Schrif­te­lijke vragen inzake de plannen voor Zeebur­ger­eiland.


Indiendatum: jul. 2011

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de plannen voor Zeeburgereiland.

Amsterdam, 21 juli 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Gezien het artikel in Het Parool van 16 juli 2011 op blz. 18, getiteld: “Zeeburgereiland: één brok natuur” heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is de wethouder bekend met het artikel?
2. Is de wethouder bekend met de groep 'Amsterdam Pioniers'?
3. Vindt de wethouder dat de natuur en de ecologische knelpunten op Zeeburgereiland voldoende prioriteit hebben in het door Amsterdam Pioniers gepresenteerde plan?
4. Zijn er nog meer plannen aangeboden voor dit gebied aan de wethouder? Zo ja, welke?
5. Hoe ziet de verdere besluitvormingsprocedure over de bestemming van Zeeburgereiland eruit?
6. Wat zijn de plannen ten aanzien van het opheffen van ecologische knelpunten op Zeeburgereiland?
7. Welke rol spelen de knelpunten in de beoordeling van aangeboden plannen voor Zeeburgereiland?
8. Kan de wethouder aangeven wanneer de aan de westzijde geplande ecozone gereed zal zijn?
9. Is de wethouder bereid om te onderzoeken of de ecozone van Zeeburgereiland kan worden uitgebreid?
10. Gaat de ecozone deel uitmaken van de hoofdgroenstructuur? Zo niet, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jul. 2011
Antwoorddatum: 19 sep. 2011

Gezien het artikel in Het Parool van 16 juli 2011 op blz. 18, getiteld: “Zeeburgereiland: één brok natuur” heeft vragensteller op 21 juli 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Is het college bekend met het artikel?

2. Is het college bekend met de groep 'Amsterdam Pioniers'?

3. Vindt het college dat de natuur en de ecologische knelpunten op Zeeburgereiland voldoende prioriteit hebben in het door Amsterdam Pioniers gepresenteerde plan?

4. Zijn er nog meer plannen voor dit gebied aan het college aangeboden? Zo ja, welke?

5. Hoe ziet de verdere besluitvormingsprocedure over de bestemming van Zeeburgereiland eruit?

6. Wat zijn de plannen ten aanzien van het opheffen van ecologische knelpunten op Zeeburgereiland?

7. Welke rol spelen de knelpunten in de beoordeling van aangeboden plannen voor Zeeburgereiland?

8. Kan het college aangeven wanneer de aan de westzijde geplande ecozone gereed zal zijn?

9. Is het college bereid om te onderzoeken of de ecozone van Zeeburgereiland kan worden uitgebreid?

10. Gaat de ecozone deel uitmaken van de hoofdgroenstructuur? Zo niet, waarom niet?

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 45 van het reglement van orde voor vergaderingen van de raad van Amsterdam, beantwoorden wij de gestelde vragen als volgt.

Ad 1. Ja.

Ad 2. Ja.

Ad 3. De ecologische knelpunten zoals opgenomen in de Structuurvisie Amsterdam 2040 hebben te maken met de buitendijks gelegen ecologische verbindingszone. Het plan van de Amsterdam Pioneers betreft niet deze buitendijks gelegen zone.

Ad 4. Behalve het plan Breakland van de Urban Pioneers zijn er geen andere plannen aan de wethouder aangeboden. Bij het projectbureau IJburg melden zich wel regelmatig potentiële initiatiefnemers.

Ad 5. Het Zeeburgereiland is opgedeeld in verschillende buurten (zie afbeelding). Het terrein waar de voormalige Rioolwaterzuiveringsinstallatie Oost stond en de daarnaast gelegen bedrijvenstrook worden ontwikkeld conform de plannen. De ontwikkeling van de drie kleinere buurten (Baaibuurt west,Baaibuurt oost en de Oostpunt) is stilgelegd.

Het plan dat “Amsterdam Pioniers” heeft aangeboden heeft betrekking op de Sluisbuurt. De woningbouw in de Sluisbuurt is uitgesteld tot na 2019. In december 2010 heeft de raad ingestemd met een bijzondere benadering voor dit gebied. Onderzocht moet worden of het financieel, technisch en ruimtelijk mogelijk is de buurt zich geleidelijk, meer organisch, te laten ontwikkelen, met tijdelijke functies als start. De buurt zal pas geleidelijk zijn definitieve invulling krijgen. Als onderdeel van deze strategie is het de bedoeling een openbare selectie uit te schrijven voor tijdelijke functies. Het plan van ‘Amsterdam Pioniers’ zou hier aan mee kunnen doen.

