Schrif­te­lijke vragen inzake het gebruik van klemmen in het Amster­damse Bos waardoor een hond is vast­ge­klemd en bijna verdronk


Indiendatum: mrt. 2019

Afgelopen weekend raakte een hond gewond in het Amsterdamse Bos toen het dier met haar poot in een klem stapte in een hondenlosloopgebied (het begrazingsgebied aan de Koenenkade).[1] Zij raakte hierdoor zo in paniek dat ze bijna verdronk.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

 1. Is het college op de hoogte van dit incident? Zo ja, hoe beoordeelt het college dit?
 2. Is deze klem in opdracht van gemeente Amsterdam geplaatst? Zo nee, in opdracht van wie is de klem dan geplaatst?
 3. Was er op enige manier aangegeven dat er klemmen liggen?
 4. Met welk doel is deze klem geplaatst?
 5. Zijn er diervriendelijke alternatieven onderzocht in plaats van het gebruik van een klem?
 6. Zijn er meer klemmen aanwezig in het Amsterdamse Bos? Zo ja, hoeveel, waar en met welk doel? Zijn er diervriendelijke alternatieven onderzocht? Wordt de aanwezigheid van klemmen aangegeven?
 7. Zijn er ook op andere plaatsen in Amsterdam klemmen aanwezig? Zo ja, hoeveel, waar en met welk doel? Zijn er diervriendelijke alternatieven onderzocht?
 8. Betreft dit ook andere losloopgebieden voor honden?
 9. Wordt er op enige manier op de locaties aangeduid dat er klemmen geplaatst zijn?
 10. Is het bekend hoeveel andere dieren er onbedoeld gewond raken of sterven in deze klemmen? Zo ja, welke diersoorten en hoe vaak gebeurt dit?
 11. Is het college het met de PvdD eens dat klemmen nooit diervriendelijk zijn?
 12. Gaat het college zich ervoor inzetten om via diervriendelijke alternatieven en voorlichting te zorgen dat nooit meer klemmen gebruikt worden?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

[1] https://www.at5.nl/artikelen/192072/hond-gewond-door-klem-in-amsterdamse-bos

Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 14 mei 2019

 1. Is het college op de hoogte van dit incident? Zo ja, hoe beoordeelt het college dit?
  Antwoord:
  Ja, het college is van dit incident op de hoogte. Het college betreurt dit incident.
 2. Is deze klem in opdracht van gemeente Amsterdam geplaatst? Zo nee, in opdracht van wie is de klem dan geplaatst?
  Antwoord:

  Nee, de klemmen zijn niet in opdracht van de gemeente Amsterdam geplaatst. Muskusrattenbeheer is met de Waterwet van 2011 belegd bij de waterschappen.
  Het Hoogheemraadschap Rijnland is daar in het Amsterdamse Bos verantwoordelijk voor en heeft het muskusrattenbeheer ondergebracht bij Muskusrattenbeheer West- en Midden Nederland (MRB WMNL).
 3. Was er op enige manier aangegeven dat er klemmen liggen?
  Antwoord:

  Nee, in tegenstelling tot wat de gebruikelijke werkwijze is van MRB WMNL, waren er geen waarschuwingsbordjes geplaatst. Reden hiervan is dat eerder in een
  vergelijkbaar gebied geplaatste bordjes verwijderd en vernield werden. MRB WMNL denkt na over manieren om voortaan bordjes te plaatsen op een manier dat ze minder kwetsbaar zijn voor vandalisme. Daarnaast zal in bredere zin het beleid voor het inzetten van bordjes en andere vormen van waarschuwingen aangescherpt worden. In het Amsterdamse Bos zijn ondertussen bordjes geplaatst.
 4. Met welk doel is deze klem geplaatst?
  Antwoord:

  MRB WMNL plaatst de klemmen op plekken waar sporen van aanwezigheid van één of meerdere muskusratten zijn waargenomen. Doel is de aanwezige muskusratten te vangen om voortplanting en verdere verspreiding te voorkomen.
 5. Zijn er diervriendelijke alternatieven onderzocht in plaats van het gebruik van een klem?
  Antwoord:

