Schrif­te­lijke vragen inzake de inzet van het leger/leger­tech­nieken bij inbraak­pre­ventie in Noord


Indiendatum: jan. 2014

Aan het college van burgemeester en wethouders,

Op 5 januari 2014 heeft Burgemeester Van der Laan in het programma Buitenhof de opmerking gemaakt dat in Amsterdam Noord het leger/legertechnieken zijn ingezet ter preventie van inbraken. Buiten de opmerking dat het leger/legeretchnieken dienden als de oren en ogen van het stadsdeel is een nadere onderbouwing van de activiteiten en de reden van de inzet uitgebleven.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

  1. Kan de Burgemeester bevestigen dat het leger en/of legertechnieken in Amsterdam Noord is/zijn ingezet ter preventie van inbraken?
  2. Zo ja: Kan de burgemeester aangeven of er gebruik is gemaakt van drones?
  3. Zo nee: welke technieken zijn er wel gebruikt?
  4. Kan de Burgemeester aangeven hoe de privacy van omwonenden is gegarandeerd?
  5. Kan de Burgemeester aangeven wat er met de vergaarde data is gebeurd?
  6. Wie heeft er inzicht in de vergaarde data en hoe lang wordt de data uiterlijk bewaard?
  7. Worden momenteel het leger en/of legertechnieken ingezet op Amsterdams grondgebied?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: jan. 2014
Antwoorddatum: 12 feb. 2014

1. Kan de burgemeester bevestigen dat het leger en/of legertechnieken in Amsterdam-Noord is/zijn ingezet ter preventie van inbraken?
Antwoord:
Ja.

2. Zo ja, kan de burgemeester aangeven of er gebruik is gemaakt van drones?
Antwoord:
De bijstand van defensie in het kader van de opsporing valt onder het gezag van het Openbaar Ministerie. De hoofdofficier van justitie geeft in beginsel geen openbare informatie over de inzet van opsporingsmiddelen. Wel heeft hij de burgemeester in kennis gesteld. Aangezien het Openbaar Ministerie ten behoeve van de Tweede Kamer informatie heeft verstrekt welke openbaar zou kunnen worden gemaakt, zijn de hiernavolgende antwoorden gebaseerd op de door hem gegeven informatie.

Er zijn geen drones ingezet.

3. Zo nee, welke technieken zijn er wel gebruikt?
Antwoord:
Voor twee korte periodes in het ‘Donkere Dagen Offensief’ tegen woninginbraak heeft defensie ongeveer 20 medewerkers beschikbaar gesteld. Zij zijn in totaal 8 dagen ingezet als extra ogen en oren van de politie, naast die van het publiek. Dit was in december 2013 en begin januari 2014.

De waarnemers van defensie (in burger) hebben verdachte waarnemingen rechtstreeks aan de politie doorgegeven. Zij hadden dezelfde bevoegdheden die burgers ook zouden hebben. De toegevoegde waarde van defensie in Noord zat vooral in de specifieke observatiecapaciteiten. Daarbij zijn nachtkijkers als technisch hulpmiddel gebruikt. De defensiemedewerkers fungeerden zo als ‘extra ogen en oren’ van de politie.

4. Kan de burgemeester aangeven hoe de privacy van omwonenden is gegarandeerd?
Antwoord:
Zie onder 3. De medewerkers van defensie hadden dezelfde bevoegdheden als burgers.

5. Kan de burgemeester aangeven wat er met de vergaarde data is gebeurd?
Antwoord:
De bijstand van defensie valt (zoals bij vraag 2 uitgelegd wordt) onder gezag van het Openbaar Ministerie. De verdachte waarnemingen die de medewerkers van defensie hebben gedaan, zijn doorgegeven aan de politie. Het gaat om 20 meldingen. Dat kunnen meldingen van strafbare feiten (niet alleen high impact crime-zaken, maar ook bijvoorbeeld vernielingen) zijn geweest, maar ook verdachte omstandigheden die door de politie zijn “stukgemaakt” voordat er strafbare feiten konden worden gepleegd. De meldingen hebben geleid tot één aanhouding die niet tot strafrechtelijke vervolging heeft geleid.

6. Wie heeft er inzicht in de vergaarde data en hoe lang wordt de data uiterlijk bewaard?
Antwoord:
De politie (en het Openbaar Ministerie als een zaak daar in behandeling wordt genomen) heeft inzicht in de vergaarde data. De verwerking van politiegegevens en de bewaartermijnen zijn wettelijk bepaald (zie Wet Politiegegevens, met name artikel 8 tot en met 15).

7. Worden momenteel het leger en/of legertechnieken ingezet op Amsterdams grondgebied?
Antwoord:
De inzet van defensie wordt door het Openbaar Ministerie eerst geëvalueerd. Het is nog niet bekend of vaker op deze manier bijstand wordt gevraagd aan defensie. Het OM informeert de burgemeester hierover. Het is nu nog niet duidelijk of en wanneer dit eventueel beschikbaar zal zijn voor bespreking in de raad.

Er wordt vaker bijstand gevraagd aan defensie, bijvoorbeeld voor specialistische taken waarvoor de expertise niet voorhanden is in Amsterdam [te denken valt aan de inzet van de explosieven opruimingsdienst defensie (EOD)].

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake de effecten van snelheidsverlaging op de luchtkwaliteit

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake het behoud van groen en de woningschaarste in Amsterdam

Lees verder

    Word actief Doneer