest van het netwerk tijdig te kunnen identificeren.

5. In de Voortgangsrapportage Toegankelijkheid 2021 staat: “Bij langdurige defecten, die helaas niet altijd voorkomen kunnen worden, is goede communicatie aan reizigers van groot belang.”4 Op welke manier worden de defecten op deze halte gecommuniceerd aan de reizigers? Ziet het college hier ruimte voor verbetering?

GVB communiceert via haar website over storingen bij liften. Zie https://www.gvb.nl/verstoringe.... Ook in de GVB-app ‘Gappie’ – waarin het hulpmiddel Haltehulp is opgenomen staan de storingen vermeld. Haltehulp is een toevoeging aan de Gappieapp die reizigers met een mobiliteitsbeperking helpt een toegankelijke reis met het OV te plannen. De Haltehulp is door de Vervoerregio, GVB de gemeente met hulp van Cliëntenbelang ontwikkeld en is twee maanden geleden gelanceerd. De Vervoerregio en GVB zullen ook, mede in afstemming met de gemeente, communiceren over de plannen en voortgang van zowel de tijdelijke situatie als de vervanging van deze liften.