Schrif­te­lijke vragen inzake de expli­ciete bestuur­lijke steun aan Jumping Amsterdam


Schriftelijke vragen van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake de expliciete bestuurlijke steun aan Jumping Amsterdam

Aan het college van burgemeester en wethouders

Toelichting:

Op vrijdag 24 januari vindt Jumping in Business plaats, een netwerkbijeenkomst in de RAI dat onderdeel is van een evenement met paardendressuur en springen met paarden: Jumping Amsterdam.

Raadsleden worden uitgenodigd voor een ‘keynote speech’ met aansluitend een walking dinner, waarbij het dessert en de koffie genuttigd kunnen worden op het VIP-terras, uitkijkend op de springende paarden. De uitnodiging is verstuurd namens vier prominenten, waaronder de Amsterdamse wethouder sport Simone Kukenheim. Het college heeft ook 102.800 euro vrijgemaakt voor deze editie van het evenement.

Tegelijkertijd heeft de gemeente Amsterdam het standpunt dat evenementen met dieren ongewenst zijn vanwege dierenwelzijnsbezwaren: het gesleep met de dieren en de beperkingen van hun natuurlijke gedrag zijn niet in hun belang. Vanwege de prevalerende nationale wetgeving besloot de gemeenteraad in februari 2019 om de uiterst haalbare maatregel door te voeren die mogelijk was om te pogen het gebruik van dieren bij evenementen te beperken, namelijk het instellen van een vergunningsplicht.

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de Partij voor de Dieren, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

  1. Is de wethouder met portefeuille dierenwelzijn ervan op de hoogte dat de wethouder met de portefeuille sport het evenement Jumping in Business steunt en raadsleden hiervoor uitnodigt?
  2. Hoe beoordeelt de wethouder met de portefeuille dierenwelzijn deze expliciete bestuurlijke steun aan een evenement waarbij het gebruik van dieren centraal staat?
  3. Is het college het met de Partij voor de Dieren-fractie eens dat het inconsistent is om een evenement met paardendressuur en springende paarden te subsidiëren en een bestuurder als ambassadeur te laten optreden, gezien het dierenwelzijnsstandpunt van dit college ten aanzien van het gebruik van dieren voor evenementen?
  4. Is er binnen het college gesproken over de dierenwelzijnsbezwaren van een paardensportevenement alvorens te besluiten om een wethouder actief ambassadeur te laten zijn van dit evenement? Zo ja: wat waren de overwegingen? Zo nee: waarom niet?
  5. Is de wethouder met de portefeuille sport bereid om zich terug te trekken uit het ambassadeurschap van Jumping in Business? Zo ja: hulde. Zo nee: waarom niet?
  6. Hoe financiert en faciliteert de gemeente Jumping Amsterdam en met welke bedragen? Waarvoor en voor welke onderdelen is financiering vanuit de gemeente nodig? Kan het college specifiek voor Jumping in Business de kosten inzichtelijk maken?
  7. Is het college bereid de subsidie voor volgende edities van Jumping Amsterdam stop te zetten?
  8. Is er voorzien in controles op het welzijn van de paarden tijdens en rondom het evenement ter plaatse?
  9. Vanuit 144 is er gewerkt aan een draaiboek paardenmarkten, opgesteld met allerlei samenwerkingspartners, waardoor controle en handhaving volgens een vastgesteld protocol kan worden uitgevoerd. Bestaat er ook iets dergelijks voor sportevenementen of andere evenementen met een wedstrijd met dieren, zoals Jumping Amsterdam en Museumplein Polo Amsterdam met paarden of de Winner Show met honden?
  10. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het beloofde onderzoek naar de mogelijkheden voor het verbieden van de Winner Show met doorgefokte rashonden in de Rai?

Het lid van de gemeenteraad,

A.L. Bakker