Schrif­te­lijke vragen inzake de proce­dures bij illegale bomenkap


Indiendatum: 1 okt. 2020

Via een inspraaktekst liet de Bomenstichting onlangs weten een aantal knelpunten te zien in de uitvoering van de Amsterdamse bomenverordening i. De Bomenstichting ziet in de praktijk dat er te gering wordt opgetreden tegen illegale bomenkap. Zij hebben meermaals meegemaakt dat er geen herplant wordt opgelegd na een melding van illegale kap. Slechts nadat een handhavingsverzoek wordt ingediend volgt er dan een onderzoek en soms een last onder dwangsom tot herplant, waarbij de compensatieregelingii niet wordt toegepast. Daarnaast zou de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna OD NZKG) niet bevoegd zijn om een bestuurlijkestrafbeschikking uit te vaardigen. De fractie van de Partij voor de Dieren wil graag opheldering over de juiste procedures bij illegale bomenkap.

Gezien het vorenstaande stelt het lid A.L. Bakker, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

1. Klopt het dat bij illegale kap de overtreder slechts hoeft te voldoen aan de last tot herplant, zonder toepassing van de compensatieregeling, en verder geen sanctie(s) krijgt opgelegd? Zo ja, wat vindt het college ervan dat overtreders hierdoor financieel voordeliger uit lijken te zijn dan aanvragers van velvergunningen die leges moeten betalen?

2. Staat het college op het standpunt dat bij illegale kap zoveel mogelijk moet worden vastgehouden aan de compensatieregeling? Zo ja: is het college bereid dit met nadruk aan de stadsdelen te communiceren? Zo nee: waarom niet?

3. Klopt het dat de OD NZKG bij illegale kap met een bestuurlijke strafbeschikking een boete van € 500 kan opleggen wegens milieufeit BM 700a (het kappen van 1–5 bomen voor zover daarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist is)?

4. Klopt het dat het opleggen van een boete met de onder vraag 3 genoemde bestuurlijke strafbeschikking niet tot de basistaken behoort van de OD NZKG en het ook geen opgedragen plustaak is zoals de directeur van de OD NZKG volgens de Bomenstichting beweert? Graag een toelichting.

5. Indien het uitvaardigen van een bestuurlijke strafbeschikking in verband met milieufeit BM 700a niet tot de taken van de OD NZKG behoort, is het college bereid hier verandering in te brengen? Graag een toelichting.

6. In de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen van ondergetekende gaf het college aan dat er vanaf 2019 een nieuw integraal meldingssysteem wordt gebruikt waarin ook meldingen van illegale kap worden geregistreerdiii. Kan het college vanaf dat moment een overzicht geven van dit type meldingen met de daarbij behorende uitkomst wat betreft strafrechtelijke of bestuursrechtelijke
handhaving?

7. In juli 2019 is tijdens bespreking van het jaarverslag van de TAC 2018 een motie van de fractie van de Partij voor de Dieren aangenomen (motie 1310.19 van het lid Bloemberg-Issa). Hierdoor zou bij het nieuwe handhavingsbeleid Wabo ook ingezet worden op het attenderen/voorlichten van de ambtelijke organisatie op inzetten van (privaatrechtelijke) instrumenten bij het beschermen van groen. Kan het college een update geven over de status van de uitvoering van deze motie?

i https://amsterdam.raadsinforma...
ii Met de compensatieregeling bedoelt de Bomenstichting de notitie ‘Compensatie en herplant van bomen, Eenduidig ‐ operationeel ‐
flexibel’. De gemeenteraad heeft op 14 september 2016 besloten akkoord te gaan met deze notitie als uitwerking van de
Bomenverordening, Gemeenteblad van 5 oktober 2016, nr. 137295
iii https://amsterdam.raadsinforma...