Schrif­te­lijke vragen inzake het herkennen van signalen van huiselijk geweld door onder­houd­sme­de­werkers van woning­cor­po­raties


Schriftelijke vragen van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het herkennen van signalen van huiselijk geweld door onderhoudsmedewerkers van woningcorporaties

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

In het Europese project ‘Safe at home’, dat in Nederland en Engeland wordt uitgevoerd, zijn vakmensen van woningcorporaties getraind in het herkennen en doorgeven van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De minister van Volksgezondheid juicht deze aanpak toe.[1] De organisatie Kadera aanpak huiselijk geweld is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en organiseert op 22 november 2018 een conferentie.[2] De Partij voor de Dieren vindt dat het vroeg opmerken van signalen van vormen van huiselijk geweld veel leed kan voorkomen en daarom is vroege opsporing erg belangrijk.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bekend met het project Safe at home?
  2. Is er betrokkenheid vanuit de gemeente Amsterdam of Veilig Thuis regio Amsterdam-Amstelland bij het project Safe at home?
  3. Worden onderhoudsmedewerkers van Amsterdamse woningcorporaties, zoals Ymere, Eigen Haard en De Key, getraind in het signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling, dierenmishandeling of verwaarlozing?
  4. Is de wethouder bereid de conclusies van deze aanpak van vroege opsporing van huiselijk geweld te bestuderen en te onderzoeken of de signalerende functie een rol kan krijgen binnen de Amsterdamse woningcorporaties? Zo ja, op welke termijn? Zo, nee waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

[1] https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/4468466/monteur-herkent-mishandeling

[2] http://www.kadera.nl/upload/userfiles/1/files/Uitnodiging%20Safe%20at%20Home%20conferentie%2022%20november(1).pdf