Schrif­te­lijke vragen inzake het verbe­teren van de venti­latie in scholen


Indiendatum: 8 okt. 2020

Vorige week is aangekondigd dat het kabinet 360 miljoen euro ter beschikking stelt om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan ventilatiesystemen in scholen[1]. Volgens de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs moeten alle schoolgebouwen voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Scholen die hier nog niet aan voldoen zijn verplicht dit aan te pakken. Uit een inventarisatie door het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen blijkt dat landelijk zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen niet voldoen aan de wettelijke ventilatienormen en dat veel scholen nog bezig zijn met het onderzoeken van het ventilatiesysteem omdat er geen technici beschikbaar waren of omdat het geen prioriteit kreeg. Het kabinet stelt het bedrag van 360 miljoen euro beschikbaar voor technische aanpassingen, waarvan het eerste deel dit jaar al benut kan worden. Daarnaast adviseren deskundigen om ruimtes goed te ventileren i.v.m. COVID-19. De Rijksoverheid meldt over het corona-virus en ventilatie in gebouwen, dat voldoende en permanente luchtverversing noodzakelijk is om verspreiding van het virus te voorkomen. Volgens het Bouwbesluit is een goed functionerend ventilatiesysteem geen onderdeel van een verwarmings- of koelsysteem. Naast het Bouwbesluit kunnen andere eisen gelden, waaronder Arbo-eisen. Om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen dient ‘recirculatie’ waarbij dezelfde lucht wordt verplaatst, te worden voorkomen. Aanvoer van verse lucht is noodzakelijk. Ventilatoren worden vooralsnog afgeraden door het RIVM.[2]

Scholen maken zich zorgen over hoe zij moeten handelen als de temperatuur buiten straks verder daalt[3], omdat mensen dan langer binnen blijven en het moeilijker wordt om lucht te verversen door de ramen open te zetten. De fracties van de Partij voor de Dieren en het CDA hopen dat deze middelen snel kunnen worden aangewend om de luchtkwaliteit en de ventilatie in scholen te verbeteren, en de doelstellingen van de Amsterdamse aanpak voor frisse en gezonde scholen te behalen.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, namens de fracties van de Partij voor de Dieren en het CDA, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Welke wettelijke normen voor ventilatie zijn, naast het Bouwbesluit, van toepassing op schoolgebouwen?

2. Heeft het college nu duidelijk in beeld welke scholen binnen de gemeente Amsterdam niet voldoen aan de bestaande wettelijke normen, en/of bij welke scholen aanvullende aanpassingen nodig zijn?
A. Zo ja, graag een toelichting.
B. Zo nee, hoe en wanneer gaat het college dit in kaart brengen? Lopen er al onderzoeken binnen Amsterdamse scholen? Zijn er genoeg technici beschikbaar en/of heeft het college zicht op de beschikbaarheid van technici om deze systemen te controleren?

3. In hoeverre acht het college het mogelijk en wenselijk om aanvullende maatregelen te nemen om te zorgen voor optimale ventilatie op scholen om de kans op verspreiding van het corona-virus te verkleinen, zeker nu het kouder wordt? Graag een toelichting.

4. Wat betekent de rijksbijdrage concreet voor scholen in Amsterdam en welke gevolgen kan het hebben op de uitvoering van het programma Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam? Op welke manier gaat het college gebruik maken van deze Rijksmiddelen?

5. Wanneer zullen alle Amsterdamse scholen naar verwachting voldoen aan de wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat? Is er een versnelling mogelijk dankzij de nieuwe subsidie vanuit het Rijk?

6.Goede ventilatie is ook van belang in andere publieke gebouwen. Heeft het college zicht op de vraag of andere publieke gebouwen in de stad voldoen aan het Bouwbesluit, en op de kwaliteit van de ventilatie daar, om de kans op verspreiding van het Corona-virus te verkleinen? Wordt daar op dit moment naar gekeken, en zo ja, door wie? Graag een toelichting.


[1] https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/01/360-miljoen-voor-verbetering-ventilatie-in-scholen

[2] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/ventilatie-in-gebouwen

[3] https://www.parool.nl/nederland/scholen-wachten-met-smart-op-richtlijn-over-ventileren-welke-ventilatie-is-nodig~be06f342/