Schrif­te­lijke vragen inzake de parti­ci­pa­tie­bij­een­komst over de nieuwe Meervaart


Indiendatum: 1 okt. 2020

Het college heeft eenzijdig besloten tot het bouwen van de nieuwe Meervaart in de Sloterplas. Met bewoners is nooit over deze optie gesproken tijdens eerdere informatiebijeenkomsten. Er was duidelijk sprake van een ondeugdelijk en ontbrekend participatietraject. Dit is ook door de wethouders beaamd en een nieuw participatietraject werd toegezegd.

Op 29 september 2020 heeft er een participatiebijeenkomst plaatsgevonden over de nieuwe Meervaart. Deze bijeenkomst is niet openbaar aangekondigd en de fracties van de stadsdeelcommissie in Nieuw-West zijn pas een paar uur voor de bijeenkomst op de hoogte gesteld van de bijeenkomst. Ook bewoners en de vrienden van de Sloterplas zijn pas op het laatste moment op de hoogte gesteld. Door de haast van de gemeente en onduidelijkheid over de bijeenkomst in relatie met de, op 28 september 2020, aangekondigde coronamaatregelen konden veel genodigden niet aanwezig zijn.

De fracties van de VVD, de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, de Partij van de Ouderen, Forum voor Democratie, het CDA en BIJ1 maken zich ernstig zorgen over het participatietraject van de nieuwe Meervaart.

Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, respectievelijk namens de

fracties van de VVD, de Partij voor de Dieren, de ChristenUnie, de Partij van de Ouderen, Forum voor Democratie, het CDA en BIJ1, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

1. Wanneer en waar is er bekendgemaakt dat er op 29 september jl. een bijeenkomst zou plaatsvinden over de nieuwe Meervaart?

2. Waarom heeft het college de bijeenkomst op 29 september jl. doorgang laten vinden ondanks de aanscherpingen van het kabinet omtrent de coronarichtlijnen en vermijden van niet strikt noodzakelijke contacten?

3. Waarom is er geen openbare uitnodiging gekomen over deze bijeenkomst?

4. Welke mensen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst? En op welke manier zijn deze mensen uitgenodigd?

5. Hoe is het college tot de keuze gekomen van deze besloten gastenlijst? Welke criteria zijn hierbij gebruikt?

6 . Hoe kan het dat de fracties van stadsdeelcommissies in Amsterdam Nieuw-West pas op 28 september jl. aan het einde van de middag op de hoogte werden gesteld dat deze bijeenkomst plaats zou gaan vinden?

7. Wat was het doel en wat is er besproken tijdens de bijeenkomst over de nieuwe Meervaart? En wat wordt er gedaan met de uitkomsten van het gesprek?

8. Op welke punten kunnen bewoners en ondernemers hun input leveren over de nieuwe Meervaart?

9. Hoe gaat het verdere participatietraject van de nieuwe Meervaart eruit zien? Kan het college een tijdlijn geven?

10. Hoe richt het college dit participatietraject zo in dat alle belanghebbenden zich gehoord voelen en dit ervaren als een onafhankelijk proces?

11. Op welke manier en in welke vorm wordt de gemeenteraad betrokken bij het participatietraject?

12. Worden de voorbereidingen van de nieuwe Meervaart stilgelegd tot na het participatietraject?

De leden van de gemeenteraad,
H. Naoum Néhmé
D.G.M. de Grave-Verkerk
J.F. Bloemberg-Issa
D.G.M. Ceder
W. van Soest
A. Nanninga
D.T. Boomsma
S.H. Simons

Indiendatum: 1 okt. 2020
Antwoorddatum: 12 okt. 2020

1. Wanneer en waar is er bekendgemaakt dat er op 29 september 2020 een bijeenkomst zou plaatsvinden over de nieuwe Meervaart?
Antwoord: De deelnemers zijn persoonlijk telefonisch uitgenodigd in de week van 14 en 21 september 2020 om deel te nemen aan de bijeenkomst. In dezelfde week is ook een officiële ondertekende uitnodiging per email verstuurd.

2. Waarom heeft het college de bijeenkomst op 29 september jl. doorgang laten vinden ondanks de aanscherpingen van het kabinet omtrent de coronarichtlijnen en vermijden van niet strikt noodzakelijke contacten?

Antwoord: Het college wil zo veel mogelijk mensen betrekken bij de vernieuwing van het Osdorpplein, waar de nieuwe Meervaart onderdeel van is. Het gesprek op 29 september was met de mensen die de laatste tijd van zich hebben laten horen, met name over de Meervaart. De insteek was om met hen terug te kijken naar het proces van de afgelopen tijd en een vooruitblik te doen op het participatieproces dat binnenkort start. De bijeenkomst van dinsdagavond heeft plaatsgevonden volgens de nieuwe landelijke richtlijnen, die vanaf dinsdag 29 september 18.00 gingen gelden. De deelnemers zijn van te voren per email ook nog extra ingelicht
over de geldende maatregelen en wat ze konden verwachten ter plaatse.

