Schrif­te­lijke vragen inzake de inzet van came­ra­toe­zicht


Indiendatum: 17 feb. 2021

In diverse buurten en wijken in Amsterdam wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. De burgemeester heeft de bevoegdheid om cameratoezicht in te zetten. In Amsterdam nemen de stadsdelen in samenwerking met de politie het initiatief tot cameratoezicht. De voorzitter van het dagelijks bestuur van het stadsdeel richt een verzoek aan de burgemeester om over te gaan tot plaatsing van camera's in een bepaald gebied binnen het stadsdeel, of om de duur van een bestaand cameraproject te verlengen. De burgemeester neemt het besluit na toetsing of aan gestelde voorwaarden wordt voldaan (zie voor een verdere toelichting het Amsterdamse beleidskader cameratoezicht). In een besluit betreffende het toewijzen van een cameratoezicht wordt opgenomen dat het besluit tot het instellen van cameratoezicht onmiddellijk zal worden ingetrokken indien het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.

De fractie van de Partij voor de Dieren zet vraagtekens bij de effectiviteit, noodzaak en duur van cameratoezicht in bepaalde gebieden. Ook is het niet altijd duidelijk wat de criteria zijn voor het plaatsen van cameratoezicht en wat de criteria zijn voor het stoppen van cameratoezicht en hoe daaraan wordt getoetst. De fractie heeft alle openbare bronnen onderzocht en wil haar bevindingen toetsen.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van Partij voor de Dieren, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

Doel

 1. Kan de burgemeester aangeven wat het doel is van het toewijzen van een gebied van cameratoezicht (bijvoorbeeld preventief of als middel van opsporing) en welke meetbare criteria worden gebruikt bij de toewijzing, mogelijke verlenging of beëindiging van camera toezicht?

  Gebruik camera's
 2. Kan de burgemeester aangeven per jaar hoeveel camera’s in Amsterdam in de openbare ruimte door politie en handhaving actief zijn (uitgezonderd van mobiele camera’s voor het monitoren van bijvoorbeeld evenementen, demonstraties en andere grootschalige bijeenkomsten)? Graag een toelichting per jaar voor de jaren 2018 – 2019 en 2020.
 3. Kan de burgemeester aangeven hoeveel van die camera’s komen uit een besluit tot inzetten van cameratoezicht voor een bepaalde periode?
 4. Bij het mogelijk toewijzen van een gebied wordt (soms?) een onderzoek gedaan naar de wenselijkheid. Kan de Partij voor de Dieren een aantal voorbeelden van onderzoek ontvangen inclusief hoe het onderzoek is uitgevoerd (wie is er gevraagd, op welke wijze is het onderzoek gedaan en wie waren de respondenten)?
 5. Kan de burgemeester een inschatting geven hoeveel procent van de Amsterdamse openbare ruimte momenteel gemonitord wordt via camera’s waar de politie toegang toe heeft? En wat is de ontwikkeling hiervan in de afgelopen jaren (voor alle camera’s die de politie tot haar bevoegdheid heeft)?
 6. Kan een overzichtskaart van Amsterdam worden gemaakt waarop zichtbaar is waar de Amsterdammer overal door (niet particuliere) camera’s gefilmd wordt?
 7. Kan de burgemeester aangeven in hoeveel gebieden continue camera toezicht was? Graag per jaar over de jaren 2018 – 2019 en 2020.

  Toetsing noodzakelijkheid
 8. Hoe vaak per jaar wordt de noodzakelijkheid van camera toezicht getoetst in een toegewezen gebied?
 9. Wordt de toetsing ook tussentijds gedaan indien een toewijzing van een gebied langer is dan 1 kalenderjaar?
 10. Door wie wordt deze toetsing gedaan in de periode van 2018 t/m 2020? Op basis van welke criteria en wie neemt uiteindelijk het besluit om de toewijzing te stoppen (ook tijdens de in eerste instantie toegewezen periode)?
 11. In hoeveel gevallen is cameratoezicht voortijdig gestopt in de periode van 2018 t/m 2020? Welke gebieden waren dat en wat was hiervan de reden in meetbare criteria?
 12. Hoeveel gevallen is cameratoezicht aan het einde van de initiële periode gestopt en is dus de toewijzing niet verlengd in de periode van 2018 t/m 2020? Graag een toelichting over de gebieden, wanneer en wat de criteria hiervoor waren.
 13. Klopt het dat op het NDSM terrein, De Banne, de Jodenbreestraat, Singel, De Haarlemmerstraat, Sint Antoniesbreestraat geen camera’s meer hangen?

  Effectiviteit
 14. Kan de burgemeester inzicht geven in de resultaten per toegewezen gebied?
 15. Klopt het dat de beelden niet 24/7 live bekeken worden?


Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren