Schrif­te­lijke vragen inzake de over­kapping van busstation Amsterdam CS


Indiendatum: aug. 2011

Amsterdam, 4 augustus 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
De overkapping van het busstation Amsterdam CS is bijna voltooid. Het stalen skelet wordt steeds verder dichtgemaakt met glasplaten. De transparante glasplaten zouden voor vogels de schijn van een doorgang kunnen wekken. Glas dat niet weerspiegelt nemen zij niet waar, zodat zij zich te pletter kunnen vliegen. Glas dat de lucht wel weerspiegelt, werkt verwarrend voor vogels en kan eveneens leiden tot een aanvaring.

De Partij voor de Dieren zet zich in voor een vogelvriendelijke stad.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is de wethouder bekend met het feit dat glasconstructies zonder vogelmarkeringen voor vogels de suggestie van een doorgang kunnen wekken?
2. Kan de wethouder aangeven of er bij het ontwerp van de overkapping rekening is gehouden met vogelveiligheid? Zoja, op welke manier is hier rekening mee gehouden? Zo niet, waarom niet?
3. Is de wethouder van plan om, indien dit nog niet is gebeurd, zich te laten informeren en adviseren door Vogelbescherming Nederland over de vogelveiligheid van de overkapping? Zo niet, waarom niet?
4. Is de wethouder bereid om, wanneer dit naar het oordeel van Vogelbescherming Nederland nodig is, maatregelen te nemen om de constructie vogelveilig te maken? Zoja, wanneer worden deze uitgevoerd? Zo niet, waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: aug. 2011
Antwoorddatum: 23 aug. 2011


Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren van 4 augustus 2011 inzake de overkapping van busstation Amsterdam Centraal Station.

Amsterdam, 23 augustus 2011

Aan de gemeenteraad

Inleiding.

De overkapping van het busstation Amsterdam Centraal Station is bijna voltooid. Het stalen skelet wordt steeds verder dichtgemaakt met glasplaten. De transparante glasplaten zouden voor vogels de schijn van een doorgang kunnen wekken. Glas dat niet weerspiegelt nemen zij niet waar, zodat zij zich te pletter kunnen vliegen. Glas dat de lucht wel weerspiegelt, werkt verwarrend voor vogels en kan eveneens leiden tot een aanvaring.
De fractie van de Partij voor de Dieren zet zich in voor een vogelvriendelijke stad.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 4 augustus 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Is de wethouder bekend met het feit dat glasconstructies zonder vogelmarkeringen voor vogels de suggestie van een doorgang kunnen wekken?

Antwoord vraag 1:
Ja, het is bekend dat bepaalde glasconstructies zonder vogelmarkeringen de suggestie van doorgang kunnen wekken voor vogels. Dit fenomeen treedt echter niet op bij de overkapping van het busstation Amsterdam CS.
Glas is transparant en kan geen of slechte weerspiegeling geven bij loodrechte (en bijna loodrechte) aanvliegrichtingen op het glasoppervlak. Zonder weerspiegeling in ruiten bestaat de kans dat vogels tegen het glasoppervlak opvliegen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij geluidschermen of verticale glasgevels.
Bij kappen met glasoppervlakken die nagenoeg evenwijdig met de aanvliegrichting liggen of onder een geringe hoek (hoek < 30 graden) geplaatst zijn (zoals bij gebogen kappen), is het gevaar voor vogels niet of nauwelijks aanwezig. Dit geldt ook voor de overkapping van het busstation Amsterdam CS. Dit wordt ook bevestigd door ervaringen uit de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn de bestaande vergelijkbare overkappingen op de treinstations RAI en Sloterdijk.
2. Kan de wethouder aangeven of er bij het ontwerp van de overkapping rekening is gehouden met vogelveiligheid? Zo ja, op welke manier is hier rekening mee gehouden? Zo niet, waarom niet?

Antwoord vraag 2:
Ja, zowel de architect als de ontwerper heeft bij het ontwerp rekening gehouden met vogelveiligheid en geconcludeerd dat constructie van de overkapping de veiligheid van vogels niet in gevaar brengt (lees argumentatie in antwoord op vraag 1). Aan de oostkant van het busstation Amsterdam CS is al een deel van de overkapping gebouwd. Net als bij bestaande vergelijkbare constructies heeft dit niet geleid tot problemen voor de vogelveiligheid.

3. Is de wethouder van plan om, indien dit nog niet is gebeurd, zich te laten informeren en adviseren door Vogelbescherming Nederland over de vogelveiligheid van de overkapping? Zo niet, waarom niet?

4. Is de wethouder bereid om, wanneer dit naar het oordeel van Vogelbescherming Nederland nodig is, maatregelen te nemen om de constructie vogelveilig te maken? Zo ja, wanneer worden deze uitgevoerd? Zo niet, waarom niet?

Antwoord vragen 3 en 4:
Gezien de antwoorden op vraag 1 en 2, waarin wordt aangegeven dat er rekening is gehouden met vogelveiligheid,is het niet nodig om advies te vragen bij de vogelbescherming of maatregelen te nemen om de constructie vogelveiliger te maken.