3. Waarom is er geen openbare uitnodiging gekomen over deze bijeenkomst?
Antwoord: We wilden vooruitlopend op de start van de participatie het gesprek voeren met mensen die zich publiekelijk actief hebben geuit over de nieuwe Meervaart, zowel positief als negatief. Daarom hebben we een bijeenkomst georganiseerd, waarin we terugkeken naar het participatieproces rondom de locatiekeuze, maar ook vooruit. Wij hielden met het uitnodigen voor de bijeenkomst vanwege corona rekening met een maximaal aantal aanwezigen van 30 personen. De participatie start vanaf medio oktober en alle bijeenkomsten hebben een openbaar karakter, iedereen is welkom om mee te denken.

4. Welke mensen zijn uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst? En op welke manier zijn deze mensen uitgenodigd?
Antwoord: We wilden vooruitlopend op de start van de participatie het gesprek voeren met mensen die zich publiekelijk actief hebben geuit over de nieuwe Meervaart, zowel positief als negatief. Bij het uitnodigen van de deelnemers is getracht een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van het gezelschap te maken waarin zo veel mogelijk belanghebbende groepen zijn vertegenwoordigd. Denk daarbij aan bewoners, jongeren, vertegenwoordigers van de culturele sector, ondernemers, pers, belangenverengingen en vastgoedpartijen. De deelnemers zijn telefonisch persoonlijk benaderd om deel te nemen aan de bijeenkomst. Vervolgens heeft iedereen een officiële uitnodiging per mail ontvangen, zodat ook degene die niet telefonisch bereikbaar waren op de hoogte zijn gesteld van de bijeenkomst. Een geanonimiseerde lijst met deelnemers is na de bijeenkomst publiek gemaakt.

5. Hoe is het college tot de keuze gekomen van deze besloten gastenlijst? Welke criteria zijn hierbij gebruikt?
Antwoord: We wilden vooruitlopend op de start van de participatie het gesprek voeren met mensen die zich publiekelijk actief hebben geuit over de nieuwe Meervaart, zowel positief als negatief. Daarom hebben we een bijeenkomst georganiseerd, waarin
we terugkeken naar het participatieproces rondom de locatiekeuze, maar ook vooruit. Bij het uitnodigen van de deelnemers is getracht een zo evenwichtig mogelijke samenstelling van het gezelschap te maken waarin zo veel mogelijk belanghebbende groepen zijn vertegenwoordigd. Denk daarbij aan bewoners, jongeren, vertegenwoordigers van de culturele sector, ondernemers, pers,
belangenverengingen en vastgoedpartijen. De uitkomsten van het gesprek worden o.a. gebruikt om het komende participatietraject te optimaliseren en nog beter aan te laten sluiten bij de verwachtingen van de deelnemers.

6. Hoe kan het dat de fracties van stadsdeelcommissie in Amsterdam NieuwWest pas op 28 september 2020 aan het einde van de middag op de hoogte werden gesteld dat deze bijeenkomst plaats zou gaan vinden?
Antwoord: Op 22 september 2020 heeft er een bijeenkomst op uitnodiging van het project Osdorpplein-Centrum Nieuw-West in aanwezigheid van de wethouders Van Doorninck en Meliani met de leden van de stadsdeelcommissie Nieuw-West plaatsgevonden. In deze bijeenkomst is bekendgemaakt dat er een week later, op dinsdag 29 september, een eerste bijeenkomst met belanghebbenden zou plaatsvinden, met de suggestie dat het goed zou zijn als de SDC daar met een afvaardiging vertegenwoordigd zou zijn. Op 28 september 2020 is er bij een vertegenwoordiger van de SDC navraag gedaan óf en zo ja, welke vertegenwoordigers op 29 september aanwezig zouden kunnen zijn. In de bijeenkomst van 29 september waren vier leden van de SDC vertegenwoordigd.

7. Wat was het doel en wat is er besproken tijdens de bijeenkomst over de nieuwe Meervaart? En wat wordt er gedaan met de uitkomsten van het gesprek?
Antwoord: Zoals aangegeven in de antwoorden op vragen 4 en 5 was het doel van de bijeenkomst met betrokkenen terug te kijken naar het participatieproces rondom de locatiekeuze en tevens vooruit te kijken naar het participatietraject dat op stapel staan. Wethouders Meliani en Van Doorninck hebben de afweging in de besluitvorming van de locatiekeuze toegelicht en teruggeblikt op het eerdere participatietraject rondom de nieuwe Meervaart. Hierover is met de aanwezigen het gesprek gevoerd en is vooruit gekeken óf en welke rol mensen willen en kunnen spelen in het komende participatietraject. De uitkomsten van het gesprek worden o.a. gebruikt om het komende participatietraject te optimaliseren en nog beter aan te laten sluiten bij de verwachtingen van de verschillende deelnemers.

