Schrif­te­lijke vragen inzake de expli­ciete bestuur­lijke steun aan Jumping Amsterdam


Indiendatum: jan. 2020

Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de expliciete bestuurlijke steun aan Jumping Amsterdam

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Op vrijdag 24 januari vindt Jumping in Business plaats, een netwerkbijeenkomst in de RAI dat onderdeel is van een evenement met paardendressuur en springen met paarden: Jumping Amsterdam.

Raadsleden worden uitgenodigd voor een ‘keynote speech’ met aansluitend een walking dinner, waarbij het dessert en de koffie genuttigd kunnen worden op het VIP-terras, uitkijkend op de springende paarden. De uitnodiging is verstuurd namens vier prominenten, waaronder de Amsterdamse wethouder sport Simone Kukenheim. Het college heeft ook 102.800 euro vrijgemaakt voor deze editie van het evenement.

Tegelijkertijd heeft de gemeente Amsterdam het standpunt dat evenementen met dieren ongewenst zijn vanwege dierenwelzijnsbezwaren: het gesleep met de dieren en de beperkingen van hun natuurlijke gedrag zijn niet in hun belang. Vanwege de prevalerende nationale wetgeving besloot de gemeenteraad in februari 2019 om de uiterst haalbare maatregel door te voeren die mogelijk was om te pogen het gebruik van dieren bij evenementen te beperken, namelijk het instellen van een vergunningsplicht.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is de wethouder met portefeuille dierenwelzijn ervan op de hoogte dat de wethouder met de portefeuille sport het evenement Jumping in Business steunt en raadsleden hiervoor uitnodigt?
  2. Hoe beoordeelt de wethouder met de portefeuille dierenwelzijn deze expliciete bestuurlijke steun aan een evenement waarbij het gebruik van dieren centraal staat?
  3. Is het college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat het inconsistent is om een evenement met paardendressuur en springende paarden te subsidiëren en een bestuurder als ambassadeur te laten optreden, gezien het dierenwelzijnsstandpunt van dit college ten aanzien van het gebruik van dieren voor evenementen?
  4. Is er binnen het college gesproken over de dierenwelzijnsbezwaren van een paardensportevenement alvorens te besluiten om een wethouder actief ambassadeur te laten zijn van dit evenement? Zo ja: wat waren de overwegingen? Zo nee: waarom niet?
  5. Is de wethouder met de portefeuille sport bereid om zich terug te trekken uit het ambassadeurschap van Jumping in Business? Zo ja: hulde. Zo nee: waarom niet?
  6. Hoe financiert en faciliteert de gemeente Jumping Amsterdam en met welke bedragen? Waarvoor en voor welke onderdelen is financiering vanuit de gemeente nodig? Kan het college specifiek voor Jumping in Business de kosten inzichtelijk maken?
  7. Is het college bereid de subsidie voor volgende edities van Jumping Amsterdam stop te zetten?
  8. Is er voorzien in controles op het welzijn van de paarden tijdens en rondom het evenement ter plaatse?
  9. Vanuit 144 is er gewerkt aan een draaiboek paardenmarkten, opgesteld met allerlei samenwerkingspartners, waardoor controle en handhaving volgens een vastgesteld protocol kan worden uitgevoerd. Bestaat er ook iets dergelijks voor sportevenementen of andere evenementen met een wedstrijd met dieren, zoals Jumping Amsterdam en Museumplein Polo Amsterdam met paarden of de Winner Show met honden?
  10. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het beloofde onderzoek naar de mogelijkheden voor het verbieden van de Winner Show met doorgefokte rashonden in de Rai?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker

Indiendatum: jan. 2020
Antwoorddatum: 14 apr. 2020

1. Is de wethouder met de portefeuille Dierenwelzijn ervan op de hoogte dat de wethouder met de portefeuille Sport het evenement Jumping in Business steunt en raadsleden hiervoor uitnodigt?

Antwoord:

Conform het collegebesluit dd. 18 december 2018 inzake het Bestedingskader 2019-2022 voor coalitiemiddelen topsportevenementen ondersteunt de gemeente ‘Jumping in Business’ niet meer financieel. Wel subsidieert het college het evenement Jumping Amsterdam.

2. Hoe beoordeelt de wethouder met de portefeuille Dierenwelzijn deze expliciete bestuurlijke steun aan een evenement waarbij het gebruik van dieren centraal staat?

