Schrif­te­lijke vragen inzake de samen­wer­kings­af­spraken met woning­bouw­cor­po­raties over het opwekken van zonne-energie


Indiendatum: okt. 2020

Het opwekken van zonne-energie is al jarenlang onderwerp van gesprek in het kader van de energietransitie en speelt ook een rol bij de verduurzaming van huurwoningen van woningcorporaties. De doelstellingen worden vastgelegd in samenwerkingsafspraken tussen de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) en de gemeente.

In de periode 2014-2019 is de afgesproken doelstelling voor het opwekken van 80 MW stroom met zonnepanelen op huurdaken bij lange na niet gehaald. Toenmalige wethouder Choho concludeerde in 2018 dat de woningcorporaties onvoldoende inzicht gaven in de acties en doelen per corporatie. Huurders bleken zelfs te worden tegengewerkt door de woningbouwverenigingen bij eigen initiatieven om aan de slag te gaan met zonnepanelen. De gemeente zou daarom zelf met een bureau starten waar Amsterdammers naartoe kunnen voor hulp bij bemiddeling tussen huurders en de woningcorporaties.[i]

In de nieuwe samenwerkingsafspraken voor de periode 2020-2023 is de ambitie teruggeschroefd naar 15 MW aan zonne-energie.[ii] De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente een stevige vinger aan de pols houdt bij de voortgang en vraagt om een tussentijdse update.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Hoeveel megawatt zonnestroom aan nieuwe installaties is er sinds 2020 door de samenwerkende partijen gerealiseerd ten opzichte van 2019?
  2. Heeft het college in beeld welke daken van woningbouwcorporatie-woningen geschikt zijn voor zonnepanelen en kan het college deze informatie delen met de raad?
  3. Heeft het college in beeld aan welke woningbouwcorporatie daken tussen nu en 2023 herstel- en/of renovatiewerkzaamheden worden verricht en kan het college deze informatie delen met de raad?
  4. Is het college van mening dat de woningbouwcorporaties over de juiste instrumenten beschikken om de doelstelling van 15 MW te behalen? Graag een toelichting.
  5. Hoe staat het ervoor met het in 2018 aangekondigde bureau dat de gemeente zelf zou oprichten? Is dit bureau opgericht en zo ja, wat zijn de doelstellingen en wat is de werkwijze? Indien het niet is opgericht: waarom niet?
  6. Hebben er in de periode 2014-2019 tussentijdse evaluaties plaatsgevonden over het halen van de afgesproken 80MW zonnestroom tussen de samenwerkende partijen AFWC, FAH en de gemeente? Zo ja: kan de gemeente deze aan de raad doen toekomen? Zo nee: waarom niet?
  7. Welke nieuwe oplossingen voor de financiële, administratieve en technische uitdagingen bij zonneprojecten zijn er door de samenwerkende partijen aangedragen en praktisch uitvoerbaar gebleken vanaf het moment dat er knelpunten werden geconstateerd in 2018?


[i] https://www.at5.nl/artikelen/181315/woningcorporaties-laks-met-zonnepanelen-wethouder-pakt-6-ton-af en https://www.youtube.com/watch?v=c4Jc6XCAn3M&feature=emb_title

[ii] https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/samenwerkingsafspraken/