Schrif­te­lijke vragen inzake bijen­zwerm in Amsterdam Zuid


Indiendatum: aug. 2011

Amsterdam, 3 augustus 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding

In het artikel ‘Rel na ‘bijenmoord’’, gelezen in de Telegraaf van 29 juli 2011 (Editie Amsterdam, p. 3) was te lezen dat aan de Gaaspstraat in Amsterdam Zuid een bijenzwerm is gedood.

Het is onduidelijk wie de bijen heeft weggespoten, meldt het artikel. Ook wordt een reactie van de GGD vermeld, waarin de woordvoerster laat weten dat bijen beschermde insecten zijn en dat de GGD daarom alleen mag bestrijden wanneer er acuut gevaar dreigt of een nest niet op normale wijze is te verwijderen.

De imkervereniging zegt in het artikel niets te hebben vernomen van de opdrachtgevende partij, die overigens niet in het artikel wordt genoemd. En ook de politie en GGD zijn niet aan de verdelging te pas gekomen.

Daarnaast stelt de voorzitter van de imkervereniging dat de vereniging in Amsterdam al rond veertig bijenzwermen heeft afgevoerd, maar dat de opdrachtgevers altijd particulieren waren.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Is de wethouder bekend met bovenstaand bericht?
2. Is het de wethouder bekend wie de opdrachtgever van de verdelging is?
3. Is het de wethouder bekend waarom de opdrachtgever voor deze route heeft gekozen in plaats van de politie of GGD te bellen?
4. In het artikel stelt de voorzitter van de imkervereniging dat de vereniging nooit door politie of GGD wordt gebeld, maar alleen door particulieren. Kan de wethouder dit bevestigen? Zoja, wat is de reden hiervoor? Zo niet, waarom niet?
5. Is het de wethouder bekend waar de bijenzwerm vandaan kwam? Zoja, waren de bijen eigendom van een imker?
6. De woordvoerster van de GGD stelt in het artikel dat bijen beschermde insecten zijn. Kan de wethouder aangeven op welke wet zij zich hier baseert?
7. Kent de gemeente Amsterdam een beleid ten aanzien van overlast van bijen? Zoja, door wie wordt dit opgesteld en uitgevoerd? Zo niet, zijn er plannen om een beleid op stellen en zoja, wie neemt deze taak op zich?
8. Welke rol heeft de gemeente Amsterdam tot nu toe gespeeld in het voorlichten van haar eigen ambtenaren (voor zover relevant voor het correct uitvoeren van hun werkzaamheden) over het omgaan met overlast van bijen? Hoe wordt er in dit opzicht uitvoering gegeven aan de aangenomen BEE-friendly motie van de PvdD?
9. Is de wethouder van plan om naar aanleiding van dit voorval actie te ondernemen? Zoja, welke maatregelen zullen worden getroffen? Zo niet, waarom niet?
a. Is de wethouder bereid om op de website van gemeente Amsterdam informatie te plaatsen over het diervriendelijk laten verwijderen van bijenzwermen bij overlast, waarbij ook informatie wordt gegeven over bijen en bijensterfte en waarbij telefoonnummers van de imkervereniging worden vermeld? Zoja, kunnen ook de stadsdelen hierin worden betrokken? Zo niet, waarom niet?
b. Is de wethouder van mening dat de kennis van de GGD en politie over bijen en wat te doen bij overlast van bijen voldoende is? Zo niet, is de wethouder bereid om hier iets aan te doen?
c. Is de wethouder van mening dat organisaties zoals politie, GGD en alle andere partijen die met bijen te maken kunnen krijgen goed genoeg zijn geïnformeerd over manieren om bijen diervriendelijk te weren of te laten verwijderen? Zo niet, is de wethouder bereid om hier iets aan te doen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: aug. 2011
Antwoorddatum: 3 aug. 2011

Aan de gemeenteraad

Inleiding.

In het artikel in De Telegraaf van 29 juli 2011, getiteld: ‘Rel na ‘bijenmoord’’ (blz. 3 van Editie Amsterdam) was te lezen dat aan de Gaaspstraat in Amsterdam Zuid een bijenzwerm is gedood.

