Schrif­te­lijke vragen inzake de ligplaatsen voor de commer­ciële rondvaart


Indiendatum: mrt. 2019

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de ligplaatsen voor de commerciële rondvaart

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Al enkele jaren probeert het college een gedragen vergunningenbeleid voor de commerciële rondvaart in Amsterdam in te voeren. Echter bestaat er momenteel nog veel onzekerheid en onduidelijkheid. Gezien het feit dat de rondvaart naast een vaarvergunning ook een ligplaats nodig heeft, is het zaak om duidelijk te hebben welk beleid er omtrent de ligplaatsen wordt gehanteerd.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Kunt u een overzicht geven van alle ligplaatsen die voor de commerciële rondvaart ter beschikking zijn gesteld?

 • Waarbij per locatie het aantal ligplaatsen duidelijk wordt aangegeven;
 • Sinds wanneer deze vergund zijn;
 • Aan wie / welk bedrijf ze vergund zijn;
 • Tot wanneer ze vergund zijn;
 • Wat de leges zijn per jaar voor de ligplaats.

  2. Kan het college inzicht geven in de plannen omtrent de ligplaatsen voor de commerciële verhuur?
 • Welke locaties zullen verdwijnen?
  1. Indien ja, welke locaties, hoeveel ligplaatsen en wanneer?
 • Welke locaties zullen verhuizen?
  1. Indien ja, welke locaties, hoeveel ligplaatsen, wanneer en waarheen?
 • Worden er nieuwe locaties toegevoegd
  1. Indien ja, hoeveel plaatsen en wanneer en hoe wordt de toewijzing voor de vergunningen stand gegeven.
 • 3. Kan het college ingeven welke beleidsstukken er momenteel van toepassing zijn op de commerciële ligplaatsen. (Toewijzing, bepalen leges en eventueel andere belastingen)

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren)

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 25 apr. 2019

1. Kunt u een overzicht geven van alle ligplaatsen die voor de commerciële rondvaart ter beschikking zijn gesteld?

De gemeente legt relevante informatie over vergunningen voor de passagiersvaart vast in het Register Passagiersvervoer Amsterdam (RPA). In het Register wordt ook informatie opgenomen over de locatie van de ligplaats, de ligplaatsvergunning, aan wie de ligplaats is vergund en de looptijd van de ligplaatsvergunning. Het moment van uitgifte van de vergunningen staat niet in het register. In het Register Passagiersvervoer Amsterdam zijn ook ligplaatsen voor passagiersvaartuigen in jachthavens opgenomen. Daarvoor is geen ligplaatsvergunning vereist. Het register is openbaar met uitzondering van privacygevoelige informatie.

Voor een passagiersvaartuig (tarief exclusief omzetbelasting) bedraagt de precariobelasting per jaar per m2 € 30,00 voor gebied 1 (Centrum) en € 15,00 voor gebied 2. Deze bedragen gelden voor 2019 en kunnen jaarlijks worden aangepast.

2. Kan het college inzicht geven in de plannen omtrent de ligplaatsen voor de commerciële verhuur?

In de Nota Varen Deel 1 is aangegeven dat in de Nota varen Deel 2 uitgebreider wordt ingegaan op de op- en afstapplaatsen en ligplaatsen en goederenvervoer over het water. Het antwoord op vraag 2 maakt onderdeel uit van de Nota Varen Deel 2.

3. Kan het college aangeven welke beleidsstukken er momenteel van toepassing zijn op de commerciële ligplaatsen? (Toewijzing, bepalen leges en eventueel andere belastingen)?

Er wordt momenteel gewerkt aan nieuw stedelijk ligplaatsbeleid als onderdeel van de Nota Varen Deel 2. Tot het vaststellen van nieuw ligplaatsenbeleid hanteren de stadsdelen hun eigen uitvoeringskader. Hierdoor zijn er op dit moment nog verschillen tussen stadsdelen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het gebruik van klemmen in het Amsterdamse Bos waardoor een hond is vastgeklemd en bijna verdronk

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake vuurwerk in Amsterdam naast Oud en Nieuw

Lees verder

    Word actief Doneer