Schrif­te­lijke vragen inzake de exploi­ta­tie­kosten en verliezen van parkeer­ga­rages


Indiendatum: dec. 2017

Aan het college van burgemeester en wethouders

De Partij voor de Dieren wil inzicht krijgen in de exploitatieverliezen van de gemeentelijke parkeergarages, zeker omdat er komende jaren verschillende nieuwe parkeergarages in Amsterdam gebouwd zullen worden.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Wat zijn de financiële resultaten (inclusief financieringslasten en exploitatiekosten) van bestaande gemeentelijke parkeergarages voor de komende 20 jaar (2018-2038)?

2. Wat zijn de financiële resultaten (inclusief financieringslasten en exploitatiekosten) van gemeentelijke parkeergarages die komende jaren gebouwd worden, zoals de Willibrordusgarage en de Singelgrachtgarage, voor de komende 20 jaar (2018-2038)?

Gelieve bij ieder antwoord de bron te vermelden. We gaan ervan uit dat beantwoording binnen 4 weken plaatsvindt en wanneer dit niet lukt dit ter kennis wordt gebracht.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 23 nov. 2018

1. Wat zijn de financiële resultaten (inclusief financieringslasten en
exploitatiekosten) van bestaande gemeentelijke parkeergarages voor de
komende 20 jaar (2018-2038)?

Antwoord:
In totaal gaat het om 42 gemeentelijke parkeergarages. Het overzicht met
exploitaties per garage treft u in de bijlage aan. Over het algemeen kan
geconcludeerd worden dat garages bestemd voor bewoners/vergunninghouders
hogere lasten dan baten (verlies) laten zien en openbare garages hogere baten
dan lasten (winst) hebben. Van 42 garages laten 9 garages een positief
exploitatie resultaat (winst) zien, deze zijn gepresenteerd met een min bedrag
(boekhoudkundig betekent dat een winst) en 33 garages hebben een negatief
exploitatie resultaat (verlies) deze zijn gepresenteerd met een plus bedrag
(boekhoudkundig betekent dat een verlies).
De financiële resultaten voor parkeergarages kijkt de gemeente 5 jaar vooruit. De
vooruitblik die op dit moment beschikbaar is gaat tot 2022. Ieder jaar wordt de
volgende jaarschijf toegevoegd.

2. Wat zijn de financiële resultaten (inclusief financieringslasten en
exploitatiekosten) van gemeentelijke parkeergarages die komende jaren
gebouwd worden, zoals de Willibrordusgarage en de Singelgrachtgarage, voor
de komende 20 jaar (2018-2038)?

Antwoord:
Door de gemeenteraad zijn eerder uitvoeringsbesluiten genomen tot de (af)bouw
van vier garages. Dat zijn de Singelgrachtgarage Marnix, de Willibrordusgarage
en de Vijzelgrachtgarage. De eerste twee zijn nieuwbouwprojecten, de
Vijzelgrachtgarage is in afbouw van ruimtelijke reserveringen die vanuit het
project Noord-Zuidlijn is aangebracht. De Rokingarage is reeds in aanbouw. Bij
de uitvoeringsbesluiten van de garages zijn ook de exploitatiekosten in de eerste
jaren na ingebruikname inzichtelijk gemaakt (zie tabel). Deze bestaan uit de
kapitaallasten plus beheer en onderhoudskosten vermindert met de aan de
garage toe te rekenen opbrengsten uit vergunning- of bezoekersparkeren. Alle
vier garages kennen een negatief exploitatiesaldo. De geprognosticeerde netto
exploitatielasten vanaf het beoogde eerste jaar na oplevering en over de duur
van 20 jaar zijn in de bijlage weergegeven.

Hieronder een korte samenvatting over drie peiljaren:

Exploitatielasten nieuwe garages
Singelgracht Marnix (ca 800 pp) Willibrordus (ca 215 pp)
Jaar 1 € 4.276.000 €.806.000
Na 10 jaar € 4.038.000 € 1.528.000
Na 20 jaar € 3.761.000 € 1.334.000
Vijzelgracht (ca 250 pp) Rokin (ca 270 pp) (reeds is aanbouw)
Jaar 1 € 1.490.000 € 811.000
Na 10 jaar € 1.441.000 € 555.000
Na 20 jaar € 1.748.000 € 183.000

Bij het overzicht geldt dat de exploitatielasten zijn gebaseerd op aannames.
Gedeeltelijk zijn die in lijn met de kredietaanvraag (raming totale kosten en
planning, dubbelgebruik of niet), gedeeltelijk op een inschatting van de
trendmatig te verwachten ontwikkelingen (indexering kosten, aanname benodigd
groot onderhoud en verhoging parkeeropbrengsten). In alle gevallen is gerekend
met de momenteel in Amsterdam toegepaste omslagrente van € 1,3%.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam
Femke Halsema, burgemeester Wil Rutten, waarnemend secretaris