Schrif­te­lijke vragen inzake de samen­wer­kings­af­spraken met woning­bouw­cor­po­raties over ener­gie­label-stappen


Indiendatum: 8 okt. 2020

Het aanpakken van slecht geïsoleerde woningen is om verschillende redenen van groot belang. Met koud weer gaat de warmte binnen makkelijk verloren, waardoor er meer energie verbruikt moet worden. Dit leidt tot een hogere energierekening. Bij warm weer is het juist ondoenlijk om de woning koel te houden, omdat het binnen snel heet wordt. Slechte isolatie kan ook resulteren in schimmelproblemen door vocht in huis. Vanwege deze gezondheidsrisico’s, de economische gevolgen voor huishoudens en de klimaatproblematiek maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over het langzame tempo waarmee het probleem van slechte isolatie bij corporatiewoningen wordt aangepakt.

In de samenwerkingsafspraken tussen de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) en de gemeente is voor de periode 2020 t/m 2023 onder meer het volgende afgesproken: “(…) De corporaties verduurzamen de woningvoorraad door bij renovatie en verbetering isolatie- en andere maatregelen te treffen. Deze ingrepen zorgen ervoor dat het energielabel van de woning verbetert. Corporaties zullen in de periode 2020-2023 50.000 labelstappen realiseren(…)” [i]

Al eerder werd in het landelijke ‘convenant energiebesparing huursector’ van 28 juni 2012 afgesproken dat voor 2020 de woningvoorraad van corporaties gemiddeld energielabel B moet hebben.[ii] Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van het lid Groen werd in 2016 al duidelijk dat de Amsterdamse woningcorporaties dit streven niet haalbaar achtten vóór 2021. Daarbij gaf het toenmalige college in de beantwoording aan dat de specifieke complexiteit van de Amsterdamse woningvoorraad het landelijke verduurzamingstempo in de weg zit.[iii]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is de doelstelling om voor 2020 een gemiddeld energielabel van B te hebben gerealiseerd voor de woningvoorraad van corporaties in Amsterdam gehaald?
  2. Deelt het college het standpunt van het vorige college dat het niet vanzelfsprekend is dat de verduurzaming van de woningvoorraad in Amsterdam in hetzelfde tempo gerealiseerd kan worden als landelijk het geval kan zijn? Graag een toelichting.
  3. Zijn de afgesproken label-stappen van ’50.000 in de periode 2020-2023’ gespiegeld aan de landelijke afspraak(en) of zit de Amsterdamse doelstelling hier juist onder?
  4. Kan het college een overzicht sturen van de energielabels van de Amsterdamse corporatiewoningen, op de manier zoals dat is gedaan op 31 mei 2016 in antwoord op de schriftelijke vragen van lid Groen (antwoord 3)?
  5. Deelt het college het inzicht dat huurders in woningen met lage energielabels een groter risico lopen om te maken te krijgen met gezondheidsklachten en energiearmoede?
  6. Heeft het college in beeld in welke (CBS)buurten en/of complexen hoge concentraties label E, F en G in corporatiewoningen te vinden zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan het college hier inzicht in geven?
  7. Zijn er tussen het college en de woningbouwcorporaties concrete plannen om woningen met de laagste labels (E,F en G) met voorrang/spoed te verbeteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe zien die plannen eruit?
  8. Deelt het college het inzicht dat - aangezien label-stappen ook te behalen zijn middels zonnepanelen of het wisselen van type verwarmingsinstallatie - de label systematiek te beperkt is om de daadwerkelijke energiezuinigheid van een woning in beeld te krijgen?
  9. Staat het college open om te kijken naar een nieuwe, of aangepaste systematiek om specifiek het isolatie-niveau van de (sociale) woningvoorraad in beeld te krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer verwacht het college de raad hierover te kunnen informeren?

[i] https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/samenwerkingsafspraken/

[ii] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29453-450.html

[iii]https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/3196047/4/487_16_schriftelijke_vragen_Groen_labelstappen_bij_woningcorporaties

Indiendatum: 8 okt. 2020
Antwoorddatum: 9 nov. 2020

1. Is de doelstelling om voor 2020 een gemiddeld energielabel van B te hebben gerealiseerd voor de woningvoorraad van corporaties in Amsterdam gehaald?

Antwoord: De landelijke afspraken in het convenant energiebesparing huursector uit 2012 gaan over een gemiddeld energielabel voor de gehele woningvoorraad van corporaties. Het is niet zo dat elke gemeente dit gemiddelde haalt binnen de eigen woningvoorraad. Daarvoor zijn de verschillen in de woningvoorraden te groot. Amsterdam heeft een complexe woningvoorraad die bestaat uit veel oudere panden, gestapelde woningen en wooncomplexen met gemend bezit. Dit vermoeilijkt de verduurzaming van die voorraad. De Amsterdamse voorraad van corporatiewoningen heeft momenteel een gemiddeld energielabel C. In de Amsterdamse samenwerkingsafspraken zijn er geen afspraken gemaakt over het gemiddelde energielabel van de voorraad maar afspraken over het aantal gerealiseerde labelstappen. Over de labelstappen wordt gerapporteerd in de jaarlijkse monitor samenwerkingsafspraken.