Het is onduidelijk wie de bijen heeft weggespoten, meldt het artikel. Ook wordt een reactie van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) vermeld, waarin de woordvoerster laat weten dat bijen beschermde insecten zijn en dat de GGD daarom alleen mag bestrijden wanneer er acuut gevaar dreigt of een nest niet op normale wijze is te verwijderen.

De imkervereniging zegt in het artikel niets te hebben vernomen van de opdrachtgevende partij, die overigens niet in het artikel wordt genoemd. En ook de politie en GGD zijn niet aan de verdelging te pas gekomen.

Daarnaast stelt de voorzitter van de imkervereniging dat de vereniging in Amsterdam al rond veertig bijenzwermen heeft afgevoerd, maar dat de opdrachtgevers altijd particulieren waren.

Gezien het vorenstaande heeft vragensteller op 1 augustus 2011, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht:

1. Is de wethouder bekend met vorenstaand bericht?

Antwoord:
Ja. De afdeling dierplaagbeheersing (DPB) van de GGD was op de hoogte. De GGD en Politie werden aanvankelijk onterecht genoemd op de website ziezozuid.nl. Naar aanleiding van dat artikel heeft de Telegraaf contact opgenomen met de GGD en zijn we op de hoogte gebracht. De GGD en de Politie bleken niet betrokken te zijn geweest. Ziezozuid.nl heeft een rectificatie geplaatst.

2. Is het de wethouder bekend wie de opdrachtgever van de verdelging is?

Antwoord:
Nee, dit is niet bekend

3. Is het de wethouder bekend waarom de opdrachtgever voor deze route heeft gekozen in plaats van de politie of GGD te bellen?

Antwoord:
Nee, dit is niet bekend (ook ivm het antwoord op vraag 2).

4. In het artikel stelt de voorzitter van de imkervereniging dat de vereniging nooit door politie of GGD wordt gebeld, maar alleen door particulieren. Kan de wethouder dit bevestigen? Zo ja, wat is de reden hiervoor? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:
DPB heeft in verleden de afspraak met de imkervereniging gemaakt, dat Particulieren die een bijenzwerm of -nest melden, door de GGD direct worden doorverwezen naar de imkervereniging. Mogelijk is dat een deel van de 40 particuliere verwijzingen. Daarnaast nemen we contact op met de vereniging als we een bijennest tegenkomen die vanwege de volksgezondheid (bijvoorbeeld veiligheid van kinderen) moet worden weggehaald. Het komt tevens voor dat een melder een wespennest meldt maar dat het in praktijk een (wild)bijennest blijkt te zijn.

DPB heeft in de praktijk zelden reden om zelf direct contact op te nemen met de imkervereniging. In principe behandeld DPB bijennesten niet omdat het nuttige insecten zijn. DPB is dan ook zeer terughoudend met het behandelen van bijennesten. Alleen als de situatie acute en hoge risico's voor de volksgezondheid oplevert en de bijen niet weggehaald kunnen worden door een Imker, wordt het bijennest behandeld. Als het geen hoog risico oplevert, dan leggen we de klant uit waarom we niet behandelen.

5. Is het de wethouder bekend waar de bijenzwerm vandaan kwam? Zo ja, waren de bijen eigendom van een imker?

Antwoord:
Nee, de GGD weet niet waar de bijenzwerm vandaan kwam. De afdeling DPB wist alleen van de bijenzwerm via het genoemde artikel.

6. De woordvoerster van de GGD stelt in het artikel dat bijen beschermde insecten zijn. Kan de wethouder aangeven op welke wet zij zich hier baseert?

Antwoord:
Op de website van DPB stond aanvankelijk vermeld dat bijen beschermde dieren zijn, maar dit is echter onjuist; volgens de flora en faunawet zijn ze niet beschermd. Dit is ondertussen aangepast op de website.
Wel zijn veel (solitaire)bijen- en hommelsoorten zeldzaam en staan deze op de rode lijst van bedreigde diersoorten in Nederland. Wereldwijd is er een afname van veel algemene soorten zoals de honingbij. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de bestuiving van planten en ook voor de opbrengsten in de akker- en tuinbouw.

