Schrif­te­lijke vragen inzake natuur­in­clusief bouwen


Indiendatum: dec. 2017

Schriftelijke vragen van het lid J.F.W. van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake natuurinclusief bouwen

Aan het college van burgemeester en wethouders

Inleiding
In de Agenda Dieren[1] en de Agenda Groen[2] schrijft het college dat bij stedelijke ingrepen zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met vrijlevende dieren door het bevorderen van natuurinclusief bouwen. Bij antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over het mogelijk uitsterven van de ringslang op Zeeburg liet het college weten dat er al maatregelen worden genomen.[3] De Partij voor de Dieren vernam echter van een bezorgde omwonende dat bij de bouw van het Asscherkwartier, waar pal om de hoek onder andere huismussen en gierzwaluwen broeden, er geen weet is van natuurinclusieve maatregelen. Dit terwijl renovatie en nieuwbouw kansen bieden door met eenvoudige aanpassingen de natuur meer centraal te stellen.

Daarnaast was op 8 augustus jl. In Het Parool[4] te lezen hoe Esther Lagendijk, directeur development Over het IJ Festival, haar zorgen uitte over de ontwikkelingen op de NDSM-werf. Volgens haar verandert de NDSM-werf tot een plek voor commercie en woningbouw, met dichtgemetselde daken en parkeerterreinen, waardoor groene gebieden verdwijnen en de mus wordt verjaagd.

Inmiddels is er een motie aangenomen door de gemeenteraad en ziet het ernaar uit dat voortaan bij alle nieuwbouw, verbouw en herinrichting van de openbare ruimte rekening gehouden wordt met natuurinclusief bouwen. Desondanks heeft de PvdD vragen over lopende projecten.[5]

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Bij welke projecten is tot nu toe natuurinclusief bouwen opgenomen in de bouwenvelop? Geldt dit ook voor de plannen op de NDSM-werf?
2. In hoeverre wordt er bij woningcorporaties, die door middel van presentaties worden geïnformeerd over natuurinclusief bouwen, navolging gegeven aan de informatie?
3. Is er ook met private ontwikkelaars, zoals die van het Asscherkwartier, contact geweest over natuurinclusief bouwen? Zo ja, in welke fase en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
4. Is er in het Asscherkwartier aandacht voor meer groen op en om gebouwen om de leefomstandigheden van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen te verbeteren en zo ja, hoe wordt hier uitwerking aan gegeven?

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

[1] https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/dieren/agenda-dieren-2015/

[2] https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/agenda-groen/

[3] https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-inzake-het-mogelijk-uitsterven-van-de-ringslang-op-zeeburgereiland

[4] https://www.parool.nl/opinie/-de-mus-wordt-verder-verjaagd-van-de-ndsm-werf~a4510144/

[5] [5] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5569871/1/546_17

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 2 mei 2018

1. Bij welke projecten is tot nu toe natuurinclusief bouwen opgenomen in de bouwenvelop? Geldt dit ook voor de plannen op de NDSM-werf?

Antwoord:
Amstelkwartier, Sloterdijk 1, Centrumeiland IJburg. De projectleiders van de NDSM- werf zijn voornemens om Natuurinclusief bouwen aanstonds te integreren in het project (dit project is pas recent van start gegaan). Zodoende kan dit thema uiteindelijk ook worden opgenomen in de bouwenvelop.


2. In hoeverre wordt er bij woningcorporaties, die door middel van presentaties worden geïnformeerd over natuurinclusief bouwen, navolging gegeven aan de informatie?

Antwoord:
R&D heeft eenmalig in samenwerking met de AFWC (Amsterdamse Federatie van Woningbouwcorporaties) een jaar geleden (4-11-2016) een themamiddag over Natuurinclusief bouwen georganiseerd voor de woningbouwcorporaties. Verder is hier nog geen navolging aan gegeven. Momenteel wordt gewerkt aan een brochure over Natuurinclusief bouwen. Wanneer deze klaar is (streven; eind februari) wordt wederom een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de corporaties.


3. Is er ook met private ontwikkelaars, zoals die van het Asscherkwartier, contact geweest over natuurinclusief bouwen? Zo ja, in welke fase en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Steeds vaker is er over dit onderwerp contact met architectenbureaus en ook bewoners die op eigen initiatief hiermee aan de slag willen. Voor het Asscherkwartier geldt het volgende: De plannen voor het Asscherkwartier kennen een lange geschiedenis. In 2008 is een bouwenvelopovereenkomst ondertekend met een ontwikkelingscombinatie. “Natuurinclusief bouwen”, was op dat moment niet actueel. Afgelopen zomer is op initiatief van een bewoner gekeken naar de mogelijkheden op dit gebied. De uitvoering was op dat moment al in volle gang. Het heeft geleid tot de afspraak met de ontwikkelaar om in het laatste bouwblok, dat nog niet in aanbouw is, vogelkasten op te nemen.

4. Is er in het Asscherkwartier aandacht voor meer groen op en om gebouwen om de leefomstandigheden van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen te verbeteren en zo ja, hoe wordt hier uitwerking aan gegeven?

Antwoord:
Zie hiervoor het voorgaande antwoord op vraag 3.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake effecten van houtrook

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake de exploitatiekosten en verliezen van parkeergarages

Lees verder

    Word actief Doneer