Schrif­te­lijke vragen inzake de inkoop van planten voor de openbare ruimte


Het is vandaag precies vier jaar geleden dat de motie Van Lammeren: ‘bij-vriendelijke bloemen’ werd aangenomen i. Het dictum luidde: “Verzoekt het college van

burgemeester en wethouders bij toekomstige gemeentelijke aanbestedingen van planten voor in bloembakken, de eis op te nemen van ‘biologische/ecologische teelt’ in de specificatie”. In december 2016 is uitvoering gegeven aan de motie door in het raamcontract voor de aanbesteding als criterium ‘biologische teelt met minimale SKAL-certificering’ en ‘bij-vriendelijkheid’ op te nemen ii.

Helaas is de noodzaak voor een meer insectvriendelijke omgeving de afgelopen jaren niet afgenomen. In 2018 bleek zelfs uit onderzoek dat er in Nederland sprake is van een drastische afname van insecten. iii Wat de fractie van de Partij voor de Dieren betreft moet Amsterdam kiezen voor meer groen en voor gifvrije beplanting.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Is de inkoop van beplanting in bloembakken momenteel aanbesteed?

a. Zo ja: worden er daadwerkelijk alleen biologisch geteelde en minstens SKAL-gecertificeerde planten in bloembakken ingekocht? En wordt ook voldaan aan de andere eisen voor ‘bij-vriendelijkheid’ van de planten zoals het bevatten van nectar en/of stuifmeel en het verspreid in bloei staan over het seizoen?

b. Zo nee: hoe wordt de inkoop van de beplanting in bloembakken dan georganiseerd? Zijn de planten in bloembakken van biologische en minstens SKAL-gecertificeerde teelt en wordt voldaan aan de andere eisen voor ‘bijvriendelijkheid’?

2. Hoe wordt de inkoop van beplanting voor de vaste grond, zoals in plantsoenen, parken, speeltuinen, bermen en taluds, georganiseerd?

3. Zijn er bij deze inkoop van beplanting voor de vaste grond criteria gesteld ten aanzien van biologische teelt?

4. Wat zijn de eisen voor certificering van planten die gebruikt worden bij de uitvoering van gesubsidieerde groene (buurt)initiatieven?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker


i https://amsterdam.raadsinforma...
iihttps://amsterdam.raadsinforma...
p_bijvriendelijke_planten
iii https://www.natuurmonumenten.n...