Schrif­te­lijke vragen inzake de effecten van snel­heids­ver­laging op de lucht­kwa­liteit


Indiendatum: nov. 2013

Schriftelijke vragen van het raadslid de heer J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake de effecten van snelheidsverlaging op de luchtkwaliteit

Aan het college van burgemeester en wethouders

Tijdens de raadsvergadering van 2 oktober jl. is het door het college voorgestelde maatregelenpakket voor de aanpak van de luchtkwaliteit besproken. Uit de reacties van de verschillende partijen is gebleken dat niet alle voorgestelde maatregelen draagvlak hebben bij de raad en dat betwist wordt of de normen van 2015 gehaald zullen worden.

Gezien het vorenstaande heeft ondergetekende de eer, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen te stellen:

1. Zijn er berekeningen gedaan naar de effecten op de Amsterdamse luchtkwaliteit bij een snelheidsverlaging van 50 naar bijvoorbeeld 40km/uur en van 80 naar bijvoorbeeld 70 km/uur in de straten waar de NO2 knelpunten gelegen zijn en de straten welke hier direct omheen liggen?

2. Zo nee:
a. Waarom niet?
b. Is de wethouder bereid om alsnog de effecten voor de luchtkwaliteit van bovengenoemde snelheidsverlaging en op bovengenoemde punten te berekenen?
c. Indien de wethouder alsnog bovengenoemde berekeningen op bovengenoemde punten laat uitvoeren en de snelheidsverlaging positief uitvalt ten aanzien van de luchtkwaliteit, kan de wethouder dan met een voorstel komen ter verbetering van de luchtkwaliteit rondom de knelpunten, waarin een snelheidsverlaging wordt voorgesteld?

3. Zo ja:
a. Wat was de uitkomst van dit onderzoek en kan de wethouder de betreffende rapportage(s) toesturen aan de raad?
b. Is in het onderzoek tevens rekening gehouden met de effecten op de doorstroming bij het instellen van bovengenoemde snelheidsverlaging?
c. Is het verlagen van snelheid een effectieve maatregel om de uitstoot van het wegverkeer binnen de bebouwde kom te verminderen?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: nov. 2013
Antwoorddatum: 1 jan. 1970

1. Zijn er berekeningen gedaan naar de effecten op de Amsterdamse luchtkwaliteit bij een snelheidsverlaging van 50 naar bijvoorbeeld 40km/uur en van 80 naar bijvoorbeeld 70 km/uur in de straten waar de NO2-knelpunten gelegen zijn en de straten welke hier direct omheen liggen?

Antwoord:
Nee. Er bestaan overigens alleen luchtkwaliteitknelpunten op locaties waar de maximumsnelheid momenteel 50 km/h is.

2. Zo nee:
a. Waarom niet?
Antwoord 2a:
Er zijn geen berekeningen gedaan naar de effecten voor de luchtkwaliteit van snelheidsverlaging van 50 naar 40 km/h, omdat voor het verkeer, met name voor bussen en vrachtwagens, geldt dat ze meer vervuilende stoffen uitstoten (per gereden kilometer) bij lagere snelheden. Hierdoor zal het verlagen van de snelheid van 50 naar 40 km per uur naar verwachting een negatief effect hebben op de uitstoot van schadelijke emissies. Indien het verkeersnetwerk zo kan worden ingericht dat de doorstroming verbetert [dit wordt reeds onderzocht, zie Evaluatie Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit: locatiespecifieke aanpak gericht op verbetering doorstroming op knelpuntlocaties (Raad 2 oktober 2013)] is het dus beter om te optimaliseren op 50 km/h dan op 40 km/h.
b. Is de wethouder bereid om alsnog de effecten voor de luchtkwaliteit van orengenoemde snelheidsverlaging en op vorengenoemde punten te berekenen?
Antwoord 2b:
Nee. Zie het antwoord op vraag 2a.

c. Indien de wethouder alsnog vorengenoemde berekeningen op vorengenoemde punten laat uitvoeren en de snelheidsverlaging positief uitvalt ten aanzien van de luchtkwaliteit, kan de wethouder dan met een voorstel komen ter verbetering van de luchtkwaliteit rondom de knelpunten, waarin een snelheidsverlaging wordt voorgesteld?

Antwoord 2c:
Zie het antwoord op vraag 2b.

3. Zo ja:
a. Wat was de uitkomst van dit onderzoek en kan de wethouder de betreffende rapportage(s) toesturen aan de raad?
b. Is in het onderzoek tevens rekening gehouden met de effecten op de doorstroming bij het instellen van vorengenoemde snelheidsverlaging?
c. Is het verlagen van snelheid een effectieve maatregel om de uitstoot van het wegverkeer binnen de bebouwde kom te verminderen?

Antwoord 3a-c:
Niet van toepassing. Zie het antwoord op vraag 1.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester

Interessant voor jou

Vragen inzake het aanbieden van excuses aan politie door Ajax en Celtic

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de inzet van het leger/legertechnieken bij inbraakpreventie in Noord

Lees verder

    Word actief Doneer