Schrif­te­lijke vragen inzake de samen­wer­kings­af­spraken met woning­bouw­cor­po­raties over ener­gie­label-stappen


Indiendatum: 8 okt. 2020

Het aanpakken van slecht geïsoleerde woningen is om verschillende redenen van groot belang. Met koud weer gaat de warmte binnen makkelijk verloren, waardoor er meer energie verbruikt moet worden. Dit leidt tot een hogere energierekening. Bij warm weer is het juist ondoenlijk om de woning koel te houden, omdat het binnen snel heet wordt. Slechte isolatie kan ook resulteren in schimmelproblemen door vocht in huis. Vanwege deze gezondheidsrisico’s, de economische gevolgen voor huishoudens en de klimaatproblematiek maakt de Partij voor de Dieren zich zorgen over het langzame tempo waarmee het probleem van slechte isolatie bij corporatiewoningen wordt aangepakt.

In de samenwerkingsafspraken tussen de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) en de gemeente is voor de periode 2020 t/m 2023 onder meer het volgende afgesproken: “(…) De corporaties verduurzamen de woningvoorraad door bij renovatie en verbetering isolatie- en andere maatregelen te treffen. Deze ingrepen zorgen ervoor dat het energielabel van de woning verbetert. Corporaties zullen in de periode 2020-2023 50.000 labelstappen realiseren(…)” [i]

Al eerder werd in het landelijke ‘convenant energiebesparing huursector’ van 28 juni 2012 afgesproken dat voor 2020 de woningvoorraad van corporaties gemiddeld energielabel B moet hebben.[ii] Uit de beantwoording van schriftelijke vragen van het lid Groen werd in 2016 al duidelijk dat de Amsterdamse woningcorporaties dit streven niet haalbaar achtten vóór 2021. Daarbij gaf het toenmalige college in de beantwoording aan dat de specifieke complexiteit van de Amsterdamse woningvoorraad het landelijke verduurzamingstempo in de weg zit.[iii]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is de doelstelling om voor 2020 een gemiddeld energielabel van B te hebben gerealiseerd voor de woningvoorraad van corporaties in Amsterdam gehaald?
  2. Deelt het college het standpunt van het vorige college dat het niet vanzelfsprekend is dat de verduurzaming van de woningvoorraad in Amsterdam in hetzelfde tempo gerealiseerd kan worden als landelijk het geval kan zijn? Graag een toelichting.
  3. Zijn de afgesproken label-stappen van ’50.000 in de periode 2020-2023’ gespiegeld aan de landelijke afspraak(en) of zit de Amsterdamse doelstelling hier juist onder?
  4. Kan het college een overzicht sturen van de energielabels van de Amsterdamse corporatiewoningen, op de manier zoals dat is gedaan op 31 mei 2016 in antwoord op de schriftelijke vragen van lid Groen (antwoord 3)?
  5. Deelt het college het inzicht dat huurders in woningen met lage energielabels een groter risico lopen om te maken te krijgen met gezondheidsklachten en energiearmoede?
  6. Heeft het college in beeld in welke (CBS)buurten en/of complexen hoge concentraties label E, F en G in corporatiewoningen te vinden zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan het college hier inzicht in geven?
  7. Zijn er tussen het college en de woningbouwcorporaties concrete plannen om woningen met de laagste labels (E,F en G) met voorrang/spoed te verbeteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe zien die plannen eruit?
  8. Deelt het college het inzicht dat - aangezien label-stappen ook te behalen zijn middels zonnepanelen of het wisselen van type verwarmingsinstallatie - de label systematiek te beperkt is om de daadwerkelijke energiezuinigheid van een woning in beeld te krijgen?
  9. Staat het college open om te kijken naar een nieuwe, of aangepaste systematiek om specifiek het isolatie-niveau van de (sociale) woningvoorraad in beeld te krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer verwacht het college de raad hierover te kunnen informeren?

[i] https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/ruimte-economie/wonen/samenwerkingsafspraken/

[ii] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29453-450.html

[iii]https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/3196047/4/487_16_schriftelijke_vragen_Groen_labelstappen_bij_woningcorporaties