Ad 6. In de Structuurvisie Amsterdam 2040 staat een aantal knelpunten rondom het Zeeburgereiland aangegeven. Deze knelpunten hebben van doen met ontbrekende schakels in de ecologische verbinding tussen het Gooi en Waterland. Een aantal van deze knelpunten wordt met de aanleg van de ecologische verbindingszone langs het Zeeburgereiland opgelost (zoals de aanleg van rietland om de Piet Hein Tunnel buitendijks te kunnen passeren en de aanleg van een aantal faunapassages). Andere knelpunten bevinden zich niet op Zeeburgereiland zelf, maar bijvoorbeeld in het buitenwater van Rijkswaterstaat, zoals de vanuit de ecologie gewenste faunapassage bij de Zeeburgertunnel. In december 2010 heeft uw raad een motie aangenomen om een plan te maken voor het oplossen van dit specifieke knelpunt. Uiteindelijk is besloten dit knelpunt mee te nemen met de uitwerking van de ecologische structuur van Amsterdam, waartoe besloten is naar aanleiding van een motie die is aangenomen bij de behandeling van de Structuurvisie op 16 februari 2011. De Dienst Ruimtelijke Ordening begint in september met de uitwerking van de ecologische structuur van Amsterdam. Bij deze uitwerking zal het oplossen van de knelpunten op het Zeeburgereiland verder worden uitgewerkt.

Met de herontwikkeling van het Zeeburgereiland op het Zeeburgeiland zelf worden overigens aanvullende natuurmaatregelen genomen. Zo wordt onder meer een brede ringsloot rondom alle buurten aangelegd met een natuurvriendelijke oever. De verwachting is dat dit de werking van de ecologische verbindingszone versterkt.

Ad 7. Bij de ontwikkeling van Zeeburgereiland en bij de beoordeling van eventuele plannen voor een tijdelijke invulling van de Sluisbuurt is het uitgangspunt dat deze de werking van de ecologische verbindingszone niet in de weg mogen staan.

Ad 8. Tot de aanleg van de ecologische verbindingszone is door de raad besloten bij de vaststelling van het ontwikkelingsplan Zeeburgereiland (15-04-2005). De aanleg van de ecologische verbindingszone is onderdeel van het programma van het Natuurontwikkelingsfonds IJmeer. Op dit moment vindt, binnen de kaders van dit programma de afronding plaats van het Definitief Ontwerp van de ecologische verbindingszone Zeeburgereiland. Het plan bestaat uit twee delen:

Deel 1 betreft een rietmoeras langs de oever van de Zuider IJdijk. In verband met golfaanvallen door wind en scheepvaart wordt er op dit moment een proef uitgewerkt, waarmee verschillende constructies getest kunnen worden voor realisatie van een rietzone. Naar verwachting wordt de proef uitgevoerd begin 2012. Op basis van de ervaringen kan de rietzone definitief en over de gehele lengte worden uitgevoerd in 2013. Voorstaande onder de voorwaarde dat de vergunningen worden verleend en er overeenstemming is over het beheer.
Deel 2 betreft padden- en rugstreeppaddenpoelen in de vooroever van de dijk. De aanleg van de poelen zou plaats kunnen vinden in 2012, maar is nog afhankelijk van het moment van verplaatsing van één van de bunkerschepen door RWS, het verkrijgen van een vergunning voor het graven in de vooroever van de dijk van de beheerder en overeenstemming over het beheer.

Ad 9. De ecozone Zeeburgereiland wordt aan de waterzijde van het Zeeburgereiland aangelegd. Op het Zeeburgereiland worden rondom elke buurt ringsloten aangelegd met een natuurvriendelijke oever. Ook worden de stroken aan weerszijde van de Piet Heijn tunnel natuurvriendelijk ingericht. Hoewel de echte ecozone verbindingszone aan de buitenzijde van het Zeeburgereiland loopt, wordt met deze maatregelen ook aan de binnenzijde van het Zeeburgereiland gunstige randvoorwaarden geschapen voor de natuur. Deze maatregelen versterken dan ook de werking van de ecozone. De uitvoering van de binnendijkse maatregelen is in de tijd gekoppeld aan de uitvoering van de herontwikkeling van het Zeeburgereiland.

Ad 10. De westelijke rand van het Zeeburgereiland is in de structuurvisie 2040 opgenomen in de hoofdgroenstructuur. De hoofdgroenstructuur zal bij een volgende structuurvisie, en in elk geval binnen 10 jaar, worden herzien. Dat is een goed moment om te bekijken of de hoofdgroenstructuur op het Zeeburgereiland al dan niet moet worden aangepast. Het is niet te verwachten dat een groenstructuur die nog moet worden aangelegd binnen deze termijn alweer planologisch ter discussie komt.