Antwoord:

Het college vindt het niet onlogisch dat een collegelid de gemeente vertegenwoordigt op het evenement Jumping Amsterdam, dat door de gemeente gesubsidieerd wordt

3. Is het college het met de fractie van de Partij voor de Dieren eens dat het inconsistent is om een evenement met paardendressuur en springende paarden te subsidiëren en een bestuurder als ambassadeur te laten optreden, gezien het dierenwelzijnsstandpunt van dit college ten aanzien van het gebruik van dieren voor evenementen?
4. Is er binnen het college gesproken over de dierenwelzijnsbezwaren van een paardensportevenement alvorens te besluiten om een wethouder actief ambassadeur te laten zijn van dit evenement? Zo ja: wat waren de overwegingen? Zo nee: waarom niet?

Antwoord 3 en 4:

Nee. De wethouder Sport is geen ambassadeur van Jumping Amsterdam en ook niet van Jumping in Business. Bij deze laatste is zij gastvrouw. In het College is niet vooraf gesproken over een ambassadeurschap.

5. Is de wethouder met de portefeuille Sport bereid om zich terug te trekken uit het ambassadeurschap van Jumping in Business? Zo ja: hulde. Zo nee: waarom niet?

Antwoord:

De wethouder is geen ambassadeur en kan zich dan ook niet als ambassadeur terugtrekken.

6. Hoe financiert en faciliteert de gemeente Jumping Amsterdam en met welke bedragen? Waarvoor en voor welke onderdelen is financiering vanuit de gemeente nodig? Kan het college specifiek voor Jumping in Business de kosten inzichtelijk maken?

Antwoord:

Het college subsidieert Jumping Amsterdam uit de coalitiemiddelen voor topportevenementen. Jumping Amsterdam brengt de in paardensport geïnteresseerde Amsterdammers (jong en oud), de breedtesport, talentontwikkeling, de topsport bij elkaar. Het evenement draagt bij aan gemeentelijke sportdoelstellingen met betrekking tot de sportparticipatie, de internationale sportieve profilering van de stad en het bieden van een podium dicht bij huis voor onze topsporters en talenten.

Alleen de daadwerkelijk gemaakte organisatiekosten die rechtstreeks verband houden tot het sportieve evenement komen in aanmerking voor subsidie. Denk onder meer aan accommodatiehuur, beveiliging, milieukosten, duurzaamheid en een veilig verloop van het evenement voor deelnemers (ruiters en paarden) en bezoekers.

De gemeente faciliteert Jumping Amsterdam door medewerking vanuit de afdeling Sportstimulering aan de side-events voor kinderen en voor eenzame buurtbewoners. En door medewerking aan het landelijke initiatief Sportief Verbinden dat bij en tijdens Jumping Amsterdam in de RAI Amsterdam is georganiseerd. Binnen Sportief Verbinden stonden dit keer de thema’s duurzaamheid en eenzaamheid centraal.

Voor de editie in 2020 is de gemeentelijke subsidiebijdrage aan Jumping Amsterdam met Wereldbekers Dressuur en Springen van €125.000 teruggebracht naar €100.000:
• € 85.000 als tegemoetkoming in de directe organisatiekosten;
• € 15.000 als tegemoetkoming in extra kosten voor de Wereldbeker Springen;
• € 0 aan de Jumping in Business netwerkbijeenkomst.

Deze bijeenkomst werd in 2020 gefinancierd door Provincie NH, Jumping Amsterdam/RAI Amsterdam en het Amsterdamse bedrijfsleven.

Voor de editie in 2021 is conform het eerder genoemde bestedingskader Sportevenementen 2019-2022 gereserveerd:
• € 85.000 als tegemoetkoming in de organisatiekosten;
• € 15.000 als tegemoetkoming in extra kosten voor Wereldbeker Springen;
Uiteraard moet de organisatie dan wel weer aantonen aan de voorwaarden van de vergunning te voldoen en moet de subsidieaanvraag tijdig en inhoudelijk correct zijn ingediend.

7. Is het college bereid de subsidie voor volgende edities van Jumping Amsterdam stop te zetten?

Antwoord:

Jumping Amsterdam als evenement zal tot en met 2021 worden gesubsidieerd en wat daarna gebeurt besluit het college dit najaar. Voor de editie in 2022 zal er dit najaar in ieder geval een subsidieaanvraag moeten liggen. Deze zal worden beoordeeld op eerder genoemde voorwaarden waaronder dierenwelzijn. Het college neemt naar aanleiding daarvan een besluit.

