Schrif­te­lijke vragen inzake het herkennen van signalen van huiselijk geweld door onder­houd­sme­de­werkers van woning­cor­po­raties


Indiendatum: nov. 2018

Schriftelijke vragen van het lid J.F. Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake het herkennen van signalen van huiselijk geweld door onderhoudsmedewerkers van woningcorporaties

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

In het Europese project ‘Safe at home’, dat in Nederland en Engeland wordt uitgevoerd, zijn vakmensen van woningcorporaties getraind in het herkennen en doorgeven van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De minister van Volksgezondheid juicht deze aanpak toe.[1] De organisatie Kadera aanpak huiselijk geweld is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en organiseert op 22 november 2018 een conferentie.[2] De Partij voor de Dieren vindt dat het vroeg opmerken van signalen van vormen van huiselijk geweld veel leed kan voorkomen en daarom is vroege opsporing erg belangrijk.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is het college bekend met het project Safe at home?
  2. Is er betrokkenheid vanuit de gemeente Amsterdam of Veilig Thuis regio Amsterdam-Amstelland bij het project Safe at home?
  3. Worden onderhoudsmedewerkers van Amsterdamse woningcorporaties, zoals Ymere, Eigen Haard en De Key, getraind in het signaleren van huiselijk geweld, kindermishandeling, dierenmishandeling of verwaarlozing?
  4. Is de wethouder bereid de conclusies van deze aanpak van vroege opsporing van huiselijk geweld te bestuderen en te onderzoeken of de signalerende functie een rol kan krijgen binnen de Amsterdamse woningcorporaties? Zo ja, op welke termijn? Zo, nee waarom niet?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F. Bloemberg-Issa

[1] https://www.rtlnieuws.nl/editienl/laatste-videos-editienl/video/4468466/monteur-herkent-mishandeling

[2] http://www.kadera.nl/upload/userfiles/1/files/Uitnodiging%20Safe%20at%20Home%20conferentie%2022%20november(1).pdf

Indiendatum: nov. 2018
Antwoorddatum: 18 dec. 2018

1.Is het college bekend met het project Safe at home?

Antwoord:

Het college is bekend met het project Safe at home en de resultaten van het

project zoals gepresenteerd op de conferentie van 22 november 2018.

2. Is er betrokkenheid vanuit de gemeente Amsterdam of Veilig Thuis regio

Amsterdam-Amstelland bij het project Safe at home?

Antwoord:

Er is geen directe betrokkenheid van de gemeente Amsterdam of Veilig Thuis

regio Amsterdam-Amstelland bij het pilotproject Safe at home. Dit project is

uitgevoerd door Kadera (vrouwenopvang Zwolle) in samenwerking met een aantal

Engelse partners. Als resultaat van is een handreiking ‘Huiselijk geweld voor

woningcorporaties’ opgesteld. Deze handreiking is tot stand gekomen in

samenwerking met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC).

Ook het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, Federatie Opvang, de Vereniging

Nederlandse Gemeenten en Aedes vereniging van Woningcorporaties waren

hierbij betrokken. Een eerste exemplaar van de handreiking is tijdens de

slotconferentie van Safe at Home op 22 november 2018 uitgereikt aan Minister

De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

3. Worden onderhoudsmedewerkers van Amsterdamse woningcorporaties, zoals

Ymere, Eigen Haard en De Key, getraind in het signaleren van huiselijk geweld,

kindermishandeling, dierenmishandeling of verwaarlozing?

Antwoord:

Er zijn nog geen medewerkers van Amsterdamse woningcorporaties getraind

volgens de Safe at Home methode. In de pilot zijn alleen corporaties getraind

die binnen het werkgebied van Kadera (vrouwenopvang Zwolle) vallen.

De handreiking ‘Huiselijk geweld voor woningcorporaties’ is wel door AFWC

gedeeld met Amsterdamse woningcorporaties. Begin 2019 gaat AFWC verder in

gesprek met de corporaties hierover.

In Amsterdam hebben alle meldpunten Zorg en Woonoverlast – een

samenwerkingsverband van politie, GGD, maatschappelijk dienstverlening en

woningcorporaties – een getrainde aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en

kindermishandeling. Onder andere medewerkers van woningcorporaties kunnen

zorgelijke signalen die zij in de thuissituaties aantreffen melden bij de Meldpunten

Zorg en Woonoverlast. Het meldpunt bespreekt de melding met de

convenantpartners en pakt deze op. Daarnaast heeft iedere instelling betrokken

bij de meldpunten een eigen aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en

kindermishandeling.

De woningcorporaties dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de interne

deskundigheidsbevordering rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.

Daarnaast organiseert de gemeente in ieder stadsdeel kennis- en

netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor aandachtsfunctionarissen.

4. Is het college bereid, de conclusies van deze aanpak van vroege opsporing van

huiselijk geweld te bestuderen en te onderzoeken of de signalerende functie een

rol kan krijgen binnen de Amsterdamse woningcorporaties? Zo ja, op welke

termijn? Zo, nee waarom niet?

Antwoord:

Medewerkers van woningcorporaties hebben een unieke positie om geweld in

huis te signaleren doordat zij achter de voordeur komen. Hierdoor kunnen

woningcorporaties een belangrijke bijdrage leveren in het tijdig bereiken en

beschermen van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het

college is daarom zeker bereid om de conclusies van het project Safe at home te

bestuderen en te kijken naar de rol van woningcorporaties in het signaleren van

huiselijk geweld en kindermishandeling, de verschillende verschijningsvormen

daarvan en dierenmishandeling.

In 2020 zal een nieuwe Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

van start gaan. In komende voorbereiding van deze nieuwe regioaanpak zal de

signalerende functie van medewerkers van woningcorporaties aandacht krijgen,

evenals andere beroepsgroepen die eenzelfde rol kunnen vervullen in

vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Femke Halsema, burgemeester Wil Rutten, waarnemend secretaris

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de bescherming en kap van twee vleugelnootbomen aan de Vening Meineszlaan en de Vervoorenstraat in Nieuw-West

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de ontwikkelingen bij het Afval Energie Bedrijf

Lees verder

    Word actief Doneer