2. Deelt het college het standpunt van het vorige college dat het niet vanzelfsprekend is dat de verduurzaming van de woningvoorraad in Amsterdam in hetzelfde tempo gerealiseerd kan worden als landelijk het geval kan zijn? Graag een toelichting. Antwoord: Het college deelt dit standpunt. Zie beantwoording vraag één over de complexiteit van de woningvoorraad in Amsterdam. Wel wil het college via het Duurzaam herstelplan extra investeren in duurzame renovatie en isolatie van bestaande woningen. Hierover bent u op 22 oktober 2020 geïnformeerd. Voor een belangrijk deel heeft dat betrekking op de corporatievoorraad (Warmtemotor en de Renovatiemotor).

3. Zijn de afgesproken label-stappen van ’50.000 in de periode 2020-2023’ gespiegeld aan de landelijke afspra(a)k(en) of zit de Amsterdamse doelstelling hier juist onder? Antwoord: De landelijke doelstelling over energielabels loopt in 2021 af. In het antwoord op de eerste vraag wordt al genoemd dat Amsterdamse afspraken niet zijn gespiegeld aan de landelijke doelstelling. Als in 2023 het afgesproken aantal labelstappen in de Amsterdamse corporatievoorraad wordt behaald, zal de voorraad naar verwachting nog steeds een gemiddeld energielabel C hebben.

4. Kan het college een overzicht sturen van de energielabels van de Amsterdamse corporatiewoningen, op de manier zoals dat is gedaan op 31 mei 2016 in antwoord op de schriftelijke vragen van lid Groen (antwoord 3)?

Antwoord: In het jaarbericht van de Amsterdamse Federatie Woningcorporaties is de onderstaande tabel gepubliceerd. Dit is in dezelfde vorm als de tabel in het antwoord op de gestelde schriftelijke vragen van lid Groen van 16 maart 2016.

5. Deelt het college het inzicht dat huurders in woningen met lage energielabels een groter risico lopen om te maken te krijgen met gezondheidsklachten en energiearmoede?

Antwoord: Gezondheidsklachten (en ook schimmelvorming) ontstaan door velerlei oorzaken, zoals de kwaliteit van de woning en/of de installaties, het gebruik van de woning en/of de installaties of de plattegrond van de woning. De bepalende factoren voor het duiden van huishoudens met energiearmoede zijn bovenal inkomen en in mindere mate het type huishouden, de leeftijdsklasse en de grote van de woning. Wel is het zo dat de energierekening bij woningen met een laag energielabel over het algemeen hoger is dan woningen met een hoog energielabel.

6. Heeft het college in beeld in welke (CBS)buurten en/of complexen hoge concentraties label E, F en G in corporatiewoningen te vinden zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan het college hier inzicht in geven?

Antwoord: De locatie van het energielabel per pand/woning en het corporatie bezit is beschikbaar via openbare kaarten van onder andere de Energietransitie-viewer van Geodan of maps.amsterdam.nl.

7. Zijn er tussen het college en de woningbouwcorporaties concrete plannen om woningen met de laagste labels (E,F en G) met voorrang/spoed te verbeteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe zien die plannen eruit?

Antwoord: Het energielabel van woningen is één van de elementen die door corporaties gebruikt wordt bij de prioritering van renovaties en onderhoud. In veel gevallen zullen woningen die gerenoveerd of onderhouden worden een slecht energielabel hebben. Er kunnen echter ook zwaarwegende overwegingen zijn om soms een complex met al een redelijk energielabel een hoge prioritering te geven. Om het inzicht in de prioritering van corporaties te vergroten is in de samenwerkingsafspraken 2020-2023 afgesproken (afspraak 20-c) om met elkaar (huurders, corporaties en de gemeente) het inzicht in hoe geprioriteerd wordt te vergroten.

8. Deelt het college het inzicht dat - aangezien label-stappen ook te behalen zijn middels zonnepanelen of het wisselen van type verwarmingsinstallatie - de label systematiek te beperkt is om de daadwerkelijke energiezuinigheid van een woning in beeld te krijgen? Antwoord: Het college deelt dit inzicht. Dit is ook het geval in de nieuwe labelbepaling (NTA 8800) die vanaf 2021 in gaat, waardoor de labels worden bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik. Landelijk wordt er gewerkt aan een standaard voor bestaande woningen op basis van netto warmtevraag van een woning. Hierdoor wordt de energiezuinigheid van een woning wel goed meetbaar. Het moet nog blijken hoe deze meetsystematiek wordt ingepast in beleid. Conform de afspraken in het Klimaatakkoord zal deze standaard op den duur verplichtend worden voor de verhuurders. Amsterdam volgt de ontwikkelingen van de standaard en de bijbehorende systematiek nauwlettend en als deze bruikbaar is zal het college kijken naar de implementatie ervan.

9. Staat het college open om te kijken naar een nieuwe, of aangepaste systematiek om specifiek het isolatie-niveau van de (sociale) woningvoorraad in beeld te krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer verwacht het college de raad hierover te kunnen informeren?

Antwoord: Zie de beantwoording van vraag 8

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de investeringsnota Buiksloterham 2020

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de samenwerkingsafspraken met woningbouwcorporaties over het opwekken van zonne-energie

Lees verder

    Word actief Doneer