  MRB WMNL geeft aan om er samen met de zeven andere muskusrattenbeheerorganisaties in Nederland naar te streven om in haar werk zo min mogelijk dierenleed te veroorzaken. De zogenaamde conibear-klem is het meest gebruikte vangmiddel. Voor het gebruik van deze klemmen is geen bruikbaar alternatief. Gebruikte klemmen voldoen aan de ‘International Humane Trapping Standards’ en worden zodanig geplaatst dat gevangen dieren zo min mogelijk lijden.
 6. Zijn er meer klemmen aanwezig in het Amsterdamse Bos? Zo ja, hoeveel, waar en met welk doel? Zijn er diervriendelijke alternatieven onderzocht? Wordt de aanwezigheid van klemmen aangegeven?
  Antwoord:

  Periodiek wordt langs alle watergangen in het beheergebied van de zes waterschappen gespeurd op tekenen van aanwezigheid van muskusratten. Wanneer dat zo is worden er gericht klemmen geplaatst. Wanneer waargenomen dieren gevangen zijn worden de klemmen verwijderd. Geplaatste klemmen worden meerdere malen per week gecontroleerd op vangsten.
  Het aantal geplaatste klemmen varieert naarmate activiteiten van muskusratten worden waargenomen. In de periode van oktober 2018 tot en met maart 2019 hebben in het Amsterdamse Bos op 19 verschillende plekken totaal 64 klemmen gestaan.
  Zie verder de antwoorden op de vragen 3 en 5.
 7. Zijn er ook op andere plaatsen in Amsterdam klemmen aanwezig? Zo ja, hoeveel, waar en met welk doel? Zijn er diervriendelijke alternatieven onderzocht?
  Antwoord:

  Zie het antwoord op de vragen 4 en 5.
 8. Betreft dit ook andere losloopgebieden voor honden?
  Antwoord:

  Klemmen worden daar geplaatst waar sporen van aanwezigheid van muskusratten zijn waargenomen. Dat geldt ook voor hondenlosloopgebieden. Na enkele weken – waarin de klemmen regelmatig worden gecontroleerd op vangsten – worden de klemmen verwijderd.
 9. Wordt er op enige manier op de locaties aangeduid dat er klemmen geplaatst zijn?
  Antwoord:

  Zie het antwoord op vraag 3.
 10. Is het bekend hoeveel andere dieren er onbedoeld gewond raken of sterven in deze klemmen? Zo ja, welke diersoorten en hoe vaak gebeurt dit?
  Antwoord:

  MRB WMNL dient zich te houden aan de Wet Natuurbeheer (Wnb). Om haar werk te kunnen uitvoeren heeft MRB WMNL toestemming nodig van de provincie. Deze is verstrekt in de vorm van een Opdracht ex artikel 3.18 Wnb. In deze opdracht is bepaald welke vangmiddelen toegestaan zijn om te gebruiken en onder welke voorwaarden toegang tot terreinen is toegestaan. Hier staat tegenover dat MRB WMNL aan diverse voorwaarden moet voldoen. Eén van die voorwaarden is dat de provincie toeziet op het aantal vangsten en bijvangsten. Daarover wordt jaarlijks gerapporteerd.
 11. Is het college het met de PvdD eens dat klemmen nooit diervriendelijk zijn?
  Antwoord:

  MRB WMLN geeft aan dat het zoeken naar methoden die minder leed voor muskusratten veroorzaken permanent onderdeel is van de werkwijze van MRB WMNL, zowel intern als in samenwerking met andere muskusrattenbeheerorganisaties.
 12. Gaat het college zich ervoor inzetten om via diervriendelijke alternatieven en voorlichting te zorgen dat nooit meer klemmen gebruikt worden?
  Antwoord:

  Nee, de gemeente maakt geen gebruik van klemmen. Het plaatsen van klemmen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de waterschappen. Zoals bij antwoord 11 aangegeven onderzoeken zij permanent welke diervriendelijkere methoden er mogelijk zijn.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake plannen voor een zwembad en een tramremise in het Flevopark

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de ligplaatsen voor de commerciële rondvaart

Lees verder

    Word actief Doneer