8. Is er voorzien in controles op het welzijn van de paarden tijdens en rondom het evenement ter plaatse?

Antwoord:

Er is sprake van controle en maatregelen door het evenement zelf, en controle door bevoegde instanties. Jumping Amsterdam heeft bij de subsidieaanvraag aangegeven, dat het welzijn van de paarden de hoogste prioriteit heeft en daar zelf de nodige maatregelen voor te nemen. Zo wordt (onder meer) gezorgd dat de faciliteiten van de hoogste kwaliteit zijn, voor goede huisvesting en voeding van de dieren, ligt in stallen en pistes een kwalitatief goede bodembedekking, hebben de paarden dag en nacht hun eigen groom die het welzijn van hun paard in de gaten houdt, kunnen de paarden (deels buiten) bewegen. De opbouw van het programma zit dusdanig in elkaar dat de paarden voldoende rust hebben en het geluid in de wedstrijdpiste zo is ingesteld dat het volume in de piste een stuk lager ligt dan dat het op de tribunes te horen is. Jumping Amsterdam geeft aan dat daarmee voorkomen wordt dat de paarden last hebben van het geluid. Deelnemers aan het evenement tekenen ervoor dat hij/zij zich met begeleidende staf houdt aan het wedstrijdreglement, inclusief een uitgeschreven gedragscode Welzijn van het Paard.

Vanuit de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond is bevestigd dat de paarden op Jumping Amsterdam gedurende het gehele evenement volgens wedstrijdprotocol gevraagd en ongevraagd ter plekke onder andere door professionele deskundige aangewezen dienstdoende dierenartsen, gecontroleerd worden op hun welzijn. De organisatie geeft aan paarden en hun gedrag altijd te controleren bij het inrijden en bij het uitkomen van de wedstrijdring. Indien het paard wat mankeert of niet fit blijkt te zijn wordt deze uit de wedstrijd gehaald en deskundig verzorgd door de dierenarts.

Naast maatregelen en controles door het evenement is er ook overheidstoezicht op dierenwelzijn, dat is belegd bij de NVWA. Deze instantie kan een onaangekondigd bezoek brengen aan een evenement om te controleren op het welzijn van de paarden. Dit is op de laatste editie van Jumping Amsterdam ook gebeurd. De uitslag was positief.

9. Vanuit 144 is er gewerkt aan een draaiboek paardenmarkten, opgesteld met allerlei samenwerkingspartners, waardoor controle en handhaving volgens een vastgesteld protocol kan worden uitgevoerd. Bestaat er ook iets dergelijks voor sportevenementen of andere evenementen met een wedstrijd met dieren, zoals Jumping Amsterdam en Museumplein Polo Amsterdam met paarden of de Winner Show met honden?

Antwoord:

Nee, een dergelijk draaiboek bestaat niet. Er liggen wel allerlei andere officiële regelementen, waar binnen de Paardensportevenementen aan moet worden voldaan en die qua kader verder gaan dan een draaiboek paardenmarkten. Voor alle wedstrijden nationaal hanteert de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie een algemeen wedstrijdreglement, met specifiek daarin een uitgebreide bijlage met de ‘Gedragscode voor het welzijn van het paard’. Elke discipline (dressuur, springen etc) heeft dan weer een verdieping van de regels. Deze regels zijn grotendeels om het welzijn van paarden te waarborgen. Internationaal gelden de FEI wedstrijdreglementen, die ongeveer even streng zijn. Er geldt tevens een heel streng dopingbeleid (strenger dan bij mensen) en er is een tuchtrecht.

10. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het beloofde onderzoek naar de mogelijkheden voor het verbieden van de Winner Show met doorgefokte rashonden in de RAI?

Antwoord:

Dit is onderzocht. Wettelijk heeft de gemeente Amsterdam geen bevoegdheid om evenementen met dieren te verbieden. Wel probeert de gemeente evenementen met dieren te ontmoedigen, bijvoorbeeld door de organisatoren van evenementen te vragen af te zien van de inzet van dieren bij een te organiseren evenement. Waar nodig wordt hierbij samengewerkt met stadsdelen en handhavende instanties. “De Winnershow wordt overigens in 2020, net als in 2019 gebeurde, niet meer in de RAI maar in Evenementenhal te Gorinchem georganiseerd.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake het aantal oplaadpunten voor elektrische boten in de stad

Lees verder

Nadere schriftelijke vervolgvragen inzake ‘van boom tot stroom’

Lees verder

    Word actief Doneer