Schrif­te­lijke vragen inzake de moge­lijkheid voor het zwart verven van de wieken van wind­molens


Indiendatum: 2 sep. 2020

Windmolens leveren duurzame energie. Toch zijn er veel (trek)vogels en vleermuizen die zich te pletter vliegen tegen de draaiende wieken, omdat ze die niet goed zien. Recent onderzoek van Universiteit Wageningen1 concludeert dat de gevolgen van aanvaringen met windmolens voor sommige vogelpopulaties desastreus kunnen zijn.

Vooral voor de spreeuw, de bruine kiekendief en de visdief zijn de effecten van windmolensterfte volgens de geldende ‘1-procentmortaliteitsnorm’ groter dan gedacht.

Volgens nieuw onderzoek2 van het Noorse Institute for Nature Research zou het verven van de wieken meer zichtbaar contrast opleveren, waardoor de vogels eerder kunnen uitwijken. Het idee daarvoor is afkomstig uit Amerikaanse onderzoek, waaruit bleek dat de Amerikaanse torenvalk het best reageert op contrast met zwart. De Noorse wetenschappers zien dat bevestigt na experimenten in het Noorse windmolenpark van Smøla. Verven van de wieken heeft daar geleid tot 70 procent minder vogelaanvaringen.3

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

1. Is het college bekend met het artikel in de Volkskrant: “Te veel vogels krijgen klap van de windmolen, maar wieken verven kan helpen?”

2. Heeft het college cijfers over de vogelsterfte door windmolens in Amsterdam?

3. Zijn er manieren voor het college om te sturen op een ander uiterlijk van Amsterdamse windmolens? Zo ja, welke?

4. Wie is er verantwoordelijk voor de productie van windmolens in Amsterdam? Wat voor mogelijkheden zijn er voor het college om dit productieproces aan te passen, zodat de wieken van windmolens zwart worden?

5. Is het mogelijk om, net als in Eemshaven, ook in Amsterdam een proef te doen met zwarte wieken?

1 https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Environmental-

Research/show-wenr/Impact-van-windturbines-op-vogelsterfte-vaak-onderschat.htm

2 https://www.nina.no/english/News/News-article/ArticleId/5037/S-229-effektive-ertiltakene-

for-fuglevennlig-vindkraft

3 https://www.volkskrant.nl/wetenschap/te-veel-vogels-krijgen-klap-van-de-windmolenmaar-

wieken-verven-kan-helpen~bb9c9278/