Schrif­te­lijke vragen inzake bijdrage water­schappen aan subsi­die­re­geling voor groene daken


Indiendatum: jul. 2011

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake bijdrage waterschappen aan subsidieregeling voor groene daken

Amsterdam, 20 juli 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

In de Gelderlander van dinsdag 19 juli 2011 was het artikel, getiteld: ‘Waterschap wil hemelwater uit riool houden’ te lezen. Hierin staat dat het waterschap Aa en Maas schoon regenwater buiten het riool wil houden en om die reden geld stopt in een stimuleringsproject voor groene daken.
Dagelijks Bestuurslid Francien van de Ven-Van Lee: "Op dit moment pompen gemeenten en waterschap enorme hoeveelheden schoon regenwater naar de rioolwaterzuiveringen. Dat kost onnodig geld en het rioolstelsel kan bij hevige regenval de grote hoeveelheden niet aan."

Waterschap Hollandse Delta en hoogheemraadschap Schieland doen al jaren mee aan de Rotterdamse subsidieregeling voor groene daken.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is de wethouder bekend met vorengenoemd artikel?

2. Is de wethouder bekend met het feit dat groene daken een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het waterbeheer in stedelijke gebieden?

3. Is de wethouder het met ons eens dat met name overheidsgebouwen hierin een belangrijk rol kunnen vervullen, een rol die verder gaat dan de voorgestelde 'voorbeeldfunctie' zoals eerder genoemd?

4. Ook Waternet noemt in zijn beleidsstukken het belang van groene daken. Kan de wethouder aangeven of de gemeente Amsterdam in gesprek is met Waternet, specifiek over een eventuele financiële bijdrage van Waternet aan de Amsterdamse subsidieregeling van groene daken? Zo ja, wat is de status quo van dit overleg? Zo niet, is de wethouder bereid om hierover met Waternet in gesprek te gaan?

5. Is de wethouder bereid om te onderzoeken onder welke voorwaarden en omstandigheden groene daken integraal onderdeel kunnen worden van het riool, waarmee deze daken ook onder de regelgeving van deze infrastructuur kunnen komen te vallen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jul. 2011
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1. Is het college bekend met vorengenoemd artikel?

Antwoord:
Ja.

2. Is het college bekend met het feit dat groene daken een substantiële bijdrage kunnen leveren aan het waterbeheer in stedelijke gebieden?

Antwoord:
Ja, als één van de maatregelen zoals genoemd in het preadvies op de notitie ‘Een rood-groene coalitie zorgt voor rood-groene daken’ (Gemeenteblad 2009, afdeling 1, nummer 61).

3. Is de wethouder het met ons eens dat met name overheidsgebouwen hierin een belangrijk rol kunnen vervullen, een rol die verder gaat dan de voorgestelde 'voorbeeldfunctie' zoals eerder genoemd?

Antwoord:
Nee, overheidsgebouwen vervullen inhoudelijk niet een belangrijkere rol dan daken van andere gebouwen. Overheidsgebouwen kunnen wel als voorbeeld dienen. De Dienst Facilitair Management kiest waar mogelijk voor groene daken op gemeentelijke gebouwen, zoals het zojuist gerealiseerde groene dak op de Stopera.

4. Ook Waternet noemt in zijn beleidsstukken het belang van groene daken. Kan de wethouder aangeven of de gemeente Amsterdam in gesprek is met Waternet, specifiek over een eventuele financiële bijdrage van Waternet aan de Amsterdamse subsidieregeling van groene daken? Zo ja, wat is de status quo van dit overleg? Zo niet, is de wethouder bereid om hierover met Waternet in gesprek te gaan?

Antwoord:
Ja, maar met name op beleidsmatig gebied. Het financieel stimuleren van groene daken valt niet onder de taken die Waternet voor de gemeente Amsterdam uitvoert. Op dit punt heeft Amsterdam n.a.v. het hierboven onder 2. genoemde preadvies gekozen voor een stimuleringsregeling belegd bij de Dienst Ruimtelijke Ordening en de stadsdelen. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), waarvoor Waternet eveneens taken uitvoert, kent geen stimuleringsregeling voor groene daken omdat deze naar het oordeel van het waterschap relatief beperkt bijdragen aan de opvang van extreme en/of langdurige neerslag.

5. Is de wethouder bereid om te onderzoeken onder welke voorwaarden en omstandigheden groene daken integraal onderdeel kunnen worden van het riool, waarmee deze daken ook onder de regelgeving van deze infrastructuur kunnen komen te vallen?

Antwoord:
Het geheel van voorzieningen voor de inzameling en verwerking van hemelwater (zoals dakoppervlak, straat, kolk en riool) wordt in Amsterdam reeds als één systeem beschouwd. Daarbij wordt m.b.t. de verantwoordelijkheid een duidelijk onderscheid gemaakt tussen privaat en publiek terrein. Waternet onderzoekt als onderdeel van het door uw Vergadering vastgestelde Plan Gemeentelijke Watertaken Amsterdam 2010-2015 (Gemeenteblad 2010, afdeling 3A, nummer 63/101) hoe particulieren, waaronder woningcorporaties en ontwikkelaars, hun verantwoordelijkheid voor het omgaan met resp. het verwerken van hemelwater op hun terrein kunnen invullen, waarbij de aanleg van groene daken één van de mogelijkheden is. De eerste resultaten van dit onderzoek worden in 2012 verwacht. Afhankelijk van de uitkomsten zal bezien worden hoe dit beleidsmatig een vervolg kan krijgen.