Schrif­te­lijke vervolg­vragen inzake Circus Herman Renz


Indiendatum: aug. 2011

Aanvullende schriftelijke vragen van het raadslid de heer Van Lammeren (PvdD) inzake Circus Herman Renz

Amsterdam, 10 augustus 2011

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding.

Naar aanleiding van het verlenen van een evenementen vergunning aan circus Herman Renz in Amsterdam. In de vergunning staat geschreven dat stadsdeel Zuid geen andere aanvragen voor circussen dan die van Circus Herman Renz heeft ontvangen in 2011. Ze geven aan dat er daarom geen sprake is van een situatie zoals in de motie is genoemd. Hierdoor hoefde stadsdeel Zuid, volgens hen, geen verdere invulling aan de motie te geven. In de motie staat echter geschreven dat het college verzocht wordt om de stadsdelen op te roepen actief op zoek te gaan naar circussen zonder wilde dieren.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de PvdD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende aanvullende schriftelijke vragen op haar vragen van 25 juli 2011 te stellen:

1. Klopt het beeld dat stadsdeel Zuid niet actief op zoek is gegaan naar circussen
zonder wilde dieren? Zo, ja kan de wethouder aangeven waarom dit is gebeurd?

2. a. Om invulling te geven aan de motie zou de wethouder de stadsdelen zullen hebben opgedragen actief op zoek te gaan naar circussen zonder wilde dieren. Wat is de juridische waarde van deze opdracht? Met andere woorden hoe dwingend is het verzoek van de wethouder aan de stadsdelen?
b. Is de wethouder van mening dat er conform de hierboven genoemde
aangenomen motie is gehandeld? Zoja, kan hij dit illustreren? Zo niet, waarom niet?

3. Kan de wethouder een overzicht geven van circussen die actief door de stadsdelen zijn benaderd? Zo niet, waarom niet?

4. Het circus zal vandaag beginnen met opbouwen. Volgens de motie zal bij aankomst van een circus op gemeentelijke standplaats stroom en drinkwater beschikbaar moeten zijn en het terrein geschouwd zijn. Kan de wethouder aangeven wat de resultaten zijn van de schouwing, en of er drinkwater en stroom beschikbaar waren?

5. Zijn er nog meer aanvragen van vergunningen voor het houden van een circus bij stadsdelen in behandeling? Zoja, bij welke stadsdelen, welke circussen zijn het, en in hoeveel gevallen betreft het circussen met wilde dieren?

6. Hebben stadsdelen in het afgelopen jaar vergunningen voor circussen geweigerd? Zoja, welke stadsdelen, welke circussen, en met welke reden?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: aug. 2011
Antwoorddatum: 7 sep. 2011

1. Klopt het beeld dat stadsdeel Zuid niet actief op zoek is gegaan naar circussen
zonder wilde dieren? Zo ja, kan de wethouder aangeven waarom dit is gebeurd?

Antwoord:
Stadsdeel Zuid heeft ook een vergunning verleend aan circus Roncalli die zonder wilde dieren optreedt.

2. a. Om invulling te geven aan de motie zou de wethouder de stadsdelen zullen hebben opgedragen actief op zoek te gaan naar circussen zonder wilde dieren. Wat is de juridische waarde van deze opdracht? Met andere woorden hoe dwingend is het verzoek van de wethouder aan de stadsdelen?

Antwoord:
De wethouder dierenwelzijn heeft geen bevoegdheid de stadsdelen op te dragen om actief op zoek te gaan naar circussen zonder wilde dieren, maar heeft dit de stadsdelen wel verzocht.

b. Is de wethouder van mening dat er conform de hiervoren genoemde
aangenomen motie is gehandeld? Zo ja, kan hij dit illustreren? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:
De wethouder dierenwelzijn is erg tevreden over de gang van zaken in 2011. In 2011 is in Amsterdam immers slechts sprake van één verleende vergunning voor het optreden van een circus met wilde dieren (Circus Herman Renz) binnen de gemeente. Daarnaast zijn er in Amsterdam in 2011 uitsluitend vergunningen verleend voor optredens van circussen zonder wilde dieren. Van de 15 verleende vergunningen voor circussen zonder wilde dieren is er overigens één niet doorgegaan.

3. Kan de wethouder een overzicht geven van circussen die actief door de stadsdelen zijn benaderd? Zo niet, waarom niet?

Antwoord:
De wethouder dierenwelzijn heeft geen inzicht in het al dan niet actief benaderen van circussen door de stadsdelen. Wel blijkt uit de verleende vergunningen dat er − op Circus Herman Renz na − alleen vergunningen zijn verleend aan circussen waarin geen wilde dieren optreden.

4. Het circus zal vandaag beginnen met opbouwen. Volgens de motie zal bij aankomst van een circus op gemeentelijke standplaats stroom en drinkwater beschikbaar moeten zijn en het terrein geschouwd zijn. Kan de wethouder aangeven wat de resultaten zijn van de schouwing, en of er drinkwater en stroom beschikbaar waren?

Antwoord:
Uiteraard waren er bij het optreden van circus Herman Renz drinkwater en stroom beschikbaar en was het geasfalteerde parkeerterrein waar het circus heeft opgetreden geschikt.

5. Zijn er nog meer aanvragen van vergunningen voor het houden van een circus bij stadsdelen in behandeling? Zo ja, bij welke stadsdelen, welke circussen zijn het, en in hoeveel gevallen betreft het circussen met wilde dieren?

Antwoord:
Naar verwachting zullen de aanvragen voor 2012 de komende maanden worden ingediend. Vergunningaanvragen voor evenementen met meer dan 2.000 bezoekers moeten immers vóór 1 december 2011 zijn ingediend.
6. Hebben stadsdelen in het afgelopen jaar vergunningen voor circussen geweigerd? Zo ja, welke stadsdelen, welke circussen, en met welke reden?

Antwoord:
De gemeente heeft wettelijk geen bevoegdheid om circussen met wilde dieren te verbieden. Stadsdeel Centrum heeft voor 2011 drie vergunningaanvragen voor circussen met wilde dieren geweigerd omdat de locatie niet geschikt of beschikbaar was. De Stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost hebben elk een vergunningaanvraag voor 2011 niet in behandeling genomen: de vergunningaanvragen in Noord en Nieuw-West werden ingetrokken omdat Circus Malford, waarin wilde dieren optreden, besloot om alleen in Duitsland op te treden, en de vergunningaanvraag in Zuidoost werd ingetrokken door circus Moskou, waarin geen wilde dieren optreden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de overkapping van busstation Amsterdam CS

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake onkruidbestrijdingsmiddel Roundup

Lees verder

    Word actief Doneer