8. Op welke punten kunnen bewoners en ondernemers hun input leveren over de nieuwe Meervaart?
Antwoord: De komende maanden vindt een reeks participatiemomenten plaats. Op de website kunt u meer informatie vinden, hier verschijnt komende dagen en weken meer concrete informatie op over de participatiemomenten. We nodigen alle buurtbewoners, ondernemers, inwoners van Nieuw-West en belanghebbenden uit om in gesprek te gaan over onder andere de toekomst van de nieuwe Meervaart.
Hierin kan worden meegedacht over de invulling van de nieuwe locatie, de ruimtelijke inpassing van het gebouw in de omgeving en de verbinding tussen het Osdorpplein en de Sloterplas.

9. Hoe gaat het verdere participatietraject van de nieuwe Meervaart eruit zien? Kan het college een tijdlijn geven?

Antwoord: We zetten de komende tijd actief in op participatie:
– vanaf 16 oktober > start participatieperiode en communicatie over de participatiemomenten. Via verschillende middelen worden mensen geïnformeerd over de plannen en de mogelijkheid om te participeren. Bijvoorbeeld: huis-aan-huiskrant, flyer, website, filmpje, nieuwsbrieven, bewonersbrieven, social media etc.
– medio oktober tot 12 november > meningen verzamelen via enquête (digitaal/enquêteurs op straat)
– 12 november > digitale bijeenkomst plannen nieuwe Meervaart/vernieuwing Osdorpplein fase 2
– vanaf 13 november tot en met eerste week december > verdere verdieping door middel van digitale (thema)bijeenkomsten over uitwerking plannen nieuwe Meervaart (locatiekeus, ruimtelijke inpassing gebouw in de omgeving,verbinding Osdorpplein/Sloterplas)
– vanaf eerste week december tot en met medio januari > opbrengsten participatie verwerken in plannen
– eind januari > bijeenkomst met presentatie plan/terugkoppeling uitkomsten participatie
– februari/maart 2021> formele inspraakperiode
– medio 2021> investeringsbesluit.

10. Hoe richt het college dit participatietraject zo in dat alle belanghebbenden zich gehoord voelen en dit ervaren als een onafhankelijk proces?
Antwoord: Met een brede aanpak proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken en veel inzichten te verzamelen. Op iedere deurmat in Nieuw-West valt een krant waarin wordt geattendeerd op het lopende participatieproces en wordt mensen gevraagd hun mening te delen middels een online enquête. Deze wordt ook fysiek afgenomen op verschillende plaatsen in het stadsdeel. Iedereen kan meedoen aan het participatieproces en op verschillende momenten zijn/haar mening delen. Verslagen van de participatiemomenten worden gedeeld en gepubliceerd op www.amsterdam.nl/osdorpplein. Het opstellen van een ambitiedocument, dat de
basis vormt voor verdere uitwerking van zowel het theater als de inrichting van omgeving, vindt met belanghebbenden onder begeleiding van een onafhankelijke ruimtelijke commissie plaats (CRK). Deze begeleiding en advisering gebeurt op
een voor iedereen transparante en begrijpelijke wijze. De CRK formeert hiervoor een breed samengesteld commissie van deskundigen. Tevens rondt de CRK deze fase af met een zelfstandig advies. De CRK blijft in de vervolgfase vanuit een brede en integrale samenstelling betrokken door te adviseren over de uitvraag naar ontwerper(s) voor gebouw en mogelijk ook openbare ruimte, de
aanbesteding en, zoals wettelijk vastgelegd, de omgevingsvergunning. De adviezen komen tot stand in openbare vergaderingen. Mocht blijken dat er na de participatieperiode onvoldoende draagvlak is voor de nieuwe locatie, dan zullen we ons besluit hierover heroverwegen.

11. Op welke manier en in welke vorm wordt de gemeenteraad betrokken bij het participatietraject?

Antwoord: De bedoeling is om de leden van de gemeenteraad en de stadsdeelcommissie op korte termijn een brief te sturen waarin het participatieproces nader zal worden toegelicht. Daarnaast ontvangen de raadsleden een exemplaar van de krant die, nadat de raadsleden het hebben ontvangen, zal worden verspreid in de buurt. Over eventuele andere betrokkenheid van de gemeenteraad en SDC wordt momenteel nog nagedacht.

12. Worden de voorbereidingen van de nieuwe Meervaart stilgelegd tot na het participatietraject?

Antwoord: De raad heeft voor de zomer ingestemd met een voorbereidingskrediet, voor het integraal uitwerken van een visie op zowel het theater als de omgeving. Deze visie zal worden verwerkt in het op te stellen ambitiedocument. Ook zal worden gewerkt aan de architectonische verschijningsvorm van het gebouw, het volume en het programma van eisen. Het participatieproces vormt eveneens een onderdeel van de verdere uitwerking van de integrale visie. Nadat het participatietraject is afgerond en daar conclusies uit zijn getrokken, volgt medio 2021 een investeringsbesluit. Het voorbereiden van en de aanbesteding voor bijvoorbeeld een architect worden uitgesteld tot na het investeringsbesluit.