7. Kent de gemeente Amsterdam een beleid ten aanzien van overlast van bijen? Zo ja, door wie wordt dit opgesteld en uitgevoerd? Zo niet, zijn er plannen om een beleid op stellen en zoja, wie neemt deze taak op zich?

Antwoord:
Ja, DPB kent als gemeentelijke afdeling beleid. Dit beleid is terug te vinden op de website van de GGD.

8. Welke rol heeft de gemeente Amsterdam tot nu toe gespeeld in het voorlichten van haar eigen ambtenaren (voor zover relevant voor het correct uitvoeren van hun werkzaamheden) over het omgaan met overlast van bijen? Hoe wordt er in dit opzicht uitvoering gegeven aan de op 18 februari 2011 door de gemeenteraad aangenomen motie van de Partij voor de Dieren inzake BEE Friendly (Gemeenteblad 2011, afd. 1, nr. 180)?

Antwoord:
Stadsdelen zijn zelf verantwoordelijk voor invulling/uitvoering dierenwelzijns-beleid. Hoe dit per stadsdeel intern vorm krijgt is ook aan de stadsdelen.
Beheersing van zwermen samen met imkers en het bieden van nieuwe nestkansen voor de zwerm is wat vanuit de gemeente zal worden gestimuleerd en is zodoende een aanvulling op de motie BEE-friendly. Bij de GGD was dat voorheen altijd al het uitgangspunt.

9. Is de wethouder van plan om naar aanleiding van dit voorval actie te ondernemen? Zo ja, welke maatregelen zullen worden getroffen? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:
DPB is onderdeel van de gemeentelijke organisatie en die heeft beleid. Verder hebben we ook een stedelijke beleidsnotitie, waarin we als stad aangeven dat we ons willen bezighouden met preventieve dierplaagbeheersing en zo min mogelijk met het doden van dieren. Er is op dit moment een pilot in stadsdeel West in ontwikkeling, waarin meldingen in de openbare ruimte worden verwerkt. Als deze pilot slaagt, zal dit stadsbreed worden uitgerold. Verder heeft DPB in een brief aan de sectordirecteuren onlangs voorgesteld om als centraal stedelijk meldpunt/noodzakelijke beheersmaatregelen tav overlast door DPB te laten uitvoeren voor de stad. Er is geen noodzaak om tot andere acties te komen.

9a. Is de wethouder bereid om op de website van gemeente Amsterdam informatie te plaatsen over het diervriendelijk laten verwijderen van bijenzwermen bij overlast, waarbij ook informatie wordt gegeven over bijen en bijensterfte en waarbij telefoonnummers van de imkervereniging worden vermeld? Zo ja, kunnen ook de stadsdelen hierin worden betrokken? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:
Op de site van de DPB zal een vermelding komen over het fenomeen zwermen en de mogelijkheid voor imkeren van de zwerm. Een mooi voorbeeld is de imker die in 2004 de zwerm bijen van een fiets voor de bijenkorf op de dam verwijdert. Er zal hierbij een link naar de imkervereniging op de site komen. Dit past in de visie van de DPB en de stedelijke nota.

9b. Is de wethouder van mening dat de kennis van de GGD en politie over bijen en wat te doen bij overlast van bijen voldoende is? Zo niet, is de wethouder bereid om hier iets aan te doen?

Antwoord:
DPB is een professionele afdeling en is voldoende op de hoogte. Over het algemeen weet de politie de afdeling goed te vinden.

9c. Is de wethouder van mening dat organisaties zoals politie, GGD en alle andere partijen die met bijen te maken kunnen krijgen goed genoeg zijn geïnformeerd over manieren om bijen diervriendelijk te weren of te laten verwijderen? Zo niet, is de wethouder bereid om hier iets aan te